سیاستگذاری کشاورزی
روند‭ ‬اصلاحی؛‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بلندمدت

علیرضا‭ ‬ولیانفر،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬پاسداران
روند‭ ‬اصلاحی؛‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بلندمدت

علیرضا‭ ‬ولیانفر؛‭ ‬فرزند‭ ‬همكار‭ ‬بازنشسته‭ ‬بانك‭ -‬مرحوم‭ ‬عباس‭ ‬ولیانفر-‬در‭ ‬سال‭ ‬78‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی،‭ ‬شعبه‭ ‬شهیدبهشتی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متصدی‭ ‬امور‭ ‬بانكی‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬پست‌های‭ ‬مسئول‭ ‬باجه،‭ ‬رئیس‭ ‬دایره‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع،‭ ‬معاون‭ ‬شعبه‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬«تهران / شهرزیبا‭» ‬ انتخاب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬درجه‭ ‬یك‭ ‬پاسداران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌كند‭. ‬گزارش‭ ‬حاضر‭ ‬نتیجه‭ ‬گفتگوی‭ ‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬
نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬مشتریان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
اگر‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬میانگین‭ ‬رشد‭ ‬كارت‌های‭ ‬صادرشده‭ ‬بانكی‭ ‬در‭ ‬اسفندماه‭ ‬95‭ ‬بیاندازیم،‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬1‭.‬32‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد،‭ ‬جمعاً‭ ‬به‭ ‬415‭ ‬میلیون‭ ‬كارت‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرانه‭ ‬ارزش‭ ‬تراكنش‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬دستگاه‭ ‬33‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬18‭ ‬درصدی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬مجموع‭ ‬گسترش‭ ‬خدمات‭ ‬آنلاین‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬آن‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬چشمگیر‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬شعب‭ ‬موجبات‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬مشتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬به‌ویژه‭ ‬مطالبات‭ ‬معوق‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬خاصی‭ ‬می‌طلبد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است؟
•‭ ‬برآورد‭ ‬نیاز‭ ‬واقعی‭ ‬مشتریان‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات - ‬بهداشت‭ ‬اعتباری‭-
•‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬ریسك‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬مشتریان‭ ‬اعتباری
•‭ ‬ایجاد‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬شعبه‌ای‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬بلندمدت‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬اعتباری‭ ‬شعبه
•‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬پرونده‌های‭ ‬اعتباری‭ ‬از‭ ‬حیث‭ ‬اطلاعات‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬حقوقی‭ ‬
•‭ ‬تشكیل‭ ‬كارگروه‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬در‭ ‬شعبه
شعبه‭ ‬پاسداران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬چه‭ ‬خدماتی‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬دهد؟
از‭ ‬زمان‭ ‬حضوربنده‭ ‬در‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬تأكید‭ ‬گردیده‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬تمامی‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشاركتی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭. ‬درنتیجه‭ ‬تمامی‭ ‬پروژه‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬قبلی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ناقص‭ ‬بوده‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬پرونده‌های‭ ‬شعبه‌،‭ ‬اصلاح‭ ‬اطلاعات‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭... ‬صورت‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭. ‬ضمناً‭ ‬شعبه‭ ‬پاسداران‭ ‬ارزی‭ ‬نبوده‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬دوراندیشی‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬های‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مدیر‭ ‬محترم‭ ‬امور‭ ‬شعب‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ،‭ ‬با‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬فضای‭ ‬فیزیكی‭ ‬لازم‌،‭ ‬مقرر‭ ‬گردیده‭ ‬با‭ ‬تأمین‭ ‬نیروی‭ ‬ارزی‌،‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬خدمات‭ ‬ارزی‭ ‬–‭ ‬ریالی‭ ‬ارائه‭ ‬نماید‭.‬
بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬بانك‭ ‬را‭ ‬بانوان‭ ‬تشكیل‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬آیا‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬می‭ ‬شوند؟
پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬مانند‭: ‬تهیه‭ ‬غذا‌،‭ ‬امور‭ ‬خیاطی‭ ‬و‭ ‬دوزندگی‭ ‬و‭ ... ‬اشتغال‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬حمایتی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭.‬
طی‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شده‌اید‭ ‬چه‭ ‬تحولاتی‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است؟
•‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬پالایش‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬كارتخوان‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬روند‭ ‬اصلاحی‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬برای‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بلندمدت‭ ‬سازمانی‭.‬
•‭ ‬توجه‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬هدف‭ ‬عمده‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‌،‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‌،‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‌،‭  ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ساختاری‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬محول‭ ‬نمودن‭ ‬بخشهای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬همكاران‭ ‬ذیربط‭. ‬
در‭ ‬مباحث‭ ‬مدیریتی‭ ‬همواره‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آینده‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬كسانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فكر‭ ‬می‭ ‬كنند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬دارید؟‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬همكاران‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬تبیین‭ ‬كرده‌ایم‭:‬
•‭ ‬شناسایی‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬مشتریان‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬شعبه‭ ‬بر‭ ‬اساس ‬CRM
•‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬میان‌مدت‭ ‬جهت‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬برندهای‭ ‬معتبر‭ ‬محلی
•‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬بانكداری‭ ‬شركتی‭ ‬جهت‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬سهم‭ ‬بانك‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬عمده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رقبا‭ ‬در‭ ‬منطقه
•‭ ‬بررسی‭ ‬مشتریان‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬شركتی‭ ‬جهت‭ ‬معرفی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬درگاه‌های‭ ‬پرداخت‭ ‬الكترونیك
از‭ ‬فرصت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬چگونه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬كرده‌اید؟
•‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬مطالبات‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مشكوك‭ ‬الوصول‌،‭ ‬معوقه‌،‭ ‬سررسید‭ ‬گذشته‭ ‬
•‭ ‬بررسی‭ ‬ارزشی‭ ‬كل‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬دسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬بین‭ ‬همكاران،‭ ‬بانكداران‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬بانكداران‭ ‬
•‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬بین‭ ‬شعبه‭ ‬با‭ ‬مشتریان‌،‭ ‬جهت‭ ‬تسویه‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬امتیاز‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬بابت‭ ‬بخشودگی‭ ‬سود‭ ‬وجرائم‭.‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬وحدت‭ ‬رویه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‌،‭ ‬برای‭ ‬وصول‭ ‬سایر‭ ‬مطالبات
اطلاع‌رسانی‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬به‌ویژه‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬چگونه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد؟
•‭ ‬اختصاص‭ ‬2‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬مسلط‭ ‬و‭ ‬خبره‭ ‬به‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬جهت‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬بانك،‭ ‬ترغیب‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬كامل‭ ‬مشتریان
•‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬بانك‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬چهره‭ ‬به‭ ‬چهره‌،‭ ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬مشتریان‭ ‬حضوری‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬حضوری
•‭ ‬الزام‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬جهت‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬و‭ ‬فراگیری‭ ‬مبانی‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك
•‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مطبوعات،‭ ‬سایت‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬ارتباط‭ ‬جمعی‭ ‬
•‭ ‬تبلیغات‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow