سیاستگذاری کشاورزی
سال میمون ‬رفت‭ ‬و‭ ‬"مرغ"‭ ‬آمد‭ ‬پدید

سال‭ ‬مرغ‭ ‬بر‭ ‬مرغ‌ها‭ ‬مبارک‭ ‬باد

سال میمون ‬رفت‭ ‬و‭ ‬"مرغ"‭ ‬آمد‭ ‬پدید

مهندس مهدی رجول دزفولی

سال‭ ‬میمون‭  - ‬حمدونه‭ -  ‬بر‭ ‬خصلت‭ ‬این‭ ‬جانور‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شاخه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شاخه‭ ‬پریدن‌های‭ ‬جماعت‭ ‬میمون‭ ‬صفت‭ ‬سپری‭ ‬شد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬کذب‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬رونق‭ ‬بسیار‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬تقلید،‭ ‬خلق‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬داد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مسئولی‭ ‬عواقب‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نپذیرفت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬توپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬آن‭ ‬دیگری‭ ‬‮«‬شوت‮»‬‭ ‬کرد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬کنند‭ ‬بزرگان‭! ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان،‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬توپ‌ها‭ ‬وارد‭ ‬دروازه‌اش‭ ‬شد‭ ‬و‭  ‬12‭ ‬هیچ‭ ‬بازی‭ ‬را‭ ‬باخت‭.‬
نیکوست‭ ‬یادی‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬احوال‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬گذر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬صدق‭ ‬گفتار‭ ‬حکما‭ ‬و‭ ‬پیش‌گویان‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬قضاوت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬چنان‭ ‬گویند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پیچی‭ ‬ئیل‭  - ‬میمون‭ -  ‬زمستان‭ ‬سخت‭ ‬برآید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬رونق‭ ‬یابد،‭ ‬جدال‭ ‬بین‭ ‬رجال‭ ‬و‭ ‬مشایخ‭ ‬بیشتر‭ ‬شود؛‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬بانوان‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬خندان‭ ‬گردند،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬نفوس‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جماعت‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬اندوه‭ ‬باشند‭. ‬فقدان‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬آخرینش‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬حمدونه،‭ ‬قمر‭ ‬در‭ ‬عقرب‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬فلاحت،‭ ‬عقد‭ ‬و‭ ‬نکاح‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬زفاف‭ ‬در‭ ‬کسادی‭ ‬فراوان،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬عسرت‭ ‬و‭ ‬تنگدستی‭ ‬افزون‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬بسیار‭ ‬شد‭.‬
اندکی‭ ‬فرجام‭ ‬در‭ ‬برجام‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬پول‌های‭ ‬نفت‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬بخشید‭. ‬ایامی‭ ‬مانده‭ ‬بر‭ ‬پایان‭ ‬سال،‭ ‬سیل‭ ‬خرابی‌ها‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬و‭ ‬یخبندان،‭ ‬انسان‌هایی‭ ‬را‭ ‬بکشت‭ ‬و‭ ‬ریزگردها‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬نیمه‭ ‬جان‭ ‬کرد‭. ‬ستاد‭ ‬بحران،‭ ‬خود‭ ‬بحران‭ ‬زده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حاکمان‭ ‬و‭ ‬امیران‭ ‬چشمی‭ ‬بر‭ ‬روز‭ ‬شمار‭ ‬تقویم‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬این‭ ‬میمون‭ ‬نا‭ ‬میمون‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬خیز‭ ‬بردارد‭.‬
اما‭ ‬سال‭ ‬آینده،‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬تقویم‭ ‬ختایی‭ ‬و‭ ‬اویغوری‭ ‬سال‭ ‬مرغ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬سنه‭ ‬ماضیه،‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬خیزکنندگان‭ ‬میمون‭ ‬صفت‭ ‬از‭ ‬شاخسارها‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طبع‭ ‬و‭ ‬خصوصیت‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬نشسته،‭ ‬تخمی‭ ‬گذارند‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬خاگینه‭ ‬یا‭ ‬نیمرویی‭ ‬برای‭ ‬مخلوقات‭ ‬گرسنه‭ ‬و‭ ‬شکم‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬چسبیده‭ ‬مهیا‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬میمون،‭ ‬بر‭ ‬مرغ‭ ‬بی‌آزار‭ ‬بسیار‭ ‬بد‭ ‬بگذشت‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬در‭ ‬جیفه‭ ‬رمالان‭ ‬که‭ ‬انشاءالله،‭ ‬چنین‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬جوجه‌ها‭ ‬مرغ‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مرغان‭ ‬قدقد‭ ‬کرده،‭ ‬تخم‭ ‬گذارند،‭ ‬اما‭ ‬وعده‌ها‭ ‬به‭ ‬درازای‭ ‬جعده‌ها‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬دست‎اندر‭ ‬جیبان،‭ ‬حیران‭ ‬و‭ ‬سرگردان‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬آن‭ ‬چنانکه‭ ‬ما‭ ‬امر‭ ‬فرمودیم،‭ ‬نگردید‭.‬
حکما‭ ‬و‭ ‬علما‭ ‬را‭ ‬نظر‭ ‬براین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حوادث‭ ‬این‭ ‬سال‭  - ‬96‭ -  ‬بر‭ ‬طبع‭ ‬مرغ‭ ‬همآهنگ‭ ‬است،‭ ‬آن‭ ‬سان‭ ‬که‭ ‬مرغ‭ ‬با‭ ‬خروس‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬راستا‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬جمعی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬سیاستمداران‭ ‬به‭ ‬سیاق‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬خروس‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬سازش‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آید‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬تخمی‭ ‬یا‭ ‬جوجه‌ای‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حاصل‭ ‬گردد‭.‬
زمستان‭ ‬زود‭ ‬شروع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬زلزله‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭  - ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬ستاد‭ ‬بحران‭ - . ‬در‭ ‬فروردین‭ ‬حفرچاه‭  - ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬آبی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ -  ‬و‭ ‬فلاحت‭ ‬نیکو‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭  - ‬زمان‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ -  ‬دیدوبازدیدهای‭ ‬سیاسی‭ ‬خوش‭ ‬یمن‭ ‬باشد‭. ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬غیراساسی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ - ‬مثل‭ ‬همیشه‭ - .‬
در‭ ‬خردادماه‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امورات‭ ‬فلاحت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬کانال‭ ‬آبرسانی‭  - ‬البته‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬سرشاخه‌های‭ ‬دز‭ ‬و‭ ‬کارون‭ ‬چون‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬آبی‭ ‬نیست‭ -  ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬به‭ ‬کارهای‭ ‬تجاری‭ ‬نیکو‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬ماه‭ ‬توصیه‭ ‬گردیده‭ ‬بازهم‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬اساسی‭ ‬بپرهیزید‭  - ‬چون‭ ‬احتمالاً‭ ‬هنوز‭ ‬بودجه‭ ‬ابلاغ‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دارد‭ ‬ژست‭ ‬استارت‭ ‬زدن‭ ‬می‎گیرد‭ - .‬
در‭ ‬تیرماه‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬و‭ ‬معالجه‭ ‬بیماری‭ ‬نیک‭ ‬است‭  - ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬بیمه‭ ‬سلامت‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بیمار‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬درمانگاه‭ ‬وبیمارستان‭ ‬فوت‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭ - . ‬ماه‌های‭  ‬آینده‭ ‬چندان‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬نیست‭ ‬چون‭ ‬جماعت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬آن‭ ‬عادت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow