سیاستگذاری کشاورزی
در‭ ‬فصل‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬نوشتن

ثبت‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬جریده‭ ‬عالم‭ ‬دوام‭ ‬ما‭ ...‬

در‭ ‬فصل‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬نوشتن

‭ - ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ - ‬

سید‭ ‬نصیر‭ ‬سیادت‭ ‬

در‭ ‬فصل‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬آغازین‭ ‬ماه‌های‭ ‬فصل‭ ‬خواندن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬که‭ ‬بذر‭ ‬اندیشه،‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬دانه‌های‭ ‬زرین‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬هزاران‭ ‬گیاه‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬جواهری،‭ ‬درجان‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬خاک‭ ‬نهاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬آرامش‭ ‬از‭ ‬روان‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬خاک‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬بذرها‭ ‬به‭ ‬جوانه‭ ‬بنشینند‭.‬ در‭ ‬بیان،‭ ‬میان‭ ‬افشاندن‭ ‬و‭ ‬برداشتن،‭ ‬فاصله‌ای‭ ‬نیست،‭ ‬لیک‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬تاحصول‭ ‬نتیجه،‭ ‬فاصله‌ای‭ ‬بسیار‭ ‬است،‭ ‬هزار‭ ‬فرآیند‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬روزگاری‭ ‬دراز‭ ‬سپری‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬محصول‭ ‬دلخواه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬بنشیند‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬برداشتن‭ ‬شود‭. ‬

نبینی‭ ‬باغبان‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬بکارد
                                        چه‭ ‬مایه‭ ‬غم‭ ‬خورد‭ ‬تا‭ ‬گل‭ ‬برآرد‭ ‬
به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬بود‭ ‬بی‌صبر‭ ‬و‭ ‬بی‌خواب‭ ‬
                                        گهی‭ ‬پیراید‭ ‬او‭ ‬را،‭ ‬گه‭ ‬دهد‭ ‬آب‭ ‬
گهی‭ ‬از‭ ‬بهر‭ ‬او‭ ‬خوابش‭ ‬رمیده‭ ‬
                                        گهی‭ ‬خارش‭ ‬بدست‭ ‬اندر‭ ‬خلیده‭ ‬*

‬در‭ ‬اثنای‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬هزاران‭ ‬پرسش‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬باغبان،‭ ‬صحیح‌ترین‭ ‬روش‌ها‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬گیرد،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬خوشه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خرمن‭ ‬کند‭. ‬ پرسش‭ ‬اقتضای‭ ‬طبیعت‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬روحیه‭ ‬پرسشگری‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬ماحصل‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬آسمانی‭ ‬در‭ ‬کره‭ ‬خاکی‭ ‬تمدن‭ ‬نام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬ما‭ ‬می‌بینیم‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬سؤال‭ ‬نباید‭ ‬نگران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬رنجیده‭ ‬خاطر‭ ‬شد‭. ‬بلکه‭ ‬بیمناک‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬روح‭ ‬پرسشگری‭ ‬به‭ ‬خاموشی‭ ‬گراید‭. ‬
و‭ ‬اما‭ ‬چند‭ ‬پرسش‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬بی‌مناسبت‭ ‬نیست،‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬که‭ ‬گستردگی‭ ‬تشکیلات‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬دولتی‭ ‬آن‭  ‬اعم‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬تحقیقی،‭ ‬ترویجی،‭ ‬آموزشی،‭ ‬مهندسی،‭ ‬خدماتی،‭ ‬پشتیبانی،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬متخصص‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬ملی،‭ ‬استانی،‭ ‬شهرستانی،‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬دهستان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ساختارهای‭ ‬غیردولتی‭ ‬آن‭ ‬همانند‭: ‬اتحادیه‌ها،‭ ‬تشکل‌ها،‭ ‬تعاونی‌ها،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‭ ‬نهاد،‭ ‬صندوق‌ها،‭ ‬انجمن‌ها،‭ ‬شرکت‌ها،‭ ‬تولیدکننده‌ها،‭ ‬بانک‌ها،‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬توزیع‌کنندگان‭ ‬و‭... ‬برهمگان‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬زیرا‭ ‬تأسیس‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬تشکیلات‭ ‬اداری ایران - وزارت‭ ‬فلاحت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ -  ‬جزء‭ ‬نخستین‭ ‬هاست‭. ‬
و‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬گفته،‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بزرگترین‭ ‬بخش‭ ‬کشور‭ ‬است؟‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬مسئولیت‭ ‬تأمین‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬غذای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است؟‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بالاترین‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬ندارد؟‭ ‬آیا‭ ‬بیشترین‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیست؟‭ ‬آیا‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬120‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌کند؟‭ ‬و‭... ‬حال‭ ‬سؤال‭ ‬اساسی،‭ ‬آیا‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬عظیم‭ ‬که‭ ‬همگان‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها،‭ ‬خطرات‭ ‬طبیعی،‭ ‬غیرطبیعی،‭ ‬تهدیدهای‭ ‬انسانی،‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬آن‭ ‬واقفند،‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬به‌هنگام‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬کامل‭ ‬بر‭ ‬مسایل‭ ‬آن‭ ‬میسر‭ ‬است؟‭!‬
و‭ ‬اما‭ ‬سؤال‭ ‬اساسی‌تر‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬که‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬علت‭ ‬موجده‭ ‬و‭ ‬بهانه‭ ‬اصلی‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬شد،‭ ‬اینکه‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬وسیع‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬اکنون‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬باشد‭ ‬است؟‭ ‬تا‭ ‬نقش‌ها‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬زده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پرده‌ها‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬دوخته‭ ‬شود‭.‬ این‭ ‬روزها،‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برگزاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دغدغه‌داران‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭  - ‬اهالی‭ ‬مطبوعات‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی -  ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬روزنامه‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬مطبوعاتی‭  - ‬یک‭ ‬روزنامه‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬100‭ ‬ماهنامه‭  - ‬50‭ ‬ماهنامه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬انجمن‭ -  ‬54‭ ‬هفته‭ ‬نامه،‭ ‬52‭ ‬فصل‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬115‭ ‬خبرگزاری‭ ‬و‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬79‭ ‬رسانه‭ ‬محلی،‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مصلی‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رخداد‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬فرصتی‭ ‬است‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬مسئولین،‭ ‬سیاستگذاران‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬با‭ ‬تأثیرگذاری‌های‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬امور‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬متقضی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬صنایع‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭... ‬فراهم‭ ‬نمایند‭. ‬
مفید‭ ‬فایده‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬همایش‭ ‬تخصصی‭ ‬بررسی‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬مرکز‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کلیه‭ ‬مسئولین‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‌های‭ ‬واحدهای‭ ‬وابسته‭ ‬و‭ ‬تابعه‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬اهالی‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصی‭ ‬برگزار‭ ‬گردد،‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬بسیار‭ ‬راهگشا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬و‭ ‬همسو‭ ‬کردن‭ ‬نگاه‌ها‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر،‭ ‬مطبوعات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬خانه‭ ‬بدوش‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت،‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬خاکی‭ ‬و‭... ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشند،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ایثارگری‭ ‬آن‌ها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دیده‭ ‬مهر‭ ‬نگریسته‭ ‬شود،‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬سربازانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬گرمی،‭ ‬قطعاً‭ ‬سایر‭ ‬حوزه‭ ‬و‭ ‬بخش‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬امور‭ ‬اجرائی‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭. ‬زیرا‭ ‬اطمینان‭ ‬دارند‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬توانایی‭ ‬اداره‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬داراست‭. ‬
* ‬اشعار‭ ‬از‭ ‬فخرالدین‭ ‬اسعدگرگانی‭ ‬مجموعه‭ ‬ویس‭ ‬ورامین

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow