سیاستگذاری کشاورزی
وزارت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬اعلام‭ ‬شهادت

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭:‬

وزارت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬اعلام‭ ‬شهادت

عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬71‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬مدرك‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬از‭ ‬دانشكده‭ ‬كشاورزی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران،‭ ‬مدرس‭ ‬دانشگاه،‭ ‬مشاركت‌كننده‭ ‬در‭ ‬تالیف‭ ‬32‭ ‬جلد‭ ‬كتاب‭ ‬سند‭ ‬ملی‭ ‬آب‭ ‬كشور،‭ ‬ارائه‌دهنده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬مقاله‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬كنگره‌های‭ ‬علمی‭ ‬اینك‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬راهبردی‌ترین‭ ‬بخش‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬صدارت‭ ‬دكتركلانتری‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬سمت‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سوابق‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬آب،‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬همچون‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تجارب‭ ‬خود‭ ‬افزود‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‌كه‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتری‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ناجی‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬كاندیدای‭ ‬صدارت‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬گفتگویی‭ ‬اختصاصی‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬ضمن‭ ‬مرور‭ ‬عملكرد‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬جویای‭ ‬شاخصه‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬وی‭ ‬شد‭. ‬
كشاورز‭:‬‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی،‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬آلترناتیوی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مصلحت‭ ‬كشور‭ ‬نیست‭ ‬وزیر‭ ‬تغییر‭ ‬كند‭ ‬زیرا‭ ‬حجتی‭ ‬خصوصیات‭ ‬خوب‭ ‬مدیریتی‭ ‬دارد‭. ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تصمیماتی‭ ‬كه‭ ‬یقین‭ ‬دارد‭ ‬صریح،‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬پیگیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬سلول‌هایش‭ ‬برای‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌تپد‭. ‬
برخی‭ ‬معتقدند‭ ‬چون‭ ‬حجتی‭ ‬كشاورزی‭ ‬نخوانده‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرمنزل‭ ‬مقصود‭ ‬برساند‭.‬
حجتی‭ ‬در‭ ‬مدیریت،‭ ‬كارآمد‭ ‬است‭. ‬درست‭ ‬كه‭ ‬كشاورزی‭ ‬نخوانده‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬ریاضی‭ ‬خوانده،‭ ‬توان‭ ‬تجزیه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬كشاورزی‌چی‌ها‭ ‬را‭ ‬فوراً‭ ‬در‭ ‬فرمول‌های‭ ‬ریاضی‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬می‌كند‭. ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كشت‭ ‬گندم،‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬بود‭ ‬زیرا‭ ‬مصلحت‭ ‬پایداری‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌كرد‭ ‬و‭ ‬استدلال‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬كردیم‭ ‬وی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬نظر‭ ‬موافق‭ ‬داد‭. ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬كاهش‭ ‬دادیم‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬كاهش‭ ‬85‭ ‬درصدی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬نهاده،‭ ‬بیشترین‭ ‬شكر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوریم‭.‬ حجتی‭ ‬رویكرد‭ ‬تجاری‭ ‬نشدن‭ ‬تحقیقات‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬تحقیق‭ ‬بسنده‭ ‬كند‭. ‬این‌ها‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬درك‭ ‬درست‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬پذیرفتن‭ ‬منطق‭ ‬و‭ ‬استدلال‌های‭ ‬كارشناسان‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬همهی‭ ‬مدیران‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬بخواهند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬كند،‭ ‬زیرا‭ ‬هیچ‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬مطرح‭ ‬برای‭ ‬وزارت،‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬توانایی‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬
اگر‭ ‬حجتی‭ ‬نیاید؟‭!‬
رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬فرصت‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطا‭ ‬ندارد،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نپذیرفتن‭ ‬حجتی،‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬روحانی‭ ‬كسی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬یقین‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬بالای‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انتظارات‭ ‬كشاورزی‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬مسلط‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬قیاس‭ ‬مع‭ ‬الفارغ‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬حجتی‭ ‬نیاید‭ ‬شاید‭ ‬بهتر‭ ‬باشد‭ ‬همه‭ ‬كاندیداها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مسائل‭ ‬ملی‭ -‬همچون‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬ژاپنی‭- ‬محك‭ ‬زده‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مثلاً‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬مسئله‭ ‬ملی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬همهی‭ ‬جوانب‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬قاضی‭ ‬دانای‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬متقاضی‭ ‬پست‭ ‬نباشند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬حل‌ها‭ ‬رتبه‭ ‬و‭ ‬نمره‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬نمره‭ ‬بتوانند‭ ‬95‭ ‬كسب‭ ‬كنند‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬كاندیداها‭ ‬بررسی‭ ‬شوند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬باید‭ ‬توانایی‭ ‬فكری،‭ ‬تجربی،‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬ذاتی‭ ‬افراد‭ ‬لحاظ‭ ‬شود‭.‬    ‭ ‬
وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌كنید؟‭ ‬
من‭ ‬معتقدم‭ ‬حمایت‭ ‬كشاورزان‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬رضایتمندی‭ ‬نسبی‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد،‭ ‬كشاورزی‭ ‬توفیقات‭ ‬خوبی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اتفاقات‭ ‬ناگوار‭ ‬برایش‭ ‬پیش‭ ‬بیاید‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬قهقرا‭ ‬می‌رویم‭. ‬ توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كوچك‭ ‬كردن‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌رود‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بزرگتر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هیچ‭ ‬جلسه‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬زراعی‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برگزار‭ ‬نمی‌شود؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬وضع‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬شان‭ ‬تلاش‭ ‬میكنند‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬می‌دهند،‭ ‬مانع‭ ‬ناخالصی‌ها‭ ‬می‌شوند‭. ‬ در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬در‭ ‬آنالیز‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كودها‭ ‬دریافتم‭ ‬ماده‭ ‬موثر‭ ‬آن‌ها‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬فلزات‭ ‬سنگین‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬صداقت‭ ‬یا‭ ‬ناآگاهی‭ ‬كشاورز‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬همین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬كمك‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬امروزه‭ ‬حتی‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مرجع‭ ‬نیز‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬راه‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خارجی‌ها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬ معتقدم‭ ‬حتی‭ ‬تحقیقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬باید‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پوسته‭ ‬و‭ ‬رخوت‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬خارج‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬بحمدالله‭ ‬تحقیقات‭ ‬خصوصی‭ ‬آشكار‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬كلید‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬انشالله‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬شاهد‭ ‬رونمایی‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬بذر‭ ‬كیفی‭ ‬گندم‭ -‬حاصل‭ ‬تحقیقات‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭- ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬
شاخصه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬وزیر‭ ‬انتخابی‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬باشد؟‭ ‬
اگر‭ ‬حجتی‭ ‬نیاید‭ ‬فرد‭ ‬بعدی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تحمیل‭ ‬شدن‭ ‬انحصار‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬مانند‭ ‬انحصار‭ ‬تكنولوژی‭ ‬و‭ ... ‬خودداری‭ ‬كند‭. ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬زیرك‭ ‬و‭ ‬دانا‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬توجیهات‭ ‬فریبندهی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬الحاق‭ ‬برخی‭ ‬مطالب‭ ‬سیاسی،‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬نكشد‭ ‬كه‭ ‬فكر‭ ‬كند‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬اتكاء‭ ‬به‭ ‬تكنولوژی‭ ‬داخلی‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬رفع‭ ‬انحصار‭ ‬برای‭ ‬دسترسی‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬خدمتگزاران‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬نوین‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭. ‬
مسئله‭ ‬بعدی‭ ‬بحران‭ ‬ملی‭ ‬آب‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬آب‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح،‭ ‬خط‭ ‬قرمز‭ ‬هر‭ ‬مدیر‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭. ‬ببیند‭ ‬موضوع‭ ‬آب‌های‭ ‬مرزی،‭ ‬بحث‭ ‬عقب‭ ‬ماندگی‭ ‬تاریخی‭ ‬كشور‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نپرداخت‭ ‬اما‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬استانداری‭ ‬بارها‭ ‬وزیر‭ ‬شده،‭ ‬مجری‭ ‬سد‭ ‬كرخه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬ملی‭ ‬صاحب‭ ‬نظر‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬برد‭.‬
‭ ‬آیا‭ ‬مشكل‭ ‬اساسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬فقط‭ ‬آب‭ ‬است؟
بنده‭ ‬4‭ - ‬5‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‌ام‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬2‭ ‬مشكل‭ ‬اساسی‭ ‬دارد‭: ‬
•‭  ‬مشكل‭ ‬آب‭  ‬•‭ ‬مشكل‭ ‬اشتغال

مشكل‭ ‬آب‭ ‬

در‭ ‬سابقه‭ ‬مدیریت‭ ‬72‭ ‬ساله‭ ‬آب‭ -‬از‭ ‬سال‭ ‬1324‭ ‬كه‭ ‬بنگاه‭ ‬مستقل‭ ‬آبیاری‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭- ‬تا‭ ‬دهه‭ ‬40‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭ ‬همواره‭ ‬یك‭ ‬عدد‭ ‬ثابت‭ ‬دارایی‭ ‬130‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬عنوان‭ ‬می‌شد،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬حوزه‌ها،‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬كاهش‭ ‬یافته،‭ ‬كل‭ ‬ظرفیت‭ ‬ذخیره‭ ‬سدهای‭ ‬كشور‭ ‬حدود‭ ‬48‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬هرگز‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬ذخیره‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬رودخانه‭ ‬دائمی‭ ‬دو،‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬پیش،‭ ‬اینك‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬–‭ ‬5‭ ‬رودخانه‭ ‬محدود‭ ‬شده،‭ ‬آب‭ ‬عنصر‭ ‬پایداری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬ذخیره‭ ‬تاریخی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬قدرت‭ ‬بازیابی‭.‬ به‭ ‬همین‭ ‬دلایل‭ ‬برای‭ ‬پایداری‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬مشترك‭ ‬رسیدیم‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬برنج‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬به‭ ‬پاییز‭ ‬انتقال‭ ‬یابد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌كند‭ ‬انتظاراتمان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬یا‭ ‬جابه‌جا‭ ‬كنیم‭.‬ من‭ ‬معتقدم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تئوری‭ ‬باید‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬كشور‭ ‬تغییر‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تیرماه‭ ‬تا‭ ‬شهریور‭ ‬نباید‭ ‬كشتی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬یا‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬حاكم‭ ‬شود‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬هرشخص‭ ‬مسئولیت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬می‌شود‭ ‬باید‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬كم‭ ‬كند‭ -‬به‭ ‬عبارت‭ ‬بهتر‭ ‬طی‭ ‬5‭ ‬سال،‭ ‬سالانه‭ ‬6‭ ‬درصد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرد‭-‬.

مشكل‭ ‬اشتغال

رنج‭ ‬تاریخی‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬كمبود‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬بالتبع‭ ‬كاهش‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نكنیم‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬خاصی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی،‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بالاست‭. ‬بدون‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬ماشین‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬با‭ ‬استهلاك‭ ‬و‭ ‬سوخت‭ ‬بالا‭ ‬كار‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬می‌شود،‭ ‬نهاده‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬تأمین‭ ‬نمی‌گردد‭. ‬ اینجاست‭ ‬كه‭ ‬مدافعان‭ ‬واردات‭ -‬قاتلین‭ ‬اشتغال‭- ‬به‭ ‬محض‭ ‬كمبود‭ ‬محصول‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬محصول،‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصرف‌كننده،‭ ‬آمادگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬كالای‭ ‬ارزانتر‭ ‬اعلام‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬نمی‌كنند‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬كشاورز‭ ‬از‭ ‬كار،‭ ‬بی‌كار‭ ‬می‌شوند‭.  ‬
در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬اگر‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بیاید‭ ‬می‌توانیم‭ ‬انتظار‭ ‬شغل‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬اشتغال‭ ‬بیشتر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ورود‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬موجب‭ ‬فراوری‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬خام‭ ‬فروشی‭ ‬می‌شود‭ ‬محصولات‭ ‬تازه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬پایین‌تر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بسته‌بندی‌،‭ ‬درجه‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬اما،‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬آدم‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬كشاورزی،‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬كافی‭ ‬ندارند‭.‬‭ ‬اینجاست‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تفویض‭ ‬اختیار‭ ‬به‭ ‬وی‭ -‬كاهش‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬پنجم‭ ‬سطح‭ ‬فعلی‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬پروسه‭ ‬ده‭ ‭ ‬پانزده‭ ‬ساله‭ - ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬كردن‭ ‬كل‭ ‬خانواده‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پسین‭ ‬تولید،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬آگاه‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬حقوقشان‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬صادقانه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬معضلات‭ ‬بحران‌ها‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬شغل،‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬

هر‭ ‬مشكل‭ ‬یك‭ ‬راه‭ ‬حل‭!‬

•‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬غیرسیاسی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاف‭ ‬مسائل‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬مطرح‭ ‬كند‭ ‬زیرا‭ ‬مجلس‭ ‬می‌تواند‭ ‬بهترین‭ ‬پشتیبان،‭ ‬قانون‌گذار‭ ‬و‭ ‬حامی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭. ‬
•‭ ‬بزرگترین‭ ‬هدف‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬راستگویی،‭ ‬رعایت‭ ‬اخلاق،‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬خویشتن‌داری‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مقطعی‭ ‬است‭ ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬تعهد‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬بدهد‭ ‬كه‭ ‬یارانش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬قابلیت‭ ‬و‭ ‬اصلح‭ ‬بودن‭ -‬دانایی،‭ ‬توانایی،‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تجربه‭- ‬ انتخاب‭ ‬كند‭. ‬
•‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬برای‭ ‬یك‭ ‬مشكل،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬وقتی‭ ‬چند‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬با‭ ‬حدس‭ ‬و‭ ‬گمان‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬یعنی‭ ‬هنوز‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬نشناخته‭ ‬ایم‭ ‬یا‭ ‬همة‭ ‬اهل‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬خبرگان‭ ‬ورود‭ ‬نكرده‌اند‭.‬
•‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬مشاورین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬مجرب‌ترین‭ ‬افراد‭ -‬حتی‭ ‬داناتر‭ ‬از‭ ‬خود‭- ‬انتخاب‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬گزارش‌های‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بدهند‭.‬
•‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬كلام‭ ‬بگویم‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬اعلام‭ ‬برای‭ ‬شهادت‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow