سیاستگذاری کشاورزی
بیمه،‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اگر‭ ...‬ 

بیمه،‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اگر‭ ...‬ 

‮«‬بیمه‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌شود‮»‬‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬مهندس‭ ‬محمدابراهیم‭ ‬حسن‌نژاد‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬گفتگوی‭ ‬اختصاصی‭ ‬با‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌گوید‭: ‬اگر‭ ‬اعتبارات‭ ‬اختصاصی‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬موعد‭ ‬مقرر‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬صندوق‭ ‬نیز‭ ‬بتواند‭ ‬به‌موقع‭ ‬به‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬بیمه‌گذاران‭ ‬جذب‭ ‬نماید،‭ ‬آنگاه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬كوتاهی‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬ریسك‭ ‬مالی‭ ‬مخاطرات‭ ‬بخش‭ ‬می‌تواند،‭ ‬زینت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬شود‭. ‬
مهندس‭ ‬حسن‌نژاد،‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬رشته‭ ‬دامپروری،‭ ‬كار‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬استان‭ ‬كردستان‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬شروع‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬كردستان‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬تشنه‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬نیازمند‭ ‬كارهای‭ ‬زیرساختی‭ ‬و‭ ‬عمرانی‭ ‬راه،‭ ‬برق،‭ ‬آب،‭ ‬صنعت‌،‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬و‭... ‬بود‭.‬
او‭ ‬در‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬سرزمین‭ ‬مادری‭ ‬مردم‭ ‬كردستان‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬می‌نماید‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬دهه‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬كردستان‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬كشاورزی‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬دلیلی‭ ‬است‭ ‬روشن‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬گفته‭. ‬اكنون‭ ‬حسن‌نژاد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬كوران‌های‭ ‬گوناگون،‭ ‬با‭ ‬كوله‌باری‭ ‬از‭ ‬تجارب،‭ ‬چندسالی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬مدیریت‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‌‭ ‬مدیره،‭ ‬مصدر‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬
مدیری‭ ‬خوش‌فكر،‭ ‬منضبط،‭ ‬خلاق‭ ‬و‭ ‬نوآور‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬انگیزه‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬شوق‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬طرح‌های‭ ‬نو‭ ‬بیشماری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬خود‭ ‬تدارك‭ ‬دیده‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬قفل‭ ‬و‭ ‬بست‭ ‬دستگاه‭ ‬عریض‭ ‬و‭ ‬طویل‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬اداری‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اعتبارات‭ ‬قطره‭ ‬چكانی‭ ‬دولت،‭ ‬این‭ ‬مدیر‭ ‬توانا‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬چونان‭ ‬هزاران‭ ‬مدیر‭ ‬پرانگیزه‭ ‬قبلی‭ ‬دچار‭ ‬روزمرگی‭ ‬و‭ ‬زمین‌گیر‭ ‬نكند‭.‬
به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬گفتگوی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬و‭ ‬پذیرائی‭ ‬گرم‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه؛‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬فضای‭ ‬صمیمی‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گفتمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سوئی‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬باید‭ ‬و‭ ‬نبایدها،‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه،‭ ‬نقاب‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬برمی‌كشد‭ ‬كه‭ ‬گفته‌اند‭: ‬سخن‭ ‬كز‭ ‬دل‭ ‬برآید‭ ‬لاجرم‭ ‬بردل‭ ‬نشیند’

اعتبارات‭ ‬قطره‭ ‬چكانی‭ ‬پاشنه‭ ‬آشیل‭ ‬بیمه
قائم‌مقام‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌گوید،‭ ‬به‭ ‬استثنای‭ ‬مبلغی‭ ‬كه‭ ‬بابت‭ ‬مطالبات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬زراعی ۹۴ ـ ۹۵ ‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬امسال‭ ‬تخصیص‭ ‬یافت‭ ‬هیچگونه‭ ‬اعتباری‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‌وبودجه‭ ‬دریافت‭ ‬نكرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دغدغه‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬ما‭ ‬عدم‌ابلاغ‭ ‬اعتبارات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‌وبودجه‭ ‬می‌باشد‭. ‬

عدم‌پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬اعتبارات،‭ ‬سایر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬صندوق‭ ‬را
تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬
مهندس‭ ‬حسن‌نژاد،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرای‭ ‬صندوق‭ ‬درخصوص‭ ‬اصلاح‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬رهیافت‌های‭ ‬جدید‭ ‬می‌افزاید‭: ‬طی‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬اخیر‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬الگوهای‭ ‬جدیدی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مطالعات‭ ‬تطبیقی‭ ‬و‭ ‬داده‌های‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اقدام‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬واقعیت‭ ‬مطلب‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پرداخت‭ ‬نشدن‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬غرامت‭ ‬بیمه،‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬را‭ ‬تحت‌الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬می‌گوید‭: ‬اگر‭ ‬حق‌‭ ‬بیمه‭ ‬سهم‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬وصول‭ ‬شود‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بیمه‌گر‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬غرامت‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬پرداخت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬بیمه‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬غرامت‌ها‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬اعتماد‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬طرح‌های‭ ‬جدید‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬قرار‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭.‬

صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬تحول
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تلاش‭ ‬همكاران‭ ‬مجموعه،‭ ‬تحولات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬رخ‭ ‬داده،‭ ‬ایجاد‭ ‬سامانه‭ ‬جامع‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬بسترسازی‭ ‬برای‭ ‬استقرار‭ ‬نظام‭ ‬جامع‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تشكیل‭ ‬بانك‭ ‬بزرگ‭ ‬اطلاعات‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬ریسك‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬عملكرد‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬است،‭ ‬طرح‭ ‬بعدی‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬لایه‌بندی‭ ‬ریسك‭ - ‬ در‭ ‬زراعت‭ ‬محصول‭ ‬اساسی‭ ‬گندم ‭-‬ ،‭ ‬۵‭ ‬محصول‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬رویكرد‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬تفكیك‭ ‬خسارات‭ ‬معمول‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬خسارت‌های‭ ‬فاجعه‌بار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬برای‭ ‬سال‌زراعی ۹۶ ـ ۹۷‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬آزمایشی‭ ‬بیمه‌های‭ ‬شاخص‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬استان‭ ‬كشور‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬ورود‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬بیمه‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬ساختمان‭ ‬تأسیسات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬خدماتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬بیمه‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭.‬

رونمایی‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬سامانه‭ ‬الكترونیكی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی
در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬
قائم‌مقام‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬اول‭ ‬سال‌زراعی‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬مانیتورینگ‭ ‬الكترونیكی‭ ‬رونمایی‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬مركز‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬كنترل‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬لحظه‌ای ‭ -‬Online‭ - ‬تمام‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬آن‭ ‬ردیابی،‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬رصد‭ ‬می‌شود‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬به‌صورت‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬صدور‭ ‬بیمه‌نامه‌ها،‭ ‬اعلام‭ ‬خسارت‭ ‬توسط‭ ‬كشاورز،‭ ‬تشكیل‭ ‬پرونده‌های‭ ‬خسارت‭ ‬و‭ ... ‬را‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬اعمال‭ ‬مدیریت،‭ ‬بازرسی،‭ ‬تأیید‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬مركز‭ ‬مشاهده‭ ‬كنید‭.‬ ما‭ ‬با‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬این‭ ‬مركز‭ ‬می‌توانیم‭ ‬كنترل‭ ‬كنیم‭ ‬خسارت‌هائی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬بابت‭ ‬چه‭ ‬خطراتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ریسك‭ ‬اشخاص،‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬كارمان‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬كنیم‭.‬

لایه‌بندی‭ ‬ریسك‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی
طرحی‭ ‬مقرون‭ ‬به‌صرفه
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬درخصوص‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬تجزیه‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬ریسك‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اضافه‭ ‬كرد،‭ ‬بیمه‌گر‭ ‬باید‭ ‬ریسك‭ ‬را‭ ‬لایه‌بندی‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬بخش‌های‭ ‬جزئی،‭ ‬توسط‭ ‬خود‭ ‬كشاورزان‭ ‬پوشش‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬تا‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬كاملتر‭ ‬از‭ ‬بیمه‌گذار‭ ‬در‭ ‬خسارت‌های‭ ‬شدیدتر‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭.‬
مهندس‭ ‬حسن‌نژاد‭ ‬می‌گوید،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬بیمه‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی،‭ ‬مرغداران‭ ‬پذیرفتند‭ ‬یك‭ ‬بیمه‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬قوی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬وقتی‭ ‬مثلاً‭ ‬آنفولانزا‭ ‬به‭ ‬مرغداری‭ ‬یك‭ ‬فرد‭ ‬سرایت‭ ‬كرد،‭ ‬مرغدار‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بیمه‭ ‬نمودن‭ ‬مجموعه،‭ ‬كل‭ ‬مبلغ‭ ‬خسارت‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬و‭ ‬كمال‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كند‭.‬
قائم‌مقام‭ ‬صندوق،‭ ‬در‭ ‬تكمیل‭ ‬توضیحات‭ ‬خود‭ ‬درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬گفت‭: ‬مطمئناً‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬نو،‭ ‬راهكار‭ ‬چكشی‭ ‬را‭ ‬نمی‌پسندد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬ترویج،‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬تدریجی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬تسهیل‭ ‬امور‭ ‬پیشرفت‭ ‬كند‭.‬ از‭ ‬این‌رو‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬نیز‭ ‬به‌صورت‭ ‬تدریجی‭ ‬صورت‭ ‬خواهدگرفت‭. ‬بدین‭ ‬صورت‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬امسال‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهیم‭ ‬ولی‭ ‬طرح‭ ‬قبلی‭ ‬را‭ ‬كامل‭ ‬حذف‭ ‬نمی‌كنیم،‭ ‬بلكه‭ ‬شیب‭ ‬ریل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سمت،‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬می‌دهیم‭.‬ در‭ ‬زیربخش‭ ‬زراعت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬خسارت‭ ‬زیاد،‭ ‬محصولات‭ ‬گندم‌آبی‭ ‬و‭ ‬دیم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬گندم‭ ‬مبنای‭ ‬محاسبه‭ ‬حق‌بیمه‭ ‬دریافتی‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬بیمه‌گر‭  - ‬غرامت‭ ‬پرداختی‭ - ‬براساس‭ ‬متوسط‭ ‬عملكرد‭ ‬شهرستان‭ ‬و‭ ‬۵۰ درصد‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬تولیدات‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬گروه‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬شده‌اند‭.‬
میزان‭ ‬یارانه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬۸۰ درصد‭ ‬است‭ ‬به‌عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬بیمه‌گذار‭ ‬صرفاً‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اداری‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حق‌بیمه‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌نماید‭ ‬كه‭ ‬بسیار‭ ‬ناچیز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حداكثر‭ ‬معادل‭ ‬نیم‌درصد‭ ‬تعهد‭ ‬بیمه‌گر‭ ‬در‭ ‬گندم‌آبی‭ ‬و‭ ‬۰‭/‬۷ درصد‭ ‬تعهد‭ ‬بیمه‌گر‭ ‬در‭ ‬گندم‌دیم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬گندم‌آبی‭ ‬درصورت‭ ‬تعهد ۰۰۰ ‭/‬۰۰۰‭/‬ ۲۱ ریال‭ ‬حق‌بیمه‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬۰۰۰‭/‬۱۰۰ ریال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گندم‌دیم‭ ‬درصورت‭ ‬تعهد‭ ‬۰۰۰‭/‬۰۰۰‭/‬۸‭ ‬ریال‭ ‬حق‌بیمه‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬ ۰۰۰ / ۵۸ ریال‭ ‬می‌باشد‭. ‬ 
لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است،‭ ‬بیمه‭ ‬پایه‭ ‬درصورتی‭ ‬كه‭ ‬گسترده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬غیرقابل‭ ‬برداشت‭ ‬باشد،‭ ‬حدوداً ۵۰ درصد‭ ‬درآمد‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬باقی‭ ‬ماندن‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مؤثر‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬بروز‭ ‬خسارت‭ ‬می‌گردد‭.‬ عوامل‭ ‬خطر‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬بیمه‭ ‬شامل‭ ‬خشكسالی،‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬یخبندان‭ ‬و‭ ‬بادگرم‭ ‬و‭ ‬بادزدگی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬با‭ ‬شدت‭ ‬خسارت‌های‭ ‬تا ۱۰۰ درصد‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬بیمه‌نامه‭ ‬تكمیلی‭ ‬قابل‭ ‬ارائه‭ ‬می‌باشد

اصلاح‭ ‬نگرش‭ ‬كشاورزان‭ ‬درخصوص‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬،‭ ‬زمان‌بر‭ ‬است
قائم‌مقام‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬اصلاح‭ ‬نگرش‭ ‬جاری‭ ‬درخصوص‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌گوید،‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬مدت‭ ‬۳۰ سال‭ ‬به‭ ‬پوشش‭ ‬ریسك‌های‭ ‬جزئی‭ ‬اقدام‭ ‬نموده‭ ‬است،‭ ‬هرگونه‭ ‬تغییر‭ ‬رویكرد‭ ‬در‭ ‬صورتیكه‭ ‬با‭ ‬آموزش،‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گام‌به‌گام‭ ‬نباشد،‭ ‬قطعاً‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬كشاورزان‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ریزش‭ ‬مشاركت‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬ریسك‭ ‬خطرات‭ ‬بخش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ لذا‭ ‬اصلاح‭ ‬این‭ ‬نگرش‭ ‬و‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مفهوم‭ ‬واقعی‭ ‬بیمه‭ ‬كه‭ ‬پوشش‭ ‬خطرات‭ ‬با‭ ‬تواتر‭ ‬كم‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬شدت‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬به‌صورت‭ ‬تدریجی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬همكاری‭ ‬همه‭ ‬ذینفعان‭ ‬به‌ویژه‭ ‬كشاورزان‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬خبرگان‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬مناسب‭ ‬انجام‌پذیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

در‭ ‬صورت‭ ‬سودآور‭ ‬بودن‭ ‬بیمه،
بیمه‭ ‬های‭ ‬بازرگانی‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬می‌شود‭ ‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬بیمه‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬وارد‭ ‬مبحث‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬شده‌اند‭ ‬می‌گوید،‭ ‬ما‭ ‬به‌دنبال‭ ‬این‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بیمه‭ ‬ایران‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬منعقد‭ ‬كنیم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬باید‭ ‬زمینه‌ی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬شدن‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬بیمه‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كنیم‭ ‬تا‭ ‬موضوع‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی،‭ ‬نظم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬بیمه‌های‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬آسیا‭ ‬مذاكراتی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آتش‌سوزی‭ ‬نخیلات‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬است‭.
‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بیمه‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬امكان‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‌های‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬سیستمی ‭ -‬فراگیر‭ - ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌نماید،‭ ‬بیمه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬ به‌عنوان‭ ‬مثال‭: ‬جبران‭ ‬همزمان‭ ‬زیان‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آنفولانزا،‭ ‬بروز‭ ‬خشكسالی‭ ‬و‭ ‬سرمازدگی‌های‭ ‬گسترده‭ ‬كه‭ ‬اكثرا‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬گرفت‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬بیمه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خارج‭ ‬است‭.
‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬تا‭ ‬فعالیتی‭ ‬سودآور‭ ‬نباشد‭  ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عرصه‭ ‬پرهیز‭ ‬می‌كند‭. ‬ وی‭ ‬سطح‭ ‬كل‭ ‬زراعت‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬را‭ ‬۴‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬معادل‭ ‬۲‭/‬۵‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬گندم‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬

    ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow