سیاستگذاری کشاورزی
فرايند انتخاب و انتصاب مديران مالي

وزارت جهاد كشاورزي
فرايند انتخاب و انتصاب مديران مالي


سيدمحمد موسوي


انتخاب و انتصاب مديران مالي يكي او مسائلي است كه مورد توجه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌باشد چرا كه حسابداري دولتي جهت وصول و كنترل درآمدها و ساير دريافتي‌ها و توديع آن‌ها در حساب‌هاي بانكي به‌خصوص انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها انجام معاملات، تنظيم اسناد حساب‌ها و رسيدگي به آن‌ها، نگهداري حساب‌هاي مستقل، نحوه تخصيص و مصرف منابع حساب‌هاي مستقل و به طور كلي مراحل مختلف امور مالي و رعايت قوانين و مقرارت نياز به تشريفات به‌خصوص دارد.
انجام امور فوق آن زمان امكان‌پذير است كه نيروهاي منصوب در پست‌هاي عامل ذيحسابي از مهارت و ويژگي‌هاي لازم برخوردار باشند. در وزارت جهاد كشاورزي همواره يكي از دغدغه‌هاي فكري مديريت، انتخاب افراد واجد شرايط براي تصدي پست عامل ذيحسابي مي‌باشد.
بنابراين با توجه به مشاهداتي كه در طول چندسال تجربه در اين دستگاه به‌دست آمده، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا اين فرآيند از يك قاعده منظمي پيروي مي‌كند يا خير. 
با اين توصيف به‌دنبال تعيين فرآيند انتصاب عاملين ذيحسابي در وزارت جهاد كشاورزي تحقيقي صورت گرفته و تلاش شده تا وضعيت عاملين در زمان انتصاب مشخص گردد و سپس با نظرات مديران مالي مقايسه گردد و الگوي مناسبي در اين مسير ارائه نمايد. اميد است نتايج نظرات اين تحقيق در بهبود مديريت واحدهاي مالي موثر واقع شود.
فرضيه اصلي: به نظر مي‌رسد بين مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي نظري عاملين ذيحسابي و انتصاب آنان اختلاف معني‌داري وجود دارد.
در اين تحقيق اهداف خاصي به شرح زير مورد نظر قرار گرفته است:
1. تبين چگونگي انتخاب و انتصاب عاملين ذيحسابي در وزارت جهاد كشاورزي
2. بررسي نظرات عاملين ذيحسابي درخصوص مهارت‌هاي انساني، في و نظري
3. بررسي نظرات و انتظارات مديران كل و معاونين و روساي ادارات امور مالي به هنگام انتصاب عاملين ذيحسابي
4. ارائه پيشنهادات و الگوي موفق مالي
قلمرو تحقيق: 
از نظر مكاني اين تحقيق در واحدهاي دفتر مركزي وزارت جهادكشاورزي، سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزي، سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان دامپزشكي انجام شده است.
يافته‌ها و نتايج تحقيق: 
داده‌هاي استخراج شده از پرسشنامه‌هائي كه طي چهار سازمان در سازمان توزيع و جمع‌آوري شده بود با استفاده از روش تحقيق آزمون ناپارامتريك(NoParametric) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج ذيل حاصل گرديد.
فرضيه فرعي1: بين مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي نظري عاملين ذيحسابي و انتصاب آنان اختلاف معني‌داري وجود ندارد. 
فرضيه فرعي2: بين مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي انساني عاملين و انتصاب آنان اختلاف معني‌داري وجود ندارد. 
فرضيه فرعي3: بين مهارت‌هاي فني عاملين ذيحساب و انتصاب آنان اختلاف معني‌داري وجود دارد. 
در حالي كه فرضيه اصلي بر اين مبناست كه بين مهارت‌هاي عاملين و انتصاب آنان اختلاف معني‌داري وجود دارد.
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۹ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow