سیاستگذاری کشاورزی
وزیر‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬مدیریت‭ ‬روز

دكتر‭ ‬رضا‭ ‬ارجمندی؛

وزیر‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬مدیریت‭ ‬روز،‭ ‬مجهز‭ ‬باشد

دكتر‭ ‬رضا‭ ‬ارجمندی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬وزارت‭ ‬محمد‭ ‬سلامتی‭ ‬در‭ ‬آبان‭ ‬1360‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬ در‭ ‬زمان‭ ‬سرپرستی‭ ‬مهندس‭ ‬حسن‭ ‬طباطبایی‭ ‬بر‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ -‬اگر‭ ‬چه‭ ‬كوتاه‭ ‬بود‭- ‬مقدمات‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬خوزستان‭ ‬فراهم‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬ارجمندی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬هم‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬كشور،‭ ‬سرپرست‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬سرپرست‭ ‬شركت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬خدمات‭ ‬ویژه‭ ‬بود‭.‬
از‭ ‬سال‭ ‬1362‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1367‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وزارت‭ ‬دكتر‭ ‬زالی،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سرپرستی‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ -‬مدت‭ ‬كوتاه‭- ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬5‭ ‬معاونت‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬معاونت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مسئولیت‭ ‬مهندس‭ ‬خوانساری‭ -‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬معاونت‭ ‬اجرایی‭- ‬خدمت‭ ‬كرد‭.‬
دكتر‭ ‬ارجمندی‭ ‬كه‭ ‬اینك‭ ‬كاندیدای‭ ‬پیشنهادی‭ ‬كانون‭ ‬كشاورز‭ ‬حزب‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اعتدال‭ ‬است‭ ‬می‌گوید‭: ‬بی‌شك‭ ‬دوره‭ ‬طولانی‭ ‬وزارت‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتری‭ ‬بیشترین‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬داشت‭ ‬به‌ویژه‭ ‬توانستیم‭ ‬سازمان‭ ‬شركت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬دهیم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان،‭ ‬من‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬شركت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی،‭ ‬قائم‭ ‬مقامی‭ ‬معاونت‭ ‬نظام‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بودم‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬ضمن‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬وزرای‭ ‬قبلی‭ ‬اظهار‭ ‬می‌دارد‭: ‬اولین‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشاورزی‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬بایستی‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬نوین‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬رشته‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬كارآمد‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬مدیریت‭ ‬روز‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پیچیدگی‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬آشنایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬بشناسد‭.‬
با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬مشكلات‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬پیچیده‭ ‬اكولوژیكی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬صاحب‭ ‬نظر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جد‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬باشد،‭ ‬البته‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مجامع‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬حتماً‭ ‬دانستن‭ ‬زبان‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬روابط‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬دیپلماسی‭ ‬می‌تواند‭ ‬اثر‭ ‬بخش‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬می‌گوید‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬بخش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬مرتبط‭ ‬است‭ ‬تعامل‭ ‬فرابخشی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‌،‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهاد‌های‭ ‬مردمی‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اثرگذاری‭ ‬بالایی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
ارجمندی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬كامل‭ ‬مصوبه‌ها‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬وزیر‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬مدیر‭ ‬برنامه‌ریزی‌،‭ ‬سازماندهی‌،‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬انسانی،‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬است‭.‬‭ ‬ بنابراین‭ ‬نظارت‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مسئولان‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬عدم‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ارتباط‭ ‬ناكافی‭ ‬می‌تواند‭ ‬خسارت‌زا‭ ‬باشد‭. ‬باید‭ ‬راه‌كارهایی‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تخلیه‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬كاسته‭ ‬شود‭.‬ این‭ ‬افتخار‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬شهری‭ ‬داریم‭. ‬هنور‭ ‬تولیدات‭ ‬موادغذایی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬بایستی‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬این‭ ‬گسست‭ ‬كاملاً‭ ‬حس‭ ‬می‌شود‭. ‬موضوع‭ ‬آب،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬ضایعات‭ ‬مواد‭ ‬كشاورزی‌،‭ ‬غذای‭ ‬سالم،‭ ‬بقایای‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی،‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‌،‭ ‬موضوعات‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزی‌پروری،‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬متوازن‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬اگرو‭ ‬اكوتوریسم‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خوبی‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بایستی‭ ‬تلاش‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬اجرا‭ ‬گردد‭.‬
دكتر‭ ‬رضا‭ ‬ارجمندی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌كند‭ ‬برنامه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬كشور‭ ‬پیش‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬كشور‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬به‌ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬مطلوب‭ ‬نیست،‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬یابد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow