سیاستگذاری کشاورزی
بار‭ ‬دیگر، خانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬دوست‭ ‬می‌داشتیم‭!‬

بار‭ ‬دیگر، خانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬دوست‭ ‬می‌داشتیم‭!‬

نویسنده: علی‭ ‬فریدونی*

جناب‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭!‬
چرا‭ ‬خانه‭ ‬مارا‭ ‬برنگرداندید؟
جناب‭ ‬آقای‭ ‬روحانی‭!‬
ما‭ ‬به‭ ‬قولمان‭ -‬خودكفایی‭ ‬گندم‭- ‬عمل‭ ‬كردیم‭!‬
شما‭ ‬چطور؟
چهار‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬فصلی،‭ ‬وجیزه‌ای‭ ‬تقدیم‭ ‬حضور‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬متواضعانه‭ ‬درخواست‭ ‬نمودم‭ ‬خانه‌مان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬برگردانید‭ -‬آقای‭ ‬روحانی‭! ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬برگردانید،‭ ‬نگارنده‭ ‬روزنامه‭ ‬بهار،30‭/‬3‭/‬92‭-‬خودكفایی؛‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬شاقه‭!‬؟‭ ‬شاید‭ ‬وقتی‭ ‬دیگر،‭ ‬نگارنده‭ ‬روزنامه‭ ‬شرق،16‭/‬10‭/‬92‭-‬
نزدیك‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬دهه‭ ‬بود‭ ‬خیابان‭ ‬شرقی‭ ‬غربی‭ ‬بلوار‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬نهر‭ ‬آب‭ ‬كرج،‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬نهر‭ ‬آب،‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خاطره‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬سرسبزی‭ ‬همنوا‭ ‬میكرد‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬كاخ‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد ‬كشاورزی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماد‭ ‬و‭ ‬برند‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬داستان‌ها‭ ‬و‭ ‬كتاب‌ها‭ -‬كتاب‭ ‬علی‭ ‬اشرف‭ ‬درویشیان‭ ‬و‭ ‬خاطرات‭ ‬یك‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭...- ‬ و‭ ‬فیلم‌ها‭ -‬رنج‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ...- ‬در‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬آسمان‭ ‬خراش‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬طبقه‭ ‬وزارت‭ ‬همهی‭ ‬اركان‭ ‬یك‭ ‬وزارتخانه‭ ‬سازمان‌ها،‭ ‬نهادها،‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬متمركز‭ ‬بودند‭. ‬
اما‭ ‬بی‌تدبیری‭ ‬دولت‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬این‭ ‬نماد‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬وقت‭ ‬بدون‭ ‬كمترین‭ ‬تفكر‭ ‬یا‭ ‬مخالفت،‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬واگذار‭ ‬كرد‭ ‬بدون‭ ‬اینكه‭ ‬دیناری‭ -‬حداقل‭ ‬در‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارك‭- ‬یا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ازایی‭ ‬برای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬دریافت‭ ‬شود‭.‬
ساختمانی‭ ‬كه‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬700‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬برآورد‭ ‬قیمت‭ ‬شده‭ ‬بود‭ -‬قیمت‭ ‬امروز‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬نصف‭ ‬سرمایه‭ ‬كل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬سال‌های‭ ‬91‭ ‬است‭- ‬به‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬بلوار‭ ‬سنخیت‭ ‬دارد‭ ‬نه‭ ‬ساختمان‭ ‬نه‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬اطراف‭ ‬آن‭. ‬
نرده‌های‭ ‬بلند‭ ‬شبیه‭ ‬زندان،‭ ‬اتاق‌های‭ ‬تقریباً‭ ‬خالی‭ ‬درون‭ ‬آن،‭ ‬چراغ‌های‭ ‬معمولاً‭ ‬خاموش‭ ‬و‭... ‬حكایت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬نهاد‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گیرنده‭ ‬ساختمان،‭ ‬فی‭ ‬النفسه‭ ‬كار‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ندارد‭.‬
خانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬بده‭- ‬بستان‭ ‬غیرشفاف‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬غیركارشناسی،‭ ‬به‭ ‬دستگاهی‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اولا‭: ‬فضا‭ ‬و‭ ‬المان‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اطرافش‭ ‬تعبیه‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬هیچ‭ ‬سنخیتی‭ ‬با‭ ‬وظایفش‭ ‬نداشت‭!‬؟‭ ‬ثانیا‭: ‬دارای‭ ‬املاك‭ ‬و‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬متعددیست‭! ‬كاخی‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬قدمت،‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬شهرتش‭ ‬به‌مراتب‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اینجاست‭! ‬
اولاً‭: ‬بولواری‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬مشرف‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬به‌نام‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬است‭ -‬بولوار‭ ‬كشاورز‭- ‬رابعا‭: ‬از‭ ‬قرار‭ ‬مسموع،‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬طبقات‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬عظیم‭ ‬پر‭ ‬نشده‭ ‬است‭! ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تنوع‭ ‬وظایف‭ ‬محوله‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ -‬به‌ویژه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭- ‬با‭ ‬محدویت‭ ‬اطاق‭ ‬مواجه‭ ‬بودیم‭! ‬بنظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬علاقمندی‭ ‬دوستان‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬شده،‭ ‬نیازشان‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬و‭ ‬مكان‭ ‬نبوده‭ ‬بلكه‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭-‬view‭- ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است‭!‬
علی‌رغم‭ ‬اینكه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدای‭ ‬انجام‭ ‬اینكار‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دهم،‭ ‬فعالان‭ ‬دلسوز‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اعتراض‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬لغوش‭ ‬شدند‭ -‬وزارت‭ ‬در‭ ‬كارتن،‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬كشت‭ ‬وصنعت،شماره‭ ‬134،‭ ‬اردیبهشت‭ ‬90-‭ ‬بولوار‭ ‬بی‌مسما،نگارنده‭ ‬روزنامه‭ ‬شرق،1‭/‬3‭/‬91‭- ‬اما‭ ‬همانطوری‌كه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شد،‭ ‬پاسخی‭ ‬داده‭ ‬نشد‭! ‬چه،‭ ‬خودكرده‭ ‬را‭ ‬تدبیر‭ ‬نبود‭!‬
بعد‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬جنابعالی‭ ‬كه‭ ‬بارقه‌ای‭ ‬از‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬مردم‭ ‬عموماً‭ ‬وكشاورزان‭ ‬خصوصاً‭ ‬ایجاد‭ ‬شد،‭ ‬بنده‭ ‬با‭ ‬تقدیم‭ ‬نامه‭ ‬فوقالذكر؛‭ ‬مطمئن‭ ‬بودم‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬كلید‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬وآن‌را‭ ‬به‭ ‬صاحبانش‭ ‬برمی‌گردانید‭! ‬همانطوركه‭ ‬مشكل‭ ‬هنرمندان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برگرداندن‭ ‬خانه‭ ‬سینما‭ ‬و‭...  ‬حل‭ ‬نمودید‭. ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬گویا‭ ‬این‭ ‬فقره‭ ‬با‭ ‬بقیه‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭!‬
وقتی‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬گفتید‭:‬"‭ ‬همه‭ ‬خانه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صاحبانش‭ ‬برگرداندیم"‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گفتم‭ ‬ای‌كاش‭ ‬آنجا‭ ‬می‌بودم‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬می‌كردم‭: ‬"ولی‭ ‬به‭ ‬استثنای‭ ‬ما‭ ‬آستین‭ ‬كهنه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬وزیری‭ ‬محجوب‭ ‬و‭ ‬ماخوذ‭ ‬به‭ ‬حیا‭ ‬داشتیم‭!  ‬و‭ ‬یا‭ ‬زورتان‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬نرسید‭! ‬خواهش‭ ‬می‌كنم‭ ‬اولا‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬113‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬عنایت‭ ‬فرموده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬تفكیك‭ ‬قوا‭ ‬مرتبط‭ ‬نكنید‭! ‬
ثانیا‭: ‬در‭ ‬صورتی‌كه‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬صاحبخانه‭ ‬پول‭ ‬بدهید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬شلوغ‌ترین‭ ‬و‭ ‬كم‌‭ ‬ظرفیت‌ترین‭ ‬نقطه‭ ‬تهران‭ -‬خیابان‭ ‬طالقانی‭- ‬خانه‭ ‬بسازد؛‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬اصل‭ ‬160‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬شایسته‭ ‬بود‭ ‬وزیر‭ ‬دادگستری‭ ‬را‭ ‬مكلف‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬می‌كردید‭. ‬چه،‭ ‬در‭ ‬اینصورت‭ ‬روحیه‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬فعال‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ترمیم‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬قوه‌ای‭ ‬كه‭ ‬احیاناً‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬كاخ‭ ‬قدیمی‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬جا‭ ‬ندارد،‭ ‬ساختمانی‭ ‬تازه،‭ ‬ساخته‭ ‬وتحویل‌شان‭ ‬می‌گردید‭.‬
جناب‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭! ‬
بخدا‭! ‬به‭ ‬پیغمبر‭! ‬شایسته‭ ‬نیست‭ ‬گفته‭ ‬شود‭ ‬رژیم‭ ‬قبل‭ ‬برای‭ ‬كشاورزان،‭ ‬خانه‌ای‭ ‬در‭ ‬شأنشان‭ ‬ساخت‭ ‬ولی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬آن‌را‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پایتخت‭ ‬آواره‭ ‬كرد‭!‬
جناب‭ ‬آقای‭ ‬دكترروحانی‭!‬
اگر‭ ‬حجتی‭ ‬پیش‭ ‬شرط‭ ‬بازگرداندن‭ ‬ساختمان‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬رابرای‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬می‌گذاشت؛‭ ‬چه‭ ‬می‌كردید؟‭ ‬ایشان‭ ‬شخصیتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬رهبری‭ ‬محترم‭ ‬نظام‭ ‬درباره‌اش‭ ‬فرموده‌اند‭: ‬"حجتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬خودكفا‭ ‬كند؛‭ ‬اگر‭ ‬بخواهد‭!‬"‭ ‬او‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬شد‭! ‬ولی‭ ‬آیا‭ ‬پاسخ‭ ‬این‌كار‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬آبرومندانه‌اش،‭ ‬همین‭ ‬بود؟
بنده‭ ‬شاهد‭ ‬بودم‭ ‬كه‭ ‬برخلاف‭ ‬عده‌ای‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬این‭ ‬پست‌ها،‭ ‬آسمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬می‌دوزند‭! ‬وی‭ ‬برای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقام،‭ ‬قصد‭ ‬ده‭ ‬روزه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬رضا‭-‬ع‭- ‬پناهنده‭ ‬شد‭! ‬ولی‭ ‬حضرتعالی‭ ‬شبانه‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬فرا‭ ‬خواندید‭!‬
آقای‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭!‬
امید‭ ‬است‭ ‬حجتی‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬فردی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬رای‭ ‬اعتماد‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬پیش‭ ‬شرط‭ ‬نخست‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬بازپس‌گیری‭ ‬ساختمان‭ ‬شیشه‌ای‌،‭ ‬باشد‭! ‬چه،‭ ‬مدیریت‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‌،‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬بر‭ ‬پیچ‭ ‬ومهره‭ ‬قطعاً‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭!‬
جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ -‬كه‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬از‭ ‬خدمتشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬گذرانده‌اند‭- ‬وهمچنین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬پیشرو‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬نوستالوژی‭ ‬دارند،‭ ‬سوگند‭ ‬خورده‌اند‭ ‬پای‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬خیابان‭ ‬طالقانی‭ -‬كه‭ ‬حتی‭ ‬یك‭ ‬پاركینگ‭ ‬مناسب‭ ‬ندارد‭- ‬و‭ ‬آن‭ ‬هتل‭ ‬پنجاه‭ ‬ساله‭ ‬متروكه‭ ‬نگذارند‭!!‬
درخاتمه‭ ‬انتظار‭ ‬دارم‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬شروع‭ ‬دوره‭ ‬دوم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‌تان،‭ ‬وزیر‭ ‬دادگستری‭ ‬را‭ ‬مامور‭ ‬فیصله‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬بفرمایید‭ ‬تا‭ ‬خدای‭ ‬ناكرده‭ ‬مجبور‭ ‬نشویم‭ ‬این‭ ‬شعر‭ ‬لسان‭ ‬الغیب‭ ‬را‭ ‬زمزمه‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭:‬
ما‭ ‬زیاران‭ ‬چشم‭ ‬یاری‭ ‬داشتیم
خود‭ ‬غلط‭ ‬بود‭ ‬آنچه‭ ‬می‌پنداشتیم‭ .

* عضوهیات‭ ‬علمی
و‭ ‬معاون‭ ‬سابق‭ ‬سفیر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬خواروبار‭ ‬جهانی‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ -‬FAO‭-‬
alifereidooni@yahoo.com

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow