سیاستگذاری کشاورزی
بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها

بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها

سید نصیر سیادت

اگر‭ ‬جاده‌ای‭ ‬باشدت‭ ‬مستقیم‭       ‬ره‭ ‬پارسایان‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیم
                                                                                سعدی

در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته،‭ ‬بختیاری‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬صفحه‌های‭ ‬مجله‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توفیقات‭ ‬متعدد‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همت‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شكر،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬شیلاتی‭ ‬همچنین‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬اظهار‭ ‬خرسندی‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشستن‭ ‬كلید‭ ‬تدبیر،‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فال‭ ‬نیك‭ ‬گرفتیم‭. ‬
اینك‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬رأی‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬وزراء،‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬چشم‭ ‬انتظار‭ ‬تحقق‭ ‬وعده‌های‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬دولتمردان‭ ‬در‭ ‬پیكارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬می‌باشند‭.‬
اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬نخست،‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬یافتن‭ ‬راهكارهای‭ ‬مناسب‭ ‬حل‭ ‬مسائل،‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كنترل‭ ‬تورم،‭ ‬معكوس‭ ‬نمودن‭ ‬رشد‭ ‬منفی‭ ‬اقتصاد،‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬غیرنفتی،‭ ‬تأمین‭ ‬انرژی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬تولیدی،‭ ‬تحرك‭ ‬نسبی‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭... ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬نماید،‭ ‬لیك‭ ‬باید‭ ‬پذیرفت‭ ‬كماكان‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬و‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬مشكل‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬فعلی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬راه‭ ‬درازی‭ ‬برای‭ ‬بسامان‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬باقی‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬فرض‭ ‬بر‭ ‬وفق‭ ‬مراد‭ ‬ما‭ ‬بودن‭ ‬اوضاع‭ ‬جهانی،‭ ‬بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬فراوان‭ ‬است‭.‬
كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دهه‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬ثقل‭ ‬این‭ ‬بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجال،‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬محور‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‌كنیم‭ ‬كه‭ ‬گفته‌اند،‭ ‬العاقل‭ ‬یكفی‭ ‬بالاشاره‭ ... ‬
•‭ ‬بیم‭ ‬پایدار‭ ‬ماندن‭ ‬خشكسالی‌ها‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬نزولات‭ ‬آسمانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نقطه‭ ‬از‭ ‬جغرافیای‭ ‬زمین ‭ -‬كه‭ ‬نظر‭ ‬دانشمندان‭ ‬صاحب‭ ‬تخصص‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬است‭- ‬ و‭ ‬شتاب‭ ‬كاهش‭ ‬آب‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬نابسامانی‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬پیشی‭ ‬گرفتن‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬آب‌های‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬امیدواری‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزان‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬دانش‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬یافتن‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬راهكارهای‭ ‬جدید‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭. ‬
•‭ ‬بیم‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬برخوردهای‭ ‬مقطعی‭ ‬و‭ ‬موسمی‭ ‬با‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬حیاتی‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬لاینحل‭ ‬ماندن‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬این‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬بنیادی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬مسئله‭ ‬مذكور‭. ‬
•‭ ‬بیم‭ ‬از‭ ‬ادامه‭ ‬سینه‭ ‬خیز‭ ‬رفتن‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬رسوب‭ ‬سنگین‭ ‬كم‌سوادی‭ ‬و‭ ‬پائین‭ ‬بودن‭ ‬دانش‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬راندمان‭ ‬اندك‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬پیوند‭ ‬علم‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬به‌واسطه‭ ‬تحصیل‭ ‬كردگان‭ ‬فراوان‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬به‌كارگیری‭ ‬ابزارهای‭ ‬مدرن‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬شبكه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‭ ‬تحول‭ ‬فكری‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بهره‌برداران‭. ‬
•‭ ‬بیم‭ ‬از‭ ‬ناتوانی‭ ‬مدیران‭ ‬در‭ ‬عبور‭ ‬دادن‭ ‬كشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬معیشتی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشاورزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‌های‭ ‬كلان‭ ‬بی‌برنامه‭ ‬و‭ ‬بی‌سرانجام‭ ‬چندین‭ ‬دهه‌ای‭ ‬با‭ ‬نسخه‌های‭ ‬موقت‭ ‬زیان‌ده‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬آغاز‭ ‬دوران‭ ‬كشاورزی‭ ‬صنعتی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬براساس‭ ‬دستاوردهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجارب‭ ‬موفق‭ ‬جهانی‭. ‬
•‭ ‬بیم‭ ‬از‭ ‬ادامه‭ ‬نابسامانی‭ ‬بازار‭ ‬تولید،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مهمترین‭ ‬دستاورد‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی ‭ -‬به‭ ‬منزله‭ ‬یك‭ ‬درد‭ ‬تاریخی‭ - ‬و‭ ‬استمرار‭ ‬برخورد‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬سرنوشت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬روال‭ ‬معمول‭ ‬و‭ ‬عادت‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬قضا‭ ‬و‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬فرآیندها،‭ ‬الگوهای‭ ‬كشت،خرید،‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مبادله‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬مطمئن‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ...  ‬
بر‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬امر‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬زمینه‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬نمودن‭ ‬سازوكار‭ ‬اجرایی‭ ‬هر‭ ‬پروژه‭ ‬نیازمند‭ ‬مطالعه،‭ ‬تحقیق،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬سازماندهی‭ ‬و‭ ‬كادرسازی‭ ‬نیروهای‭ ‬مدیریتی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قطعا‭ ‬نقش‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یك‭ ‬تیم‭ ‬هماهنگ‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬فعل‭ ‬نمودن‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬راهبردهای‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬انكارناپذیر‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬اقرار‭ ‬به‭ ‬صعب‭ ‬بودن‭ ‬امر‭ ‬مذكور،‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬راه،‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬بی‌مناسبت‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬تشكیل‭ ‬اتاق‭ ‬فكر‭ ‬راهبردی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬كه‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬تركیبی‭ ‬از‭ ‬دانشگاهیان،‭ ‬نمایندگان‭ ‬اصناف،‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬نهادهای‭ ‬غیردولتی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬رویكرد‭ ‬تحول‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدهای‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬وجه‭ ‬همت‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬روزگاری‭ ‬كه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬نیست‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬دوران‭ ‬تحول‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬یاد‭ ‬شود‭. ‬تا‭ ‬گیسوان‭ ‬سبز‭ ‬گندم‌زارها‭ ‬با‭ ‬خنكای‭ ‬نسیم‭ ‬امید‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬رقص‭ ‬باشد،‭ ‬تا‭ ‬باد‭ ‬چنین‭ ‬بادا‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow