سیاستگذاری کشاورزی
مدیر‭ ‬شعبه،‭ ‬مشاور‭ ‬اقتصادی‭ ‬مشتری

غلامرضا‭ ‬راشدی،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬توحید
مدیر‭ ‬شعبه،‭ ‬مشاور‭ ‬اقتصادی‭ ‬مشتری

غلامرضا‭ ‬راشدی،‭ ‬دارای‭ ‬مدرك‭ ‬كارشناسی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬حسابداری‭ ‬و‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬مدیریت‭ ‬بازرگانی‭ ‬گرایش‭ ‬مالی،‭ ‬درسال‭ ‬1374‭ ‬در‭ ‬آزمون‭ ‬سراسری‭ ‬استخدامی‭ ‬بانك‌،‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬كاركنان‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬دوره‭ ‬یك‭ ‬ماهه‭ ‬آموزشی‭ ‬بدو‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬آموزش‭ ‬بابلسر‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شعبه‭ ‬مركزی‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬آغاز‭ ‬نمود‭.‬ وی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1376‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رئیس‭ ‬دایره‭ ‬كلر‭ ‬شعبه‭ ‬مركزی‭ ‬ارتقاء‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬79‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پست‭ ‬فعالیت‭ ‬داشت‭.‬ سپس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬گسترش‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬جذب‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬تازه‭ ‬تاسیس‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شعبه‭ ‬میدان‭ ‬انقلاب‭ ‬منتقل‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1380‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬معاونت‭ ‬آن‭ ‬شعبه‭ ‬ممتاز‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭.‬
ایشان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1381‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مدیریت‭ ‬محترم‭ ‬وقت،‭ ‬مسئولیت‭ ‬شعبه‭ ‬میدان‭ ‬راه‭ ‬آهن‭ ‬تقبل‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ریاست‭ ‬شعب‭: ‬پارك‭ ‬ساعی‌،‭  ‬ظفر‌،‭  ‬فردوسی‭ ‬شمالی‌،‭  ‬میرداماد‭ ‬و‭ ‬ازگل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كارنامه‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬افزود‭.‬ راشدی‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬تاكنون‭ ‬مسئولیت‭ ‬اداره‭ ‬شعبه‭ ‬ممتاز‭ ‬میدان‭ ‬توحید‭ ‬تهران- ارزی/ ‬ریالی‭ - ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬گزارش‭ ‬تقدیمی‭ ‬ماحصل‭ ‬مصاحبه‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬غلامرضا‭ ‬راشدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬
بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬را‭ ‬كاسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬رضایت‭ ‬مشتریان‭ ‬افزوده‭ ‬است؟
•‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬سپرده‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬حساب‌های‭ ‬مشتریان،‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬كنترل‭ ‬بیشتر‭ ‬بر‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬خطاهای‭ ‬انسانی‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬افزایش‭ ‬سپرده‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬حساب‌های‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬كاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬شعبه‭ ‬خاص‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانكی‭ ‬در‭ ‬ساعات‭ ‬غیر‭ ‬اداری‭-‬24‭ ‬ساعته-موجب‭ ‬كاهش‭ ‬نیاز‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬نگهداری‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬وجه‭ ‬در‭ ‬مبادلات‭ ‬گردیده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬افزایش‭ ‬وفاداری‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬مبادلات‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬آنان‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬محدودیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬را‭ ‬بدنبال‭ ‬دارد‭.‬
•‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬متحمل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬بانك‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استفاده‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬كاغذ‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬استخدام‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تقلیل‭ ‬حجم‭ ‬فیزیكی‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬شعب،‭ ‬امتیاز‭ ‬دیگر‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬اعمال‭ ‬كنترل‭ ‬بیشتر‭ ‬بر‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬خطاهای‭ ‬انسانی‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬عملیات،‭ ‬كاهش‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬خودكار،‭ ‬درنهایت‭ ‬كاهش‭ ‬ریسك‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬بانكی‭ ‬برای‭ ‬همكاران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭  ‬غیرجاری‭ ‬چه‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‌هایی‭ ‬داشته‭ ‬اید؟
مهمترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬غیرجاری،‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اعطای‭ ‬تسهیلات‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬سنجی‭ ‬دقیق‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬مشتری‌،‭ ‬اخذ‭ ‬تضامین‭ ‬كافی‌،‭  ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬مالی‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تحلیل‭ ‬صورتهای‭ ‬مالی‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ... ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬ یكی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬راهكارهای‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬غیرجاری،‭ ‬داشتن‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬توانمندیهای‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امكان‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬جهت‭ ‬بازپرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬حجم‭ ‬مطالبات‭ ‬غیرجاری‭ ‬كاست‭.‬
لازم‭ ‬به‭ ‬توضیح‭ ‬است‭ ‬بدهكاران‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬بخش‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شوند‭ :‬
الف‭ -‬‭ ‬مشتریانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬تسهیلات‭ ‬دریافت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬بانك‭ ‬قطع‭ ‬همكاری‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سررسید‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬همكاری‭ ‬اینگونه‭ ‬مشتریان،‭ ‬جهت‭ ‬پرداخت‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬مالی‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬تضامین‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وصول‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬اقدام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ب‭ -‬‭ ‬مشتریانی‭ ‬كه‭ ‬تسهیلات‭ ‬دریافت،‭ ‬نموده‌اند‭ ‬ولی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬گرفتار‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬سرمایه‭ ‬شده‌اند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشتریان‭ ‬تعامل‭ ‬لازم‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تعیین‭ ‬مهلت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‌های‭ ‬وصول‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پلكانی‭ ‬به‭ ‬حیطه‭ ‬وصول‭ ‬در‭ ‬آمدند‭.‬
ج‭ ‬–‭ ‬مشتریانی‭ ‬كه‭ ‬گرفتار‭ ‬مسائل‭ ‬قهری‭ ‬شده‌اند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬مشتریان‭ ‬نیز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬بستگان‭ ‬نزدیك‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬مهلت‭ ‬و‭ ‬بخشش‭ ‬جرایم،‭ ‬امكان‭ ‬وصول‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬شد‭.‬
برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬فوق،‭ ‬كارگروه‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬بصورت‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬هفتگی‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬تشكیل‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬پرسنل‭ ‬كه‭ ‬درگیر‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬هستند‭ ‬جهت‭ ‬پیگیری‭ ‬مالی‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مشوق‌های‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬غیرمالی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬شعبه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬بازخوانی‭ ‬پرونده‌های‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬بین‭ ‬همكاران‭ ‬جهت‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬وصول‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬راهكارهای‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬همچنین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رهنمود‌های‭ ‬مدیران‭ ‬ستادی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬منظم‭ ‬وصول‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مدیریت‭ ‬برگزار‭ ‬می‌گردد‭ ‬توانسته‭ ‬ایم‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬مطلوبی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬غیرجاری‭ ‬برسیم‭.‬ همزمان‭ ‬توان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬پرونده‌های‭ ‬كلان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ -‬شركت‭ ‬حامی‭ ‬مهر‭ ‬پیشگام‭- ‬واگذار‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬صنایعی‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شده‭ ‬اند؟‭ ‬
در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداختی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اعتبار‭ ‬اسنادی‭ ‬و‭ ‬حوالجات‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬66‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬BCP سه‭ ‬ماهه‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬پانصد‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬دارویی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬نتایج‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬نوآوری،‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬محصول‭ ‬كیفی‭ ‬تبلور‭ ‬می‌یابد‭.‬
طرح‌های‭ ‬شاخص‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬شعبه،‭  ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تكمیل‌شده‭ ‬كدامند؟
خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬زیادی‭ ‬مشاركت‭ ‬موثر‭ ‬داشته‌ایم،‭ ‬اما‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬آن‌ها‭ ‬طرح‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬كشمش‭ ‬و‭ ‬خرما‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬واردات‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬استفاده‭ ‬نمود‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬شهرك‭ ‬صنعتی‭ ‬قزوین‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬ارزآوری‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭.‬
بانوان‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬یا‭ ‬بانوان‭ ‬كار‭ ‬آفرین‭ ‬آمار‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬این‭ ‬جمعیت،‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانك‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌شوند؟
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تسهیلات‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭-‬ ره‭ - ‬معرفی‭ ‬می‌گردد‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬كارآفرین‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭.‬
مدیریت‭ ‬شعبه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬سرعت‭ ‬موفقیت‭ ‬یك‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بانك‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭ ‬چه‭ ‬ابتكارات‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است؟
از‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬بنده‭ ‬اقدامات‭ ‬زیر‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬شعبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬تفویض‭ ‬اختیار‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬مستمر‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬روان‭ ‬تر‭ ‬شدن‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬حس‭ ‬مسئولیت‭ ‬پذیری‭ ‬آنان
•‭ ‬مشاركت‭ ‬كاركنان‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬شعبه،‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬حس‭ ‬كار‭ ‬تیمی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬كارایی
•‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬پرسنل‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترین‭ ‬سرمایه‭ ‬بانك
•‭ ‬هدایت‭ ‬نیروهای‭ ‬ناهمگون‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬نیروهای‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬هدایت‌های‭ ‬نیروهای‭ ‬كم‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬غیرفعال‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ابزارهای‭ ‬تشویقی‭ ‬مالی
•‭ ‬به‭ ‬كارگیری‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬جهت‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬پرسنلی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینكه‭: ‬
مدیر‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تكیه‭ ‬برمهارتهای‭ ‬فنی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬انسانی‭ ‬نیز‭ ‬ازمهارت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬
•‭ ‬مدیر‭ ‬باید‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ -‬هماهنگ‌كننده،‭ ‬كنترل‌كننده،‭ ‬هدایت‌گر،‭ ‬برنامه‌ریز‭-‬‭ ‬ایفاگر‭ ‬نقش‌های‭ ‬متفاوتی‭ ‬نیز‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خاص،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬عمل‭ ‬نماید‭. ‬
•‭ ‬مدیر‭ ‬باید‭ ‬خلاق‭ ‬و‭ ‬نوآور‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬حل‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬یك‭ ‬واحد‭ ‬اقتصادی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مشتریانش‭ ‬مشاوره‭ ‬صحیح‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬پرسنل‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬آموزش‭ ‬دهد‭. ‬لذا‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬این‭ ‬نقش،‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعالیتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭.‬
•‭ ‬مشاركت‭ ‬فعال‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬كارتیمی
•‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬آراستگی‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬شعبه
•‭ ‬شناخت‭ ‬كامل‭ ‬روحیات‭ ‬تك‭ ‬تك‭ ‬همكاران‌،‭  ‬شناسایی‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬جانمایی‭ ‬آنان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬شعبه‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬كارایی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬عملكرد‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬زمان‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات
•‭ ‬شناسایی‭ ‬كامل‭ ‬منطقه‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬بازارهای‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬جهت‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بازارها
•‭ ‬شناسایی‭ ‬نیازهای‭ ‬آموزشی‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امكان‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬جهت‭ ‬آموزش‌های‭ ‬تخصصی
برنامه‭ ‬آتی‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬سپرده‌های‭ ‬مردمی‭ ‬وكاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬چیست؟
از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬منابع‭ ‬بانك‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات،‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬وظایف‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬هر‭ ‬شعبه‭ ‬است،‭ ‬اقدامات‭ ‬زیر‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬بحمدالله‭ ‬موفقیت‭ ‬خوبی‭ ‬نصیب‭ ‬همكاران‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬
در‭ ‬بخش‭ ‬بازاریابی‭ :‬
در‭ ‬ابتدای‭ ‬سال،‭ ‬تیم‌های‭ ‬كاری‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ -‬7‭ ‬تیم‭- ‬تشكیل‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آنان‭ ‬تنظیم‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تیم‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬كه‭ ‬اهداف‭ ‬در‭ ‬4‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬آتی‭ ‬به‭ ‬همكاران‭ ‬ابلاغ‭ ‬گردید‭:‬
•‭ ‬حفظ‭ ‬مشتریان‭ ‬كنونی
•‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬
•‭ ‬كسب‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬كلیدی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬سهم‭ ‬از‭ ‬بازار
•‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬بازارهای‭ ‬خرد‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نصب‭ ‬دستگاههای‭ ‬POS‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت
•‭ ‬كنترل‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬مصارف‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت
تمركز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬ضمانت‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خدمات‭ ‬سود‭ ‬آور
•‭ ‬افزایش‭ ‬سهم‭ ‬ازبازار‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬جذب‭ ‬مشتریان‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تیم‌های‭ ‬كاری‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬منظم‭ ‬بازاریابی‭ ‬هر‭ ‬15‭ ‬روز‭ ‬یك‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬گزارش‭ ‬مسئولین‭ ‬تیم‭ ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران
در‭ ‬بخش‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭:‬
•‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت‭ ‬اعتباری‌،‭  ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬همكاران‭ ‬جهت‭ ‬پیگیری‭ ‬مستمر،‭ ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مشوق‌های‭ ‬لازم،‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬تعامل‭ ‬منطقی‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬جهت‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬اعلام‭ ‬شده
•‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬منظم‭ ‬وصولی‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات
برای‭ ‬استفاده‭ ‬حداكثری‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬چه‭ ‬گام‌هایی‭ ‬برداشته‭ ‬شده‭ ‬است؟
كلیه‭ ‬پرونده‌های‭ ‬خرد‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬مورد‭ ‬بازبینی‭ ‬قرارگرفته‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬پرونده‌ها‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬بدهكاران‭ ‬و‭ ‬ضامنین‭ ‬به‌صورت‭ ‬خلاصه‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬مستندسازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬وصول‭ ‬شعبه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ابلاغ‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬از‭ ‬اطلاعات‭ ‬استخراج‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬همكاران‭  ‬نهایت‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬برده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬بیشترین‭ ‬حجم‭ ‬جذب‭ ‬اعتبار‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬تكلیف‭ ‬تسهیلات‭ ‬معوق‭ ‬و‭ ‬مشكوك‭ ‬الوصول‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬ترویج‭ ‬كانالهای‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬افزایش‌‭ ‬اقبال‭ ‬مردمی‭ ‬به‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬داشته‌اید؟
بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬پیشتاز‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬برای‭ ‬پرسنل‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬و‭ ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
سهولت‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات
•‭ ‬ضمن‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬در‭ ‬شعبه،‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬ملزم‭ ‬شده‌اند‭ ‬كه‭ ‬هنگام‭ ‬مراجعه‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬CRM‭ ‬چنانچه‭ ‬مشتری‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬الكترونیكی‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست،‭ ‬مذاكره‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬مزایای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مشتری‭ ‬تشریح‭ ‬نمایند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬كلیه‭ ‬باجه‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬می‌پردازند‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬نیز‭ ‬صرفاً‭ ‬جهت‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬برقراری‭ ‬جلسات‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬حساب‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬آموزش‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات
•‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬الكترونیك‭ ‬توسط‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬مجازی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عضو‭ ‬هستند‭.‬
•‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬جدید‭ ‬جهت‭ ‬افتتاح‭ ‬حساب،‭ ‬خدمات‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬نیز‭ ‬معرفی‭ ‬می‌گردد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow