سیاستگذاری کشاورزی
از‭ ‬تمام تو فقط‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬می‌گویم‭...‬

خطابه‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬است
و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،
نه‭ ‬به‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬گندم‭ ‬است
و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ... ‬
سخنی‭ ‬دردمندانه‭ ‬و‭ ‬برخواسته‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬دختری‭ ‬است‭ ‬که
در‭ ‬کسوت‭ ‬یک‭ ‬خبرنگار‭ ‬با‭ ‬وجدان،‭ ‬به‭ ‬بورس‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬گندمزار‭ ‬و‭ ‬معیشت‭ ‬گندمکار‭ ‬سرک‭ ‬کشیده
و‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬می‌بیند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬ماه‭ ‬هنوز‭ ‬حداقل‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬مطالبات‭ ‬گندمکاران‭ ‬بلاپرداخت‭ ‬مانده،
به‭ ‬خدای‭ ‬گندم‭ ‬پناه‭ ‬برده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬تمام تو فقط‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬می‌گویم‭...‬

محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

با‭ ‬تو‭ ‬هستم
دست‌های‭ ‬پینه‭ ‬بسته‭ ‬یک‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬دیده‌ای؟
کشاورز‭ ‬گنبد‭ ‬کاووسی،‭ ‬شیرازی،‭ ‬اهوازی‭ ‬و‭ ... ‬را‭ ‬می‌گویم؟‭ ‬
هم‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خشکسالی،‭ ‬با‭ ‬ذوق‭ ‬گندم‭ ‬میکارد‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وابستگی‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬دولت‭ ‬حمایتش‭ ‬کند‭.‬
با‭ ‬تو‭ ‬هستم
‭- ‬با‭ ‬تویی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رانت‭ ‬و‭ ‬پارت‭ ‬و‭ ‬غارت‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬700‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬می‌خری
و‭ ‬با‭ ‬دوز‭ ‬و‭ ‬کلک‭ ‬به‭ ‬ماموران‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬1300‭ ‬تومان‭ ‬می‌فروشی‭.‬
‭- ‬با‭ ‬تویی‭ ‬که‭ ‬شن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬می‌آمیزی،‭ ‬سهم‭ ‬عرق‭ ‬پیشانی‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬می‌خوری‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بدنام‭ ‬میکنی؟
‭- ‬با‭ ‬تویی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬لهجه‭ ‬کشاورز‭ ‬بلوچی،‭ ‬عرب،‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬لر‭ ‬خندیده‌ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نوبت‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬درمان‭ ‬جلوی‭ ‬بیمارستان‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬تهران‭ ‬چادر‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬همو‭ ‬که‭ ‬همت‭ ‬و‭ ‬شرافتش‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬تمام‭ ‬شعور‭ ‬نداشته‌ات،‭ ‬بلند‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬تو‭ ‬هستم
راستی‭ ‬عکسی‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬دست‌هایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد؛‭ ‬دیده‌ای؟
می‌دانی‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬کشاورزی‭ ‬مملکت‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬پایین‌تر‭ ‬است‭.‬
آخر‭ ‬شمشیر‭ ‬برای‭ ‬"سرکیسه‭ ‬کردن"‭ ‬چه‭ ‬قشری‭ ‬بسته‌ای‭ ‬بی‌انصاف‭.‬
بی‌انصاف‌،‭ ‬آنکه‭ ‬قانون‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬را‭ ‬نوشت،‭ ‬جیب‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬ندید‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬خط‭ ‬پیشانی‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬دید‭.‬
با‭ ‬تو‭ ‬هستم
با‭ ‬تویی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬تمام‭ ‬خطوط‭ ‬پیشانی‭ ‬کشاورز،‭ ‬نقشه،‭ ‬تبانی‭ ‬و‭ ‬طرح‌داری‭ ‬برای‭ ‬سر‭ ‬کیسه‭ ‬کردن‭. ‬
با‭ ‬تو‭ ‬هستم‭ ‬
‭- ‬با‭ ‬تویی‭ ‬که‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گنگی‭ ‬یا‭ ‬بی‌خبری‭ ‬زده‌ای؟
‭- ‬برای‭ ‬تو،‭ ‬داستان‭ ‬سکه‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬قمار‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬مملکت‭ ‬داستان‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬چانه‌زنی‭ ‬در‭ ‬عرصه
بین‌الملل،‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬سوژه‌ای‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬کشاورز،‭ ‬داستان‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬ممات‭ ‬است‭. ‬داستان‭ ‬تحویل‭ ‬دادن‭ ‬گندم‭ ‬تولیدی‭ ‬با‭ ‬عرق‭ ‬جبین‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬حالا‌ها‭ ‬پول‭ ‬نشدن‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬سررسیدن‭ ‬چک‌ها‭ ‬و‭ ‬سفته‌های‭ ‬خرید‭ ‬نهاده‌ها‭.‬
‭- ‬نمی‌دانم‭ ‬کجای‭ ‬این‭ ‬زنجیره‌،‭ ‬قرار‭ ‬داری؟‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬خرید‭ ‬بشود‭ ‬قوت‭ ‬لایموتی‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی‭ ‬یا‭ ‬لبخندی‭ ‬و‭ ‬امیدی
با‭ ‬خودت‭ ‬نگو‭ ‬دولت‭ ‬پول‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬می‌دهد،‭ ‬پول‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬می‌دهد،‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬دزدی؟‭ ‬چه‭ ‬کشکی؟‭ ‬چه‭ ‬حرفی؟
دست‭ ‬آخرش‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬میشود‭ ‬سوژه‌ای‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬روزنامه‌چی‌ها،‭ ‬سوژه‌ای‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬می‌برد‭ ‬نه‭ ‬مرا‭ ‬؟
که‭ ‬آخرش‭ ‬بگویی‭ ‬اتفاقا‭ ‬حق‭ ‬این‭ ‬وزیر‭ ‬است‭(‬وزیری‭ ‬که‭ ‬جلوی‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬بگیرد‌،‭ ‬حقش‭ ‬است‭)‬،‭  ‬انصافا‭ ‬عجب‭ ‬سودی‭ ‬داشت‭ ‬این‭ ‬واردات‭ ‬شکر‭ ... .‬
یادم‭ ‬رفت‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬بودم‭ ‬فقط‭ ‬گندم‭ ‬خوردنت‭ ‬را‭ ‬بگویم‭.‬
با‭ ‬تو‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬نمی‌دانم‭ ‬کجای‭ ‬این‭ ‬حلقه‌ای؟‭ ‬
"که‭ ‬اگر‭ ‬دین‭ ‬نداری؛‭ ‬لااقل‭ ‬آزاده‭ ‬باش"

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۰ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow