سیاستگذاری کشاورزی
همراهی‭ ‬با‭ ‬مشتریان،‭ ‬ضامن‭ ‬تقویت‭ ‬ارتباط

قاسم‭ ‬توكلی،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬پالیزی
همراهی‭ ‬با‭ ‬مشتریان،‭ ‬ضامن‭ ‬تقویت‭ ‬ارتباط‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬بانك

قاسم‭ ‬توكلی‭ ‬استخدامی‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬گلپایگان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬متصدی‭ ‬امور‭ ‬بانكی‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بدون‭ ‬استثنا‭ ‬در‭ ‬كلیه‭ ‬قست‌های‭ ‬بانك،‭ ‬با‭ ‬علاقمندی‭ ‬فعالیت‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬قسمت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬یك‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كند‭. ‬سپس‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬باجه،‭ ‬مالی،‭ ‬اعتباری،‭ ‬كلر‭ ‬و‭ ‬بروات،‭ ‬وصول،‭ ‬كنترلر،‭ ‬ارزیاب،‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كارمند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬گروه،‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭.‬
توكلی‭ ‬در‭ ‬شروع‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬و‭ ‬تعویض‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬مانند‭: ‬تبدیل‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬مكانیزه،‭ ‬مهرگستر‭ ‬و‭... ‬مشاركت‭ ‬فعال‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‭ ‬مهرگستر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬اتصال‭ ‬شعب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬فعالیت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬مدیرعامل‭ ‬وقت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬مدرك‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬پست‭ ‬كارشناس‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬ریاست‭ ‬شعبه‌ای‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬3‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬پالیزی‭ ‬كه‭ ‬شعبه‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬ارزی‭ ‬می‌باشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬گزارش‭ ‬تقدیمی‭ ‬ماحصل‭ ‬مصاحبه‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬قاسم‭ ‬توكلی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬
گرایش‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬سهولت‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬مشتریان‭ ‬رقابتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬بانك‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬بانكداری‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬پالیزی‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬بار‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬جذب‭ ‬مشتریان‭ ‬داشته‭ ‬است؟
این‭ ‬ارتباط‭  ‬خیلی‭ ‬بدیهی‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬لمس‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬كم‭ ‬سواد‭ ‬و‭ ‬بی‌سواد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬تشبیه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬متغیر‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ (‬متغیر‭ ‬مستقل‭) ‬پر‭ ‬رنگ‌تر‭ ‬شود‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬كاسته‭ ‬شده،‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬مشتریان‭ (‬متغیر‭ ‬وابسته‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬ارتباط‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكتریكی‭ ‬و‭ ‬راهنمایی‌های‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
عملكرد‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬جاری‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
‭ ‬با‭ ‬پیگیری‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬رصد‭ ‬نحوه‭ ‬بازپرداخت‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬تعاملات‭ ‬بعدی‭ ‬به‭ ‬حمد‭ ‬الهی‭ ‬كاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬ریسك‭ ‬اعتباری‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬ایده‌آلی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬همراهی‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‌های‭ ‬لازم‭ ‬همواره‭ ‬موجب‭ ‬ارتباط‭ ‬قوی‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬بازپرداخت‭ ‬اقساط‭ ‬تسهیلات‭ ‬می‌شود‭.‬
خدمات‭ ‬شعبه‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬كنید‭.‬
‭ ‬استفاده‭ ‬حداكثری‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬زینب‭ ‬كبری‭(‬س‭) ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬و‭ ‬راهكارهای‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬واجد‭ ‬الشرایط‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌شوند‭.‬
ابتكارات‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬نقش‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬بیشتر‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬
مدت‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسئولیت‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬سودآوری‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬محور‭ (‬گسترش‭ ‬فعالیت‭ ‬ارزی،‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭) ‬متمركز‭ ‬نموده‌ام‭:‬
•‭ ‬گسترش‭ ‬فعالیت‭ ‬ارزی‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬كارمزدهای‭ ‬مقرر‭.‬
•‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اهلیت‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬كار‭ ‬روان‭ ‬برای‭ ‬كسب‭ ‬سود‭. ‬
•‭ ‬گسترش‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬با‭ ‬اولویت‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه‭ ‬POS‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬داشتن‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬ابتدا،‭ ‬توسط‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬توسط‭ ‬همكاران‭ ‬می‌دانم‭.‬
برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬شعبه‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬بانك‭ ‬چیست؟
اعتقاد‭ ‬ذاتی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬آتی‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬نشات‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬اعتقاد‭ ‬ذاتی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چهارچوب‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬سرویس‌دهی‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬باكیفیت‭ ‬به‭ ‬مشتریان،‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬كنترلی‭ ‬بهترین‭ ‬نتیجه‭ ‬را‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬این‭ ‬مثال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬همكاران‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كنم‭ ‬كه‭ ‬شعبه،‭ ‬همانند‭ ‬رستوران‭ ‬غذاخوری‭ ‬باكیفیت‭ ‬و‭ ‬برندسازی‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬جایگاهی‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬سود‭ ‬حداكثری‭ ‬داراست‭ ‬ارباب‌رجوع‭ ‬نیز‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬ماندن‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬خدمت‭ ‬بشود‭. ‬برنامه‭ ‬آتی‭ ‬شعبه‭ ‬نیز‭ ‬جهت‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات،‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬است‭.‬
شعبه‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬موفق‭ ‬بوده‭ ‬است؟
با‭ ‬بسیج‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬شیفت‌بندی‭ ‬كاری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬بازخورد‭ ‬پیگیریهای‭ ‬وصولی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬روزانه،‭ ‬توانستیم‭ ‬معوقات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬وصول‭ ‬كنیم‭.‬
ترویج‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بانكداری‭ ‬نوین‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشتریان‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬پركاری‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬شعبه‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬اقبال‭ ‬آن‌ها‭ ‬منابع‭ ‬بانك‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬كند‭ ‬خدمات‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چگونه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬شده‭ ‬است؟
ارائه‭ ‬نسخ‭ ‬جدید‭ ‬"همراه‭ ‬بانك"‭ ‬و‭ ‬"اینترنت‭ ‬بانك"‭ ‬و‭ ‬كلیه‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬امكانات‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬سایرین‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بحمدالله‭ ‬همكاران‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬روش‌ها‭ ‬برای‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬بانكی‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیرند‭. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow