سیاستگذاری کشاورزی
مصداق‭ ‬یك‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی

دكتر‭ ‬علی‭ ‬محمد‭ ‬ایزدی،‭ ‬نخستین‭ ‬وزیركشاورزی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭: ‬

مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬كامل
مصداق‭ ‬یك‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬است


یك‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اعیان‭ ‬نشین‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬قبل-شهرك‭ ‬غرب-‬‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬امروزی،‭ ‬یك‭ ‬دست‭ ‬مبل،‭ ‬یك‭ ‬میز‭ ‬ناهارخوری،‭ ‬یك‭ ‬میزكار‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تجهیزات‭ ‬امروزی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬چند‭ ‬جلد‭ ‬قرآن‭ ‬به‭ ‬زبان‌های‭ ‬عربی،‭ ‬انگلیسی،‭ ‬فارسی‭ ‬و‭... ‬ .
و‭ ‬یك‭ ‬مرد‭ ‬90‭ ‬ساله‭ ‬متولد‭ ‬1306‭ ‬در‭ ‬شیراز‭ ‬با‭ ‬جثه‌ای‭ ‬كوچك‭ ‬كه‭ ‬گرچه‭ ‬زمانه‭ ‬بر‭ ‬وی‭ ‬تاخته‭  ‬و‭ ‬"واكر"‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دستش‭ ‬داده‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬تسلیم‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬واكر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قدم‌های‭ ‬ریز،‭ ‬اما‭ ‬تند‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭. ‬چهره‌اش‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عكس‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود  ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬شصت‭ ‬سال‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬تكلم‭ ‬وی‭ ‬نیز‭.‬
ایزدی‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬47‭ ‬به‭ ‬امریكا‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬دكترای‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اخذ‭ ‬كرد‭. ‬ جالب‌تر‭ ‬اینكه‭ ‬حافظه‭ ‬وی‭ ‬چون‭ ‬آرشیوی‭ ‬مستند‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬تاریخ‭ ‬عمر‭ ‬كاری‌اش‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬می‌زند‭. ‬موحد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قرآن‭ ‬گرا،‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ایرانی‌اش‭ ‬را‭ ‬حاصل‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬نكردن‭ ‬به‭ ‬قرآن‭ ‬می‌داند‭.‬ با‭ ‬غصب‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مخالف‭ ‬است‭. ‬آزادی‭ ‬را‭ ‬نگران‭ ‬است‭. ‬مصدق‭ ‬و‭ ‬بازرگان‭ ‬را‭ ‬می‌ستاید‭ ‬و‭ ‬مجیز‭ ‬هیچ‭ ‬كس‭ ‬را‭ ‬نمی‌گوید‭.‬ جزو‭ ‬بزرگ‭ ‬مالكانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1000‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬خانوادگی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی،‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬اراضی‌اش‭ ‬مصادره‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬جوانی‭ ‬به‭ ‬امریكا‭ ‬و‭ ‬كانادا‭ ‬مهاجرت‭ ‬كرده‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬تدریس‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬در‭ ‬دیار‭ ‬غربت‭ ‬را‭ ‬مزرعه‭ ‬حدود‭ ‬1000‭ ‬هكتاری‭ ‬در‭ ‬كانادا ‬پیشه‭ ‬نموده،‭ ‬چهار‭ ‬فرزند‭ ‬مسلمان‭ ‬متجدد‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬نوهی‭ ‬دوست‭ ‬داشتنی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شكر‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬فرزندانش‭ ‬در‭ ‬غربت،‭ ‬جز‭ ‬راه‭ ‬اسلام‭ ‬نپیموده‌اند‭. ‬
زمانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬مهندس‭ ‬مهدی‭ ‬بازرگان‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬پذیرفت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اطلاعات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬كاری‭ ‬در‭ ‬مزرعه،‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬صحرایی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬كارش‭ ‬موفق‭ ‬بود‭. ‬پیشنهادات‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬وی،‭ ‬گسترش‭ ‬شبكه‭ ‬راه‌های‭ ‬روستایی‭ ‬آسفالت‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬قرار‭ ‬شدن‭ ‬روستاها‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬درپی‭ ‬داشت‭. ‬
وی‭ ‬همچنان‭ ‬مدافع‭ ‬نظریه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬دریاهای‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬شرب‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬خورشید‭ ‬آب‭ ‬دریا‭ ‬را‭ ‬شیرین‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لوله‌ها‭ ‬پمپاژ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬توزیع‭ ‬گاز‭ ‬سر‭ ‬هر‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬آب‭ ‬حجمی‭ ‬عرضه‭ ‬شود،‭ ‬هزینه‭ ‬لوله‌كشی‭ ‬و‭ ‬پمپاژ‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬فروش‭ ‬آب‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬شیخ‭ ‬نشین‌ها‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬مدعا‭ ‬عنوان‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭.‬این‭ ‬نظریه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬آقای‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بود‬
دكتر‭ ‬ایزدی‭ ‬می‌گوید‭ ‬توكل‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬زیاد‭ ‬می‌كند؛‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬90‭ ‬سالگی‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مبتكر‭ ‬و‭ ‬خلاق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬آب‭ ‬سد‭ ‬درودزن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زمین‌هایش‭ ‬در‭ ‬شیراز‭ ‬قطع‭ ‬شد‭ ‬200‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دیم‭ ‬زیركشت‭ ‬خاكشیر‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬150‭ ‬تن‭ ‬خاكشیر‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تومان ‬برداشت‭ ‬كرد‭. ‬ از‭ ‬موبایل‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌كند‭ ‬ضمن‭ ‬آنكه‭ ‬محاسن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬نمی‌نماید‭. ‬تألیفات‭ ‬او‭ ‬گواه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تحقیقاتش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬ببیند‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬راهنمایی‌های‭ ‬قرآن‭ ‬می‌توان‭ ‬مشكلات‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬طبیعی‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استخراج‭ ‬نمود‭.‬ ساعتی‭ ‬نزد‭ ‬استاد‭ ‬قرآن‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬ماندم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬جویای‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬شوم‭ ‬كه‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬مشخصه‌هایی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬ وی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬شانه‭ ‬خالی‭ ‬می‌كرد‭ ‬اما‭ ‬مختصر‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آیه‭ ‬112‭ ‬سوره‭ ‬نحل‭ ‬از‭ ‬قرآن‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬خصوصیات‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬گفت‭: ‬ابتدای‭ ‬به‭ ‬ساكن‭ ‬باید‭ ‬مالكیت‌ها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬منتخب،‭ ‬محترم‭ ‬شمرده‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬امنیت‭ ‬اطمینان‭ ‬بخشی‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كسی‭ ‬حتی‭ ‬بیغوله‌ای‭ ‬را‭ ‬احیاء‭ ‬یا‭ ‬آباد‭ ‬كرد‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬باشد‭. ‬زمان‭ ‬بنی‌صدر‭ ‬كه‭ ‬كارخانجات‭ ‬و‭ ‬هتل‌ها‭ ‬مصادره‭ ‬می‌شد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬وزرا‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬تشویق‭ ‬كردند،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬فشار‭ ‬آوردند‭ ‬كه‭ ‬تو‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬چنین‭ ‬كن‭.‬
من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬كه‭ ‬بنی‌صدر‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬سحابی‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬وزرا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬دستان‭ ‬مرا‭ ‬قطع‭ ‬كنید،‭ ‬یك‭ ‬وجب‭ ‬زمین‭ ‬از‭ ‬كسی‭ ‬نمی‌گیرم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬نمی‌دهم‭.‬ 
وی‭ ‬مشخصه‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭: ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬مدیر،‭ ‬مبتكر‭ ‬و‭ ‬محكم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬تعلق‭ ‬خاطری‭ ‬به‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭.‬

‭... ‬اما‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬گفتم‭!‬

در‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬مرحوم‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬شد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬كانادا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تدریس‭ ‬می‌كردم ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬ایشان‭ ‬رفتم‭. ‬آقای‭ ‬رفسنجانی‭ ‬لطف‌ها‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬میزش‭ ‬بلند‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬آمد،‭ ‬مرا‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنارش‭ ‬نشاند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬4‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬توست‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬را‭ ‬می‌خواهی‭ ‬انتخاب‭ ‬كن،‭ ‬من‭ ‬پاسخ‭ ‬دادم‭ ‬هیچ‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬وزرا‭ ‬طرز‭ ‬فكرشان‭ ‬مثل‭ ‬هم‭ ‬نباشد‭ ‬برای‭ ‬هم‭ ‬كارشكنی‭ ‬می‌كنند‭. ‬گرچه‭ ‬آقای‭ ‬هاشمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬من‭ ‬ناراحت‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬گفتم‭. ‬
این‭ ‬وزیر‭ ‬90‭ ‬ساله‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬انقلاب‭ ‬سكاندار‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬دیگر‭ ‬شاخص‌های‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مدیریت‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬باور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬واگذاری‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬كوچك‭ ‬كردن‭ ‬دولت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬زیرا‭ ‬امروزه‭ ‬حتی‭ ‬چین‭ ‬كمونیست‭ ‬از‭ ‬رویه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬روی‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬می‌داند‭ ‬هرجا‭ ‬حضور‭ ‬دولت‭ ‬زیاد‭ ‬شود‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬كمونیستی‌،‭ ‬سوسیالیستی‭ ‬یا‭ ‬كاپیتالیستی‭ ‬فساد‭ ‬زیاد‭ ‬می‌شود‭. ‬

خداوند‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬می‌فرماید
‮«‬‭ ‬اموال‭ ‬یكدیگر‭ ‬را‭ ‬نخورید‭ ‬مگر‭ ‬به‭ ‬رضایت‭ ‬طرفین‮»‬‭!‬

وی‭ ‬كه‭ ‬مولف‭ ‬15‭ ‬جلد‭ ‬كتاب‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬‭ ‬چرا‭ ‬عقب‭ ‬مانده‌ایم‭ ‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬كرد‭ ‬‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬درخصوص‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬بازدارنده‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬نقل‭ ‬خاطره‌ای‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬صدارت‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬گفت‭: ‬روزی‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتری،‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬رفته‭ ‬بودم‭. ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬داشت؛‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬بودم‭ ‬‮«‬اعضاء‭ ‬شركت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬بود‭ ‬چنانچه‭ ‬بخواهند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬كه‭ ‬حقیقت‭ ‬شبیه‭ ‬كالخوزهای‭ ‬روسی‭ ‬بودند ‬خروج‭ ‬كنند،‭ ‬آزادند‭ ‬تا‭ ‬زمین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬نمایند‮»‬‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬نظرخواهی‭ ‬كرد‭. ‬ 
كلانتری‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬افكار‭ ‬مهندس‭ ‬میرحسین‭ ‬موسوی‭ ‬بود‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭:‬‮«‬كسی‭ ‬كه‭ ‬چنین‭ ‬دستوری‭ ‬صادر‭ ‬كرده‭ ‬خیانت‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭‬البته‭ ‬در‭ ‬استعلام‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتری‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬نگارنده‭ ‬گفت‭ ‬منظور‭ ‬من‭ ‬آقای‭ ‬دكتر‭ ‬ایزدی‭ ‬نبوده‭ ‬است.‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬خیانت‭ ‬كردن‭ ‬عموماً‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬برمی‌گردد‭ ‬كه‭ ‬فردی،‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عمل‭ ‬نكند‭ ‬یا‭ ‬قبول‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬كند‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬باور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬قرآنی‭ ‬هم‭ ‬باشد،‭ ‬عمل‭ ‬نماید‭. ‬ 
ایزدی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬باید‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬امكانات‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬تشویق‭ ‬شوند‭. ‬و‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیازمند‭ ‬وجود‭ ‬آزادی‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬آنقدر‭ ‬توانایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬هدایت‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬دانایی‌های‭ ‬كشاورز‭ ‬باید‭ ‬جایی‭ ‬صرف‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌فهمند‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭. ‬
نخستین‭ ‬وزیر،‭ ‬صرف‭ ‬ضرورت‭ ‬داشتن‭ ‬تخصص‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬رد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭ ‬تخصص‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬رشته‭ ‬است،‭ ‬زراعت‭ ‬یا‭ ‬باغبانی‭ ‬یا‭ ‬دامداری،‭ ‬دامپزشكی‭ ‬و‭... ‬اما‭ ‬مدیر‭ ‬خوب‭ ‬كسی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مشرف‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬مدیریتش‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬مجریان‭ ‬خوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بگمارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬كشاورزی‭ ‬استفاده‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬نمونه‭ ‬بارز‭ ‬آن‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬است،‭ ‬گرچه‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬نكرده‌ام‭ ‬ولی‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬مناسب‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كند‭. ‬البته‭ ‬مدیر‭ ‬متخصص‭ ‬می‌تواند‭ ‬بهتر‭ ‬عمل‭ ‬كند‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬باشد‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬گفت‭: ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كلاف‭ ‬سردرگمی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سرنخ‭ ‬آن‭ ‬پیدا‭ ‬نیست‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬سرنخ‭ ‬آزادسازی،‭ ‬رهاسازی،‭ ‬برون‌سپاری‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كند،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سایر‭ ‬وزرا‭ ‬در‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬همسو‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬نیروهای‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬نكنند‭.‬
روابط‭ ‬مجلس‭ -‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭- ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬پرسش‭ ‬آخر‭ ‬نشریه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دكتر‭ ‬ایزدی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مجلسی‌ها‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬زیادی‭ ‬ندارند،‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬لابی‭ ‬و‭ ‬گروه‌بازی‭ ‬و‭ ‬رفاقت‭ ‬و‭ ‬امضاء‭ ‬جمع‭ ‬كردن‭ ‬حاكم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬باید‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬باشد‭. ‬ پایان‭ ‬مصاحبه‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬هدیه‭ ‬چند‭ ‬جلد‭ ‬كتاب‭ ‬"چه‭ ‬باید‭ ‬كرد"‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دكتر‭ ‬ایزدی‭ ‬به‭ ‬وزرای‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow