سیاستگذاری کشاورزی
وسیع‌ترین‭ ‬موسسه‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر

چالش‌های‭ ‬پیش‌روی صدارت‭ ‬حجتی
از‭ ‬زبان‭ ‬صاحب‌منصبان

دکتر‭ ‬عباسعلی‭ ‬زالی‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬کابینه‭ ‬دوم‭ ‬دولت‭ ‬میرحسین‭ ‬موسوی‭:‬
وسیع‌ترین‭ ‬موسسه‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬داریم‭ ‬ولی‭ ‬…

محبوبه قرمزچشمه

عباسعلی‭ ‬زالی‮ ‬متولد گلپایگان،‭ ‬دکترای‭ ‬کشاورزی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1349‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬گرفت‭.‬‭ ‬در‭ ‬شناسنامه‭ ‬کاری‭ ‬وی‭ ‬پست‌هایی‭ ‬چون،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت محمدعلی‭ ‬رجایی،‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬کابینه‭ ‬دوم‭ ‬میرحسین‭ ‬موسوی،‭ ‬‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی ‭ -‬1374 - 1373‭- ‬ ،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭ -‬1383-1375‭-‬‭ ‬رئیس‭ ‬پردیس‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1383‭ ‬تاکنون‭ ‬می‌باشد‭.‬

چالش‌های‭ ‬بسیار،‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی
از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬زمینه‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬علمی‭ ‬شدن‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬شدن‭ ‬چالش‭ ‬اصلی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کاربرد‭ ‬علوم،‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬بیشترین‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬ببریم‭. ‬ما،‭ ‬در‭ ‬جایگاهی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬اقلیم‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬دیگر،‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬مشکل‭ ‬آب‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کاربرد‭ ‬علم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬بهتر‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم،‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬است،‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬تحصیل‌کرده‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬داریم‭. ‬ باید‭ ‬پروژه‌های‭ ‬علمی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬کاربردی‭ ‬شود،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬دارد‭.‬
این‭ ‬امر‭ ‬میسر‭ ‬نمی‌شود‭ ‬مگر‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬پر‭ ‬رنگ‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی؛‭ ‬کشاورزی‭ ‬علم‭ ‬است،‭ ‬علم‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬باکتری‭ ‬و‭ ‬ژن‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬حیوان‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬جاندارها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬علم‌ها‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تخصص‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬مولد‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬جوانان‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭.‬

چالش‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬موثر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬
دولت‭ ‬مگر‭ ‬چقدر‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمک‭ ‬کند،‭ ‬توان‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تحول‭ ‬ایجاد‭ ‬نماید،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬شود‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬امیدوارانه‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬شود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬جایی‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬سود‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬جایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پایه‭ ‬علمی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬بتواند‭ ‬رقابت‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬ البته‭ ‬برخی‭ ‬خصوصی‌ها‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬کشاورزی‭ ‬شده‌اند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬کافی‭ ‬نیست‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‌های‭ ‬مملکتی‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفته‭ ‬شوند‭.‬
توجه‭ ‬کنید‭ ‬وسیع‌ترین‭ ‬موسسه‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‌های‭ ‬منطقه‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬وابسته‌ترین‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬هستیم‭ ‬ما‭ ‬نمی‌گوییم‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‭ ‬تولید‭ ‬بذرکاری‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬کافی‭ ‬نیست‌،‭ ‬باید‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬تحصیل‌کرده‌های‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬نقش‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

نیاز‭ ‬به‭ ‬عزم‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬44
مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬کلان‭ ‬کشور‭ ‬دو‭ ‬رهنمود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کردند،‭ ‬یکی‭ ‬ارتباط‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬اتفاقاً‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬اصل‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬یکی‭ ‬انجام‭ ‬نشود‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نخواهد‭ ‬رسید،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬پیاده‭ ‬نشود،‭ ‬که‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬علمی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شود،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬قوی‭ ‬وجود‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬بخش‭ ‬علمی‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬کند‭.‬

امنیت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬
باید‭ ‬عزم‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬پیاده‭ ‬سازی‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬جزم‭ ‬باشد‌،‭ ‬اگه‭ ‬عزم‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬مجلس‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬طرفدار‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نیافتد‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬جلو‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬وصله‭ ‬پینه‭ ‬می‌توانیم‭ ‬حرکت‭ ‬کنیم،‭ ‬باید‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬فعال‭ ‬کنیم،‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬امنیت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آوردن‭ ‬سرمایه‭ ‬خود‭ ‬نترسند‭.‬ به‌عنوان‭ ‬نکته‭ ‬پایانی‭ ‬باز‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کنم‌،‭ ‬دانشگاه‌،‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬قوی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬پایه‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بالابردن‭ ‬راندمان‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬باید‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow