سیاستگذاری کشاورزی
وزیر معرفی می کنیم

کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬روحانی

وزیر‭ ‬معرفی‭ ‬میکنیم

تاریخ‭ ‬احزاب‭ ‬همواره‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬تلاشگران‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬حزب‭ ‬کارگران،‭ ‬حزب‭ ‬زحمتکشان‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬تدارک‭ ‬می‭ ‬بینند‭. ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬باور‭ ‬نداشت‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬روحانی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬رئیس‭ ‬الوزرا‭ - ‬قوه‭ ‬مجریه‭ -  ‬بنشاند،‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬کانون‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬نیمه‭ ‬حزبی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬را‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬عمر‭ ‬دولت،‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬ظاهر‭ ‬ساخت‭. ‬آغاز‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تشکیلات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬اعلام‭ ‬ومعرفی‭ ‬شد‭.‬
یادمان‭ ‬هست‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬سیدمحمد‭ ‬خاتمی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬دولت‭ ‬اصلاحات،‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تولیدی،‭ ‬‮٢‬5‭ ‬کانون‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تشکیل‭ ‬داد،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کانون‭ ‬شامل‭ ‬رئیس،‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬‮١‬5‭ ‬نفره‭  - ‬در‭ ‬برگیرنده‭ ‬افرادی‭ ‬از‭ ‬تخصص‌ها‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬است‭.‬
محمد‭ ‬شجاع‌الدینی،‭ ‬رئیس‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬ساختار‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬سه‭ ‬معاونت‭ ‬اجرایی،‭ ‬کارگروه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬استان‌ها‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬معاونت‭ ‬اجرایی‭ ‬پیگیری‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬است‭. ‬معاونت‭ ‬کارگروه‌های‭ ‬تخصصی،‭ ‬پیگیر‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬تمامی‭ ‬کارگروه‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬هفت‭ ‬کارگروه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬استان‌ها،‭ ‬وظیفه‭ ‬تکامل‭ ‬تشکیلات‭ ‬استان‌ها‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬‮٢‬6‭ ‬استان‭ ‬این‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه،‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬میان‌مدت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌همین‭ ‬دلیل‭ ‬کانون‭ ‬سراسری‭ ‬و‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬برای‭ ‬تداوم‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حزب‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬کانون‌ها‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬دنباله‌روی‭ ‬می‌شوند‭. ‬همچنین‭ ‬اختیارات‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬اعضای‭ ‬کانون‭ ‬برای‭ ‬طرح‭ ‬نظراتشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬عارضهیابی‭ ‬آن‌ها‭ ‬بپردازند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬وجود‭ ‬احزاب‭ ‬قوی‭ ‬باساختار‭ ‬مناسب‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمک‭ ‬کند،‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت،‭ ‬میان‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬اثرگذاری‭ ‬بیشتری‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اعتقاد‭ ‬که‭ ‬تحزب‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬‮٩‬5‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مشورت‭ ‬کارشناسان‭ ‬15‭ ‬محوراصلی‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬بندی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬اهداف‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬استخراج‭ ‬نماید‭ ‬که‭ ‬همسو‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬اولویت‌های‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ششم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬نمود‭ ‬کدام‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارای‭ ‬اولویت‭ ‬بیش‌تری‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬ابزارهای‭ ‬مختلف‭ ‬دستاورد‭ ‬های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذینفعان‭ ‬و‭ ‬عموم‭ ‬جامعه‭ ‬منتقل‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬31‭ ‬مجموعه‭ ‬محتوایی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬های‭ ‬کشور،‭ ‬هفت‭ ‬همایش‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬قطب‭ ‬های‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬برگزار‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نشست‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬مرجع‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬نتایج‭ ‬انتخابات‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری،‭ ‬مجموعه‭ ‬مانیفست‭ ‬حزب‭  - ‬بیانیه‭ ‬سیاست‭ ‬های‭ ‬بخشی،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬شاخص‭ ‬های‭ ‬گزینه‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬بخش‭ -  ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عمومی‭ ‬منتشر‭ ‬کند‭.‬
کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬انتخابات‭ ‬میزبان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬محمد‭ ‬هاشمی‌رفسنجانی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
•‭ ‬دکتر‭ ‬محمدشجاع‭ ‬الدینی،‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬
•‭ ‬دکتر‭ ‬رضا‭ ‬ارجمندی‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬عالی‭ ‬کانون‭ ‬
•‭ ‬مهندس‭ ‬صدیقی‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬اجرایی
•‭ ‬دکتر‭ ‬حسین‭ ‬بشارتی‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‭ ‬گذاری‭ ‬معاون‭ ‬کارگروه‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬کانون
•‭ ‬مهندس‭ ‬اورنگ‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬استان‌ها
•‭ ‬مهندس‭ ‬متولی‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬تات
•‭ ‬مهندس‭ ‬سلگی‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬کانون‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬کانون‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow