سیاستگذاری کشاورزی
ضرورت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی

ضرورت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی در بخش کشاورزی

نویسنده: یعقوبعلی‭ ‬دارابی

داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬تاریخی‭ ‬به‭ ‬درازای‭ ‬تمدن‭ ‬بشر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شناخت‭ ‬برای‭ ‬برآورده‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬زد،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬جزء‭ ‬لاینفک‭ ‬زندگی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کشورها‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تلاشند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬صورت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد،‭ ‬از‭ ‬فرصت‌های‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬بازارکار‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬دیگر‭ ‬ملل‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬رفاه،‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی،‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬جامعه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬نمایند‭.‬‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬گستردگی‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬فراوانی‭ ‬برای‭ ‬کشور‌ها‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬مسئولین‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬با‭ ‬بکارگیری‭ ‬برنامه‭ ‬داخلی -  دراز‭ ‬مدت،‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت -  و‭ ‬همچنین‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬بویژه‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خوار‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬صددتوسعه‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬بخش‭ ‬مزبور‭ ‬می‌باشند‭. ‬ طبعا‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬بنابر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قاعده‭ ‬مستثنی‭ ‬نبوده‭ ‬بلکه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭.‬
نوشتار‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬اجمال‭ ‬به‭ ‬فرصت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬می‌پردازد‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‌رو‭ ‬و‭ ‬راه‌کارهای‭ ‬رفع‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ضرورت‌ها‭ ‬
جهت‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬کاهش‭ ‬فقر،‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬روی‭ ‬آورد،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬خانوارهای‭ ‬روستایی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬تأمین‭ ‬می‌نماید،‭ ‬همچنین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‌،‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬تجارت‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌گردد‭.‬
تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‌،‭ ‬عنصر‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬مکانیزم‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

شناسایی‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬فرصت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭  ‬
به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬فرصت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پهناور‭ ‬بودن‭ ‬آن‌،‭ ‬تنوع‭ ‬گیاهی‌،‭ ‬اقلیم‭ ‬چهار‭ ‬فصل‌،‭ ‬خاک‭ ‬خوب‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ (‬مورد‭ ‬اقبال‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‌‭)‬،‭ ‬متداول‭ ‬شدن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‌،‭ ‬انرژی‭ ‬ارزان‌،‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬متخصص‌،‭ ‬ترابری‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬جاده‌ای‌،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آب‌های‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬کشتیرانی‌،‭ ‬نزدیکی‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬محصولات‌،‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‌،‭ ‬افزایش‭ ‬نقش‭ ‬استراتژیک‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬باحدود‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت‌،‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‌تر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشور‌های‭ ‬همسایه‌،‭ ‬افزایش‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مناسب‭ ‬است‭.‬ اگر‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬نگریسته‭ ‬شود،‭ ‬ابتدا‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬تشکیلات‭ ‬وزارتخانه‭ ‬متولی‭ ‬امورکشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‌،‭ ‬اشاره‭ ‬گردد‭.‬ 
معاونت‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مزبور‭ ‬براساس‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭: ‬ زراعت‌،‭ ‬باغبانی‌،‭ ‬دامپروری‌،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‌،‭ ‬شیلات‌،‭ ‬جنگل،‭ ‬مرتع‭ ‬و‭... ‬ توضیح‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬امور‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬فهرست‌وار‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬قابل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی در‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬مختلف ‬به‌منزله‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬می‌پردازیم‭. ‬
زیر‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭:‬
•‭ ‬تولید‭ ‬بذرهای‭ ‬هیبرید‭ ‬قارچ‌های‭ ‬خوراکی
•‭ ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬کارخانه‌های‭: ‬بوجاری‭ ‬و‭ ‬پروسس‭ ‬بذور‭ ‬نباتات‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬متمرکز‭ ‬با‭ ‬فن‌آوری‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالا
•‭ ‬تولید‭ ‬پلت‭ ‬از‭ ‬شبدر‭ ‬و‭ ‬یونجه
•‭ ‬غنی‌سازی‭ ‬بذور‭ ‬گیاهان‭ ‬علوفه‌ای
•‭ ‬کارخانه‭ ‬کلین‭ ‬کلراید‭  -  ‬مکمل‭ ‬خوراک‭ ‬طیور‭   -  ‬از‭ ‬چوب‭ ‬بلال‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌ای
•‭ ‬تولید‭ ‬فور‭ ‬فوران‭ (‬ماده‭ ‬تصفیه‌کننده‭ ‬روغن‭ ‬موتور‭) ‬از‭ ‬ضایعات‭ ‬چوب‭ ‬بلال
•‭ ‬کارخانجات‭ ‬تولید‭ ‬گلوکز‭ ‬و‭ ‬نشاسته‭ ‬از‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌ای
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬بذرهای‭ ‬هیبرید‭ ‬ذرت
•‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬پروسس‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬ذرت
•‭ ‬کارخانه‭ ‬پیشرفته‭ ‬کاهش‭ ‬رطوبت‭ ‬ذرت
•‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬کارخانه‭ ‬پنبه‭ ‬پاک‭ ‬کنی
•‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کارخانه‭ ‬قند
•‭ ‬پروسس‭ ‬بذر‭ ‬شبدر
•‭ ‬تولید‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬کمباین‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬بالا
•‭ ‬تولید‭ ‬انواع‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬تسطیح‭ ‬لیزری‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬لیزری‭ ‬مدرن‭ ‬
•‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬کارخانه‭ ‬شالیکوبی
زیربخش‭ ‬باغبانی‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬جهت‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬سموم‭ ‬باقیمانده‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬ارگانیک
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬متمرکز‭ ‬کمپوست‭ ‬قارچ
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬باغبانی
•‭ ‬طرح‭ ‬ژرم‭ ‬پلاسم
•‭ ‬طرح‭ ‬ترمینال‭ ‬فرآوری‭ ‬بادام
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬دستگاه‭ ‬پیش‭ ‬سرد‌کننده‭ ‬انگور‭ ‬و‭ ‬توت‭ ‬فرنگی
•‭ ‬طرح‭ ‬بارگاه‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬تولید‭ ‬برگه،‭ ‬رب‭ ‬آلو،‭ ‬لواشک،‭ ‬زردآلو‭ ‬و‭ ‬آلو
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬کمپوت‭ ‬مربا‭ ‬و‭ ‬مارمالاد‭ ‬محصولات‭ ‬هسته‌ای
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬کارخانجات‭ ‬پاستوریزاسیون‭ ‬پسته
•‭ ‬طرح‭ ‬نئوپان‭ ‬سازی‭ ‬از‭ ‬الیاف‭ ‬خرما
•‭ ‬ساخت‭ ‬میست‌های‭ ‬تولید‭ ‬پایه‌های‭ ‬رویشی‭ ‬ارقام‭ ‬دانه‌دار‭ ‬و‭ ‬هسته‭ ‬دار
زیربخش‭ ‬امور‭ ‬دام‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورش‭ ‬گاو‭ ‬شیری
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬الیاف‭ ‬چین‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز
•‭ ‬طرح‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬اصیل‭ ‬مزرعه
•‭ ‬طرح‭ ‬پرورش‭ ‬تلیسه‭ ‬آبستن‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬آنالیز‭ ‬شیر
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬ساخت‭ ‬اسید‭ ‬آمینه‭ ‬لیزین
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬پرورش‭ ‬مرغ‭ ‬مادر -  گوشتی‭ ‬و‭ ‬تخمگذار - 
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬خط‭ ‬کشتار‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی
•‭ ‬تولید‭ ‬داروهای‭ ‬دامی
•‭ ‬تأسیس‌،‭ ‬توسعه،‭ ‬تکمیل‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬بهداشتی‭ ‬کود‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬مرغی‭ ‬
زیربخش‭ ‬امور‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ادوات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برای‭ ‬پمپاژ‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬آب
صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬درجه‌بندی‌،‭ ‬خشک‭ ‬کردن‌،‭ ‬بسته‌بندی‌،‭ ‬فرآوری‌،‭ ‬انجماد‌،‭ ‬پودر‭ ‬خشک‭ ‬انواع‭ ‬میوه‌جات‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬پاستوریزاسیون‭ ‬و‭ ‬استریلیزاسیون‭ ‬پسته‌،‭ ‬خشکبار‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬کشمش‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬T -  Bag‭ ‬و‭ ‬CTC‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬صنایع‭ ‬خمیر‭ ‬ماهی‭ (‬سوریمی‭) ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬فیش‭ ‬برگر‭ ‬و‭ ‬فیش‭ ‬فینگر‌،‭ ‬سوسیس‭ ‬و‭ ‬کالباس‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ...‬
•‭ ‬طرح‭ ‬صنایع‭ ‬فناوری‭ ‬نوین‭ ‬پودر‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬ماهی‭ ‬
•‭ ‬طر‭ ‬ح‭ ‬صنایع‭ ‬فرآوری‭ ‬نوین‭ ‬خوراک‭ ‬آبزیان‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬صنایع‭ ‬انجماد‭ ‬سبزیجات‭ ‬برگ‭ ‬پهن‭ ‬و‭ ‬غده‌ای‭ ‬
•‭ ‬تولید‭ ‬سالامبور‭ ‬و‭ ‬چرم‭ ‬سازی
•‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پودر‭ ‬تخم‌مرغ
•‭ ‬تجهیزات‭ ‬DHi‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬دام
•‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬خمیری‭ ‬ماهی -  ‬فیش‭ ‬فینگر‭ ‬کالباس،‭ ‬سبوس‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬اسنک‭ ‬ماهی - 
•‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬دارویی‭ ‬از‭ ‬روغن‭ ‬ماهی
•‭ ‬تولید‭ ‬اسانس‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معطر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماده‭ ‬مؤثر‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی
•‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‭ ‬های‭ ‬محلول‭ ‬آب‭ ‬پنیر‭ ‬و‭ ‬لاکتوز
•‭ ‬تولید‭ ‬خمیر‭ ‬مایه‭ ‬خشک
•‭ ‬احداث‭ ‬کارخانجات‭ ‬استحصال‭ ‬اسید‭ ‬سیتریک،‭ ‬تاتارات‭ ‬و‭ ‬الکل‭ ‬از‭ ‬تفاله‌های‭ ‬کارخانجات‭ ‬کنسانتره‭   -  ‬سیب،‭ ‬انگور‭ ‬و‭ ‬چغندرقند‭ - 
بخش‭ ‬شیلات‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬مراکز‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬میگو
•‭ ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬مراکز‭ ‬خاویاری‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬خاویار‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬هواده‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬غذای‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬ساخت‭ ‬کشتی‌های‭ ‬صیادی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آن‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬سردآبی‭ ‬متراکم
•‭ ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬مراکز‭ ‬عمل‌آوری،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬سیست‭ ‬و‭ ‬سبویاس‭ ‬آرتمیا
زیربخش‭ ‬جنگل‌ها‌،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬کشور‭:‬
•‭ ‬طرح‭ ‬جنگلداری‭ ‬جنگل‌های‭ ‬شمال‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬حوزه‌‌های‭ ‬آبخیز‭ ‬کشور‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آبخیزداری‭ ‬جهت‭ ‬کنترل‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬سیلات -  حوزه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سدهای‭ ‬کشور - 
•‭ ‬طرح‭ ‬زراعت‭ ‬چوب -  به‌خصوص‭ ‬تولید‭ ‬صنوبر  - 
•‭ ‬طرح‭ ‬جایگزینی‭ ‬سوخت‌های‭ ‬فسیلی‭ ‬
•‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬اکوتوریسم‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬
چالش‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭:‬
علیرغم‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬و‭ ‬امتیازات‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬چالش‌های‭ ‬عمده‭ ‬پیش‌روی‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:  ‬
•‭ ‬بهره‌وری‭ ‬پایین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬
•‭ ‬سنتی‌بودن‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬محدود‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬معادلات‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
•‭ ‬ریسک‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬مثل‭ ‬خشکسالی،‭ ‬سیل‭ ‬و‭... ‬
•‭ ‬کاهش‭ ‬تخصیص‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
•‭ ‬درنهایت‭ ‬یادآور‭ ‬می‌شود،‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬نظام‭ ‬اقتصاد‭ ‬کلان‭ ‬نیست‭ . ‬به‌علاوه‭  ‬نا‬امنی‌های‭ ‬ماهوی‭ ‬تولید‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دیربازده‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬ریسک‭ ‬بالای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬کمبود‭ ‬مشوق‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬شفاف‭ ‬در‭ ‬برقراری‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬جهت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬صرف‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬مجوزها،‭ ‬مشکلات‭ ‬واگذاری‭ ‬زمین‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬جهت‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬خارجی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬نگرانی‌ها‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬خارجی‭ ‬است‭. ‬

راهکارها‭:‬
•‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬نهادی‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬از‭ ‬ابعاد‭ ‬فنی،‭ ‬مالی،‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬شیوه‌های‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬جهت‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تأسیس‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬راه‌ها‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬اتاق‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬معمول‭ ‬گردد‭. ‬
•‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تضامین‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬ریسک‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬ارائه‭ ‬آموزش‌های‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی
•‭ ‬تخصیص‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌کذاران‭ ‬خارجی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مکانیزم‭ ‬ثبت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬ایران  -  احیاناً‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬تعدیل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬لازم - 
•‭ ‬گسترش‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬و‭ ‬توافقی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬تعاونی
•‭ ‬تخصیص‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow