سیاستگذاری کشاورزی
شام‭ ‬و‭ ‬ناهار،‭ ‬هیچی

دربه‌در‭ ‬به‌دنبال‭ ‬مدیرانی‭ ‬می‌گردیم
كه‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬نكرده‌ایم

شام‭ ‬و‭ ‬ناهار،‭ ‬هیچی‭!!‬

مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

در‭ ‬مرز‭ ‬۴۰‭ ‬سالگی‭ ‬انقلاب،‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬پیروزی‭ ‬می‌كوبید،‭ ‬ده‌ها‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬و‭ ‬جناح‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬هیأت،‭ ‬درصدد‭ ‬آرایش‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كرسی‭ ‬وزارت‭ ‬نشاندن‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬یك‭ ‬جدول‭ ‬سی‭ ‬نفره‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬وزیر‭ ‬شدن‭ ‬تدارك‭ ‬دیده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬لحظه‭ ‬اول،‭ ‬شاید‭ ‬حكایت‭ ‬از‭ ‬مدیرسازی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬نیروهای‭ ‬كارآمد‭ ‬برای‭ ‬جایگزینی‭ ‬و‭ ‬جانشینی‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬پرونده‌ها‭ ‬و‭ ‬پوشه‌های‭ ‬كاندیداهای‭ ‬فرضی،‭ ‬آه‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬افراد‭ ‬آگاه‭ ‬برمی‌آمد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬اصل،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬"به‌گزینی‌های‭ ‬صدارتی"‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬بود‭:‬
•‭ ‬محدوده‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال ‭ -‬از‭ ‬افراد‭ ‬۳۰‭ ‬ساله‭ ‬تا‭ ‬۷۵‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لیست‭ ‬وجود‭ ‬داشتند‭- ‬
•‭ ‬تناسب‭ ‬قبای‭ ‬صدارت‭ ‬و‭ ‬شایستگی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬مدعی‭ ‬كه‭ ‬توانایی‭ ‬مدیریتی‭ ‬بر‭ ‬عرصه‭ ‬گسترده‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دانایی‭ ‬هدایت‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬این‭ ‬مظلومان‭ ‬همیشه‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
چنین‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬دوستان‭ ‬وزیرساز،‭ ‬نام‭ ‬افرادی‭ ‬همچون‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬یك‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬معاونینی‭ ‬كه‭ ‬سال‌ها‭ ‬در‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬دیگر - ‬جز‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ - ‬مشغول‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هستند‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬مجلس،‭ ‬دولت،‭ ‬مراسم‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬علم‭ ‬آن‌ها‭ ‬سینه‭ ‬می‌زدند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬انصافاً‭ ‬حداكثر‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬لیست‭ ‬سی‭ ‬نفره‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬وزارت‭ ‬یا‭ ‬دفاع‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬قابلیت‭ ‬طرح‭ ‬داشت‭. ‬
چالش‭ ‬بعدی،‭ ‬خانه‌های‭ ‬خالی‭ ‬معاونین‭ ‬وزرای‭ ‬احتمالی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬معاون‭ ‬وزیر،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مستقل،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭...  ‬بود‭ ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬۱۰‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۶۰‭ ‬سازمان‭ ‬مستقل،‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬۳۰‭ ‬كاندید‭ ‬وزارت،‭ ‬جمعاً‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲‭ ‬هزار‭ ‬مدیر‭ ‬متبحر‭ ‬كاردان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬تدارك‭ ‬دیده‭ ‬بودند‭. ‬پس‭ ‬خوشا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬وزارتی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬نیروی‭ ‬مدیریتی‭ ‬از‭ ‬كارشناسی‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬مدیركلی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬تربیت‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬امروز‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬چهارم‭ ‬صدارت‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬هنوز‭ ‬نه‭ ‬تعویض‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬حكم‭ ‬قبلی‌ها‭ ‬تایید‭ ‬یا‭ ‬تمدید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬تعبیر‭ ‬نداشتن‭ ‬مدیران‭ ‬جوان،‭ ‬صاحب‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬ابتكار‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬هدایت‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬یك‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬یا‭ ‬معاونت‭ ‬و‭ ‬شك‭ ‬و‭ ‬تردید‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬ماندگاری‭ ‬مدیران‭ ‬قبلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬مهمتر‭ ‬اینكه‭ ‬شاید‭ ‬قحط‭ ‬الرجال‭ ‬مدیر‭ ‬مرغوب‭ ‬هم‭ ‬مزید‭ ‬برعلت‭ ‬شده‭ ‬باشد‭. ‬فكر‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬پیش‌رو‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬پدربزرگ‌هایی‭ ‬ساختیم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬۱۴۰۰،‭ ‬نوه‌هایشان‭ ‬هم‭ ‬دكتر‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تشكیل‭ ‬خانواده‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬فرزند‭ ‬"نتیجه"‭ ‬آن‌ها‭ ‬هم‭ ‬دنیا‭ ‬بیاید‭! ‬اما‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬یا‭ ‬حجتی‌ها‭ ‬را‭ ‬كشان‭ ‬كشان‭ ‬و‭ ‬علی‌رغم‭ ‬میل‭ ‬باطنی‭ ‬با‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬یا‭... ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬دور‭ ‬كرده،‭ ‬اسیر‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مردد‭ ‬بمانند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پست‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬مماشات‭ ‬كنند،‭ ‬مدارا‭ ‬كنند‭ ‬یا‭ ‬چراغ‭ ‬به‭ ‬دست،‭ ‬در‭ ‬كوچه‭ ‬باغ‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نیروهایی‭ ‬كه‭ ‬تربیت‭ ‬نكرده‭ ‬ایم‭ ‬بگردند - ‬البته‭ ‬سختی‭ ‬انتخاب،‭ ‬تحمیل‭ ‬افرادی‭ ‬غیرواجد‭ ‬صلاحیت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برخی‭ ‬صاحبان‭ ‬قدرت‭ ‬یا‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬توصیه‌های‭ ‬حلقه‭ ‬نور‭ ‬اطراف‭ ‬وزیر،‭ ‬در‭ ‬ماندگار‭ ‬كردن‭ ‬برخی‭ ‬رفقایشان‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬برچالش‌های‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬امضاء‭ ‬حكم‭ ‬تغییر‭ ‬یا‭ ‬تمدید‭ ‬یا‭ ‬تثبیت‭ ‬می‌افزاید‭ - ‬.
خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬السابقون‭ ‬ارشد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تلاش‭ ‬زیادی‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬چالشی‭ ‬مواجه‭ ‬نشویم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬جای‭ ‬تقدیر‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬عجالتاً‭ ‬باید‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬را‭ ‬دریابیم‭ ‬كه‭ ‬طی‭ ‬۶‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬پایانی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بیم‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬برسركارآمدن‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬باتدبیر‭ ‬یا‭ ‬بی‌تدبیر‭ ‬یا‭ ‬مدیرانش‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬نمی‌دادند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬وادی‭ ‬رفتن‭ ‬زیرپرچم‭ ‬این‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اینك‭ ‬دو‭ ‬ماهی‭ ‬است‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬خوف‭ ‬و‭ ‬رجاء‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬تنها‭ ‬پشت‭ ‬میزهای‭ ‬كار‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬بس‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬آنچه‭ ‬بردوش‭ ‬یاران‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬علاقمندان‭ ‬به‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬سنگینی‭ ‬می‌كند،‭ ‬شناسایی،‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬جوانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خصلت‌های‭ ‬ذاتی‭ ‬مدیریت،‭ ‬خوش‌فكری‭ ‬و‭ ‬نقدپذیری،‭ ‬توانایی‭ ‬ارائه‭ ‬نظر‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬خلاقیت‭ ‬را‭ ‬داشته،‭ ‬مشورت‭ ‬پذیرند‭. ‬چنین‭ ‬مدیرانی‭ ‬لزوماً‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬كاخ‭ ‬دوقلوی‭ ‬وزارت‭ ‬نیستند‭. ‬می‌توان‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬هم‭ ‬یافت‭. ‬

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow