سیاستگذاری کشاورزی
‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬من

دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭: ‬

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬من‭ ‬است

كلانتری‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬ساكن‭ ‬گفت‭:‬ كسی‭ ‬باید‭ ‬سكان‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گیرد‭ ‬كه آب‭ ‬یك‌بار‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬را به‭ ‬آب‭ ‬پایدار‭ ‬تبدیل‭ ‬كند، عملكردش‭ ‬موجب‭ ‬تخریب‭ ‬محیط‌زیست و‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬نشود و‭ ‬كارهای‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬نكند‭.‬
عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬65‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬دكترای‭ ‬فیزیولوژی‭ ‬و‭ ‬بیوشیمی‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬از‭ ‬امریكا،‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دوره‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ كلانتری‭ ‬رك‌گو،‭ ‬صریح‭ ‬الهجه،‭ ‬پركار‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬چهره‌های‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬هم‭ ‬اینك‭ ‬دبیر‭ ‬ستاد‭ ‬احیای‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬آب‭ ‬است‭. ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬تاسیس،‭ ‬كلانتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دبیركل-شاید‭ ‬مادام‭ ‬العمر‭- ‬پذیرفته‭ ‬است‭.‬ ظهر‭ ‬یك‭ ‬روز‭ ‬رمضان‭ ‬با‭ ‬آخرین‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشستیم‭.‬ امروزه‭ ‬بزرگترین‭ ‬مشكل‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬استحصال‭ ‬آب‭ ‬كم‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬آب‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬88‭ ‬میلیاردمترمكعب‭ ‬است‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬96‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬اینكه‭ ‬40‭ ‬یا‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬منابع‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭ ‬107‭ ‬درصد‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭.‬
پایداری‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬4‭ ‬اصل‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬داشته‭ ‬باشد
•‭ ‬مخرب‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬نباشد‭ ‬
•‭ ‬توجیه‭ ‬اجتماعی‭ ‬داشته‭ ‬باشد
•‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬نسل‌های‭ ‬بعد‭ ‬را‭ ‬محفوظ‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭ ‬
توصیه‭ ‬بعدی‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬آینده‭ ‬قوانینی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬اصلاح‭ ‬كند،‭ ‬زیرا‭ ‬سیاست‌های‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬برای‭ ‬كشاورزی‭ ‬برنامه‭ ‬درستی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬لحاظ‭ ‬نكرده،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬آب‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬تشدید‭ ‬می‌كند‭.‬ با‭ ‬ارائه‭ ‬تعاریف‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬اقتصادی‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حجمی‭ ‬تحویل‭ ‬كشاورزان‭ ‬بدهد‭. ‬بهره‌وری‭ ‬ماده‭ ‬خشك‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرد‭. ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬حاكمیت‭ ‬بدهد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حاكمیت‭ ‬اصلاح‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬تخریب‭ ‬نشود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬هركس‭ ‬وزیر‭ ‬شود‭ ‬كاربر‭ ‬اصول‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬بهبود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭. ‬
هر‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬پشت‭ ‬سدها‭ ‬1000‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬برمی‌دارد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬صفر‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬محاسبه‭ ‬نمی‌شود‭. ‬كشاورز‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬زیر‭ ‬زمینی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كند‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬شامل‭ ‬قیمت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬پشت‭ ‬سد‭ ‬بهره‭ ‬می‌برد‭ ‬2‭ ‬درصد‭ -‬10‭ ‬برابر‭ ‬ارزانتر‭ ‬از‭ ‬چاه‭- ‬می‌شود‭.‬

از‭ ‬بین‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود
كدامیك‭ ‬شانس‭ ‬بیشتری‭ ‬دارند؟
از‭ ‬40‭ ‬نفری‭ ‬كه‭ ‬كاندیدای‭ ‬وزارت‭ ‬شدن‭ -‬عده‌ای‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬كاندید‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬هم‭ ‬معرفی‭ ‬شده‌اند‭- ‬تنها‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬مسائل‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬پوست‭ ‬خود‭ ‬لمس‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬اجرایی‭ ‬كردن‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬می‌گویند‭ ‬70‭ ‬سالش‭ ‬است‭. ‬
مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬تنها‭ ‬فردی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سیاست‭ ‬محدود‭ ‬كردن‭ ‬استحصال‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬تحمیل‭ ‬كرد‭ ‬حمایت‭ ‬نكردن‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مناطق‭ ‬كم‭ ‬آب‭ ‬عملیاتی‭ ‬كرد،‭ ‬كشت‭ ‬نشایی‭ ‬را‭ ‬آورد،‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بها‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬قد‭ ‬علم‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬واریته‌های‭ ‬كم‭ ‬آب‌بر‭ ‬و‭ ‬پرمحصول‌تر‭ ‬را‭ ‬بیاورند‭. ‬
اما‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬یك‭ ‬نفر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬نفر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬كاری‭ ‬بكند‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬آدم‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬باورها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬احزاب‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬پشتوانه‭ ‬سیاسی‭ ‬ندارند‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬یا‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارند‭ ‬پس‭ ‬دعوت‭ ‬نمی‌كند‭. ‬احزاب‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬نمی‌شناسند‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬نمی‌كنند‭ ‬چون‭ ‬آدم‌های‭ ‬كارا،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬آنان‭ ‬نیستند‭.‬
بقیه‭ ‬دنبال‭ ‬سیاست‌های‭ ‬قبلی‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمت‭ ‬حتی‭ ‬نابودی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬هستند،‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬10تا  ‬15سال‭ ‬باید‭ ‬مددرسان‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬صدارت‭ ‬خود‭ ‬مصرف‭ ‬كنند‭. ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬سودجویانه‭ ‬نابودی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬1410‭ ‬یا‭ ‬1415‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬سیاسی‭ ‬نباید‭ ‬برای‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬انتخاب‭ ‬شود‭! ‬فرد‭ ‬دارای‭ ‬برنامه‭ ‬پایدار‭ ‬كردن‭ ‬منابع‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اجرایی‭ ‬بكند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬امور‭ ‬تسلط‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬تصمیمات‭ ‬علمی‭ ‬حمایت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬دروازه‌های‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬علم‭ ‬باز‭ ‬كند‭. ‬موسسات‭ ‬غیرضرور‭ ‬را‭ ‬منحل‭ ‬نماید‭.‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬وزیر‭ ‬نباید‭ ‬بازیچه‭ ‬معاونین‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬بكشند‭. ‬مدیر‭ ‬باید‭ ‬هنگام‭ ‬چینش‭ ‬معاونین‭ ‬هم،‭ ‬مدیران‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬غیرخطی‭ ‬انتخاب‭ ‬كند‭. ‬
توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬زیربنای‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار،‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬كسی‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬نفهمد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمی‌فهمد،‭ ‬كشت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬چغندر‭ ‬و‭ ‬گندم‭ ‬یا‭ ‬رانندگی‭ ‬تراكتور‭ ‬یا‭ ‬دوشیدن‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬یا‭ ‬صید‭ ‬و‭ ‬صیادی‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬وزیر‭ ‬نیست‭! ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬كند‭. ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬عملی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬تبدیل‭ ‬كند،‭ ‬مصوبه‭ ‬مجلس‭ ‬بگیرد،‭ ‬ابلاغ‭ ‬كند‭. ‬ كشاورزی‭ ‬كلاً‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬كشاورزی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬100‭ ‬درصد،‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬تبیین‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬99‭ ‬درصد‭ ‬كشاورزی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬همین‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما،‭ ‬كارآیی‭ ‬ندارد‭. ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬رقابتی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

اشتغال‭ ‬بی‌حاصل‭ ‬در‭ ‬كشاورزی
ما‭ ‬وزیری‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬كه‭ ‬مشكلات‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬ریشه‌ای‭ ‬حل‭ ‬كند،‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬اشتغال‭ ‬بی‌حاصل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬جاری‭ ‬تراز‭ ‬مثبت‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬ندارد‭. ‬وزیر‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬بفهمد،‭ ‬الكی‭ ‬نگوید‭ ‬من‭ ‬می‌خواهم‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬كنم‭. ‬مزیت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬دلار‭ ‬4000‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬رقابت‭ ‬نداریم‭. ‬ وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬كارشناس‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬راهنمایی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬امور‭ ‬علمی‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬آب،‭ ‬قربانی‭ ‬می‌خواهد‭! ‬اشكالی‭ ‬ندارد‭ ‬چند‭ ‬وزیر‭ ‬قربانی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬بشوند،‭ ‬مجلس‭ ‬چند‭ ‬وزیر،‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬استیضاح‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬عوض‭ ‬بكند‭ ‬بالاخره‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬را‭ ‬می‌فهمند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اگر‭ ‬وزیر‭ ‬بخواهد‭ ‬سیاست‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬3‭ ‬یا‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ببرد‭ ‬قطعاً‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مجلس‭ ‬استیضاح‭ ‬می‌كند‭. ‬ اگر‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬حفظ‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬باشد‭ ‬هركس‭ ‬وزیر‭ ‬شود‭ ‬فرقی‭ ‬نمی‌كند‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬كشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬بخواهیم‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬فرد‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬است‭.‬
الان‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬سخت‭ ‬برای‭ ‬پایداری‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬عوام‭ ‬فریبی‭ ‬است‭. ‬مشكل‭ ‬در‭ ‬اسم‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬افراد‭ ‬نیست،‭ ‬مشكل‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬نه‭ ‬مجلس‭ ‬موافق‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬دولت،‭ ‬چون‭ ‬هر‭ ‬دو،‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌بینند‭ ‬نه‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬5‭/‬4‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬–‭ ‬9‭ ‬میلیون‭ ‬كارگر‭ ‬كشاورزی‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬فقط‭ ‬هزینه‭ ‬كارگر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬هزینه‭ ‬كارگر‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬محصول‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow