سیاستگذاری کشاورزی
بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬كلیه‭ ‬اقشار

عبدالحمید‭ ‬سعادت‭ ‬نژاد،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬مركزی‭ ‬قشم
بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬كلیه‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه

عبدالحمید‭ ‬سعادت‌نژاد‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬مركزی‭ ‬قشم،‭ ‬استخدامی‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬از‭ ‬بدو‭ ‬خدمت‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬مختلف‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سمت‌های‭ ‬اجرائی‭ ‬چون‭: ‬متصدی‭ ‬امور‭ ‬بانكی،‭ ‬مسئول‭ ‬باجه‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬شعبه‭ -‬سال‌های‭ ‬75‭ ‬الی‭ ‬80‭، ‬ مسئول‭ ‬شعبه- سال‌های‭ ‬80‭ ‬الی‭ ‬85‬،‭ ‬كارشناس‭ ‬مالی،‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ -‬سال‌های‭ ‬85‭ ‬الی‭ ‬90‭‬،‭ ‬برعهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬تاكنون‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه،‭ ‬افتخار‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
گزارش‭ ‬حاضر‭ ‬نتیجه‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬
بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬مشتریان‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نزدیك‭ ‬كرده‭ ‬است؟‭ ‬
نمی‭ ‬توان‭ ‬با‭ ‬قاطعیت‭ ‬درصد‭ ‬مشخصی‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬نمود‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نیازمند‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬درصد‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬بوده،‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
اقساط‭ ‬معوقه‭ ‬می‌تواند‭ ‬تلاش‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬را‭ ‬كم‭ ‬رنگ‭ ‬كند،‭ ‬وضعیت‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬
اگر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬بهداشت‭ ‬اعتباری‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬درصد‭ ‬معوقات‭ ‬بانكی‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬چشمگیری‭ ‬كاهش‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭. ‬علی‭ ‬ایحال‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬ریسك‭ ‬نقدینگی،‭ ‬ریسك‭ ‬بازار،‭ ‬ریسك‭ ‬ارزی،‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬مطالبات‭ ‬بانك‌ها‭ ‬در‭ ‬سررسید‭ ‬مقرر‭ ‬وصول‭ ‬نمی‌گردد‭ ‬كه‭ ‬نیازمند‭ ‬اقدام،‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬عنداللزوم‭ ‬اقدام‭ ‬قانونی‭ ‬می‌باشد‭. ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ریسك‭ ‬اعتباری‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬32‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مبین‭ ‬عملكرد‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬می‌باشد‭.‬
فعالان‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬سروكار‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چگونه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنید؟‭ ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بخشنامه‭ ‬مشترك‭ ‬به‌شماره‭ ‬910‭ -‬اداره‭ ‬كل‭ ‬محترم‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬محترم‭ ‬عملیات‭ ‬ارزی‌‭- ‬كلیه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ارزی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬متقاضی‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬تجاری‭ ‬/‭ ‬صنعتی‭ ‬گشایش‭ ‬اعتبار‭ ‬صرفاً‭ ‬"به‭ ‬صورت‭ ‬دیداری‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬وجه‭ ‬اعتبار‭ ‬مجاز‭ ‬می‌باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬شعب‭ ‬ارزی‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬تاكنون‭ ‬فعالیتی‭ ‬نداشته‌اند‭.‬
طرح‌های‭ ‬عمده‌ای‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬قشم‭ ‬عملیاتی‭ ‬می‌شود‭ ‬شامل‭ ‬چه‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬هستند؟‭ ‬
طرح‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭: ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬پرورش‭ ‬بچه‭ ‬ماهی،‭ ‬پرورش‭ ‬میگو‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬ماهی‭.‬
زنان‭ ‬روستایی،‭ ‬زنان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬خانم‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬شما‭ ‬بهره‌مند‭ ‬می‌شوند؟
برنامه‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اقدام‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است: ‬
•‭ ‬شناسایی‭ ‬زنان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬جهت‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬خود‭ ‬اشتغالی‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬بهره‭.‬
•‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مشاركت‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬زنان‭ ‬كارآفرین‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬شغل‌هایی‭ ‬كه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬آنان‭ ‬می‌باشد‭.‬
•‭ ‬برگزاری‭ ‬كلاس‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬جهت‭ ‬آموزش‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانواده‭ ‬یا‭ ‬بانوان‭ ‬كارآفرین‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬تاسیس‭ ‬كارگاه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬آموزش‌های‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭.‬
•‭ ‬برپایی‭ ‬نمایشگاه‌هایی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬بانك‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬تولید‭ ‬شده‭.‬
جمع‌آوری‭ ‬پس‌اندازهای‭ ‬بانوان‭ ‬خانه‌دار‭ ‬هرچند‭ ‬مختصر‭ ‬و‭ ‬تجمیع‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬سرمایه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬مخصوص‭ ‬بانوان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مشاغل‭ ‬كوچك‭ ‬خانگی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خرید‭ ‬ابزار‌آلات‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬گران‭ ‬قیمت‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭.‬
ورود‭ ‬مدیر‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬شعبه‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬آن‭ ‬مدیر‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ورود‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬ابتكاراتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است؟‭ ‬
توسعه‭ ‬كمی‭ ‬و‭ ‬كیفی‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬كارتخوان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سیستم‭ ‬LAN POS،‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬موثر‭ ‬با‭ ‬ادارات،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬شهری،‭ ‬بخش‌بندی‭ ‬بازار،‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬مشتریان،‭ ‬شناسایی‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف،‭ ‬تهدید‌ها‭ ‬و‭ ‬فرصت‌ها،‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬با‭ ‬اولویت‭ ‬مطالبات‭ ‬مشكوك‭ ‬الوصول‭ ‬و‭ ‬معوق،‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭. ‬حفظ‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬جدید‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت،‭ ‬كاهش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬ریسك‭ ‬اعتباری‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬میانگین‭ ‬كشوری‭.‬
برنامه‎های‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬چگونه‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است؟
چون‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬بانك‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬است،‭ ‬خدمات‭ ‬بانك‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬كلیه‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬باشد‭.‬
با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی،‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬رسالت‭ ‬بانك،‭ ‬اولویت‌های‭ ‬شعبه،‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بخش‭ ‬شیلات‭ -‬بالاخص‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬شناورهای‭ ‬بزرگ‭ ‬صیادی‭- ‬از‭ ‬محل‭ ‬منابع‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صیادان‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬حساب‌های‭ ‬بخش‌های‭ ‬مذكور‭ ‬نزد‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬ نظر‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬همچنین‭ ‬اقبال‭ ‬مردم‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬یكصد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬كسبه‭ ‬و‭ ‬ساكنین‭ ‬جزیره‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬افتتاح‭ ‬حساب‌های‭ ‬قرض‭ ‬الحسنه‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬قرض‭ ‬الحسنه‭ ‬شده‌اند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬فراهم‌سازی‭ ‬مقدمات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬خدمت‭ ‬جدیدی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬حساب‭ ‬پس‌انداز‭ ‬قرض‌الحسنه‭ ‬ویژه‭ ‬"اهل‭ ‬سنت"‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬قرض‌الحسنه‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬500‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬دارنده‭ ‬حساب‌های‭ ‬مذكور‭ ‬می‌باشد‭.‬
از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حركت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬فرصت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اید؟
استفاده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كارگیری‭ ‬كلیه‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬موجود‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مكاتبه‭ ‬با‭ ‬فرمانداری،‭ ‬بخشداری‌ها،‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬روستاها،‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬شیلات،‭ ‬بنیاد‭ ‬مسكن،‭ ‬ائمه‭ ‬محترم‭ ‬جمعه‭ ‬و‭ ‬جماعات‭ ‬اهل‭ ‬تشیع‭ ‬و‭ ‬تسنن‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬قشم‭ ‬و‭ ‬120‭ ‬روستای‭ ‬توابع‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬در‭ ‬تریبو‬ن‭ ‬نمازجمعه‭ ‬و‭ ‬ترغیب‭ ‬بدهكاران‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬بدهی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬استثنایی‭.‬ نصب‭ ‬اعلامیه‭ ‬و‭ ‬بنر‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬پرتردد‭ ‬شهر‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬خیابان‭ ‬اصلی‭ ‬شهر،‭ ‬مصلای‭ ‬نماز‭ ‬جمعه‭ ‬و‭ ‬تابلو‭ ‬اعلانات‭ ‬مساجد‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬قشم‭ ‬و‭ ‬روستاها،‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬بدهكاران‭ ‬و‭ ‬ضامنین،‭ ‬مراجعه‭ ‬حضوری‭ ‬و‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬از‭  ‬مشتریان‭.‬
چه‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬ارتباط‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬كردن‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اید؟
برنامه‌ریزی‭ ‬جهت‭ ‬ارائه‭ ‬كلیه‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی‭ -‬برنامه‭ ‬عملیاتی‭-‬؛‭ ‬تقسیم‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬رابط‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیكی؛‭ ‬صدور‭ ‬احكام‭ ‬برای‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬بازخورد‭ ‬به‌صورت‭ ‬هفتگی؛‭ ‬انجام‭ ‬مانور‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬جهت‭ ‬معرفی‭ ‬كلیه‭ ‬خدمات‭ -‬5‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬ماه‭-‬،‭ ‬ترغیب،‭ ‬راهنمایی‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كانال‌های‭ ‬الكترونیكی‭ ‬خودپرداز،‭ ‬همراه‭ ‬بانك،‭ ‬اینترنت‭ ‬بانك،‭ ‬دستور‭ ‬پرداخت‭ ‬و ‭...‬؛‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه؛‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سامانه ‭ ‬CRM‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬خدمات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow