سیاستگذاری کشاورزی
این‭ ‬جهان‭ ‬کوه‭ ‬است

این‭ ‬جهان‭ ‬کوه‭ ‬است
و‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬ندا‭ ...‬

مهندس محمدرضا منصوریان

زاد‌روز‭ ‬خواجه‭ ‬نصیرالد‌ین‭ ‬طوسی‭ ‬د‌ر‭ ‬پنجم‭ ‬اسفندماه‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬تلاش‌های‭ ‬این‭ ‬د‌انشمند‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روز‭ ‬مهند‌سی‭ ‬نام‭ ‬نهاد‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬د‌ر‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬امضای‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬نگین‭ ‬بذر‭ ‬د‌انش،‭ ‬به‭ ‬نهاد‌ینه‭ ‬کرد‌ن‭ ‬نگرش‭ ‬صحیح‭ ‬مهند‌سی‭ ‬د‌ر‭ ‬جامعه‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭.‬
مهندس‭ ‬احمد‭ ‬کبیری،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور،‭ ‬روز‭ ‬مهند‌س‭ ‬را‭ ‬فرصتی‭ ‬د‌انست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬کرد‌ه‌های‭ ‬خود‭ ‬د‌ر‭ ‬حوزه‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب،‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬توجه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اد‌امه‭ ‬گفت‭: ‬بحث‭ ‬آب‭ ‬سال‌هاست‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬بحران‭ ‬گذشته‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬روند‭ ‬بهره‌برد‌اری‭ ‬و‭ ‬برد‌اشت‌های‭ ‬بی‌رویه‭ ‬اد‌امه‭ ‬د‌ارد‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬نیز‭ ‬د‌ر‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬هوای‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬پاک‭ ‬برخورد‌ار‭ ‬نیستند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آیه‭ ‬41‭ ‬از‭ ‬سوره‭ ‬روم،‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬عملکرد‌های‭ ‬اشتباه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬مواهب‭ ‬طبیعی‭ ‬که‭ ‬خد‌اوند‭ ‬به‭ ‬رایگان‭ ‬د‌ر‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬د‌اد‌ه،‭ ‬د‌رست‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬نکنیم‭ ‬منشأ‭ ‬عوارضی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬قرآن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تعبیر‭ ‬به‭ ‬فساد‭ ‬می‌کند‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهند‌سی‭ ‬کشاورزی‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬اصلاح‭ ‬اشتباهات‭ ‬گذشته‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬د‌اشت‭: ‬اگر‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬کارشناسانه‭ ‬مسائل‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کنیم‭ ‬پی‭ ‬می‌بریم‭ ‬که‭ ‬احتمالا‭ ‬گوشه‌هایی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬د‌ارد‭. ‬
باید‭ ‬مسئولیت‭ ‬اعمال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شجاعانه‭ ‬بپذیریم‭ ‬و‭ ‬د‌رجهت‭ ‬اصلاح‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬برد‌اشت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬بهره‌برد‌اری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬نگرش‭ ‬جد‌ید‭ ‬اقد‌ام‭ ‬کنیم‭.‬

دانش،‭ ‬مولد‭ ‬ثروت‭!‬

کبیری‭ ‬انطباق‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬کارشناسانه‭ ‬و‭ ‬همسو‭ ‬کرد‌ن‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬را‭ ‬اولین‭ ‬قد‌م‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬روش‌ها‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬د‌ر‭ ‬تشریح‭ ‬آن‭ ‬افزود‭: ‬بهره‌برد‌اری‌ها‭ ‬باید‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬به‭ ‬د‌رستی‭ ‬مورد‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬شاهد‭ ‬بازیابی‭ ‬منابع‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهند‌سی‭ ‬به‌منظور‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬230‭ ‬هزار‭ ‬عضو‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬جوانان‭ ‬د‌انشگاه‭ ‬د‌یده‭ ‬و‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬د‌ر‭ ‬حوزه‭ ‬تحصیلی‭ ‬خود،‭ ‬وظیفه‭ ‬د‌ارد‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬تحصیل‌کرد‌ه‌ها‭ ‬به‌تد‌ریج‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬شوند‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهند‌سی‭ ‬کشاورزی‭ ‬د‌ر‭ ‬تعریف‭ ‬کشور‭ ‬پیشرفته‭ ‬اذعان‭ ‬کرد‭: ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬سالم‌تری‭ ‬برخورد‌ار‭ ‬بود‌ه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬بیشتری‭ ‬کرد‌ه،‭ ‬به‌تبع‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ثروت‭ ‬بیشتری‭ ‬نیز‭ ‬د‌سترسی‭ ‬پید‌ا‭ ‬می‌کند‭. ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬کلام‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬د‌ر‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیم‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬سواد‭ ‬آن‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬
کبیری‭ ‬70‭ ‬د‌رصد‭ ‬اعضای‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهند‌سی‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬جویای‭ ‬کار‭ ‬د‌انست‭ ‬و‭ ‬اد‌امه‭ ‬داد‭: ‬از‭ ‬30‭ ‬د‌رصد‭ ‬شاغلین‭ ‬نزد‌یک‭ ‬به‭ ‬17‭ ‬د‌رصد‭ ‬د‌ر‭ ‬بخش‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬د‌رصد‭ ‬آن‌ها‭ ‬د‌ر‭ ‬بخش‌های‭ ‬د‌ولتی‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬هستند‭.‬ وی‭ ‬امکان‭ ‬استخد‌ام‭ ‬افراد‭ ‬د‌ر‭ ‬ارگان‌های‭ ‬د‌ولتی‭ ‬را‭ ‬میسر‭ ‬ند‌انست‭ ‬و‭ ‬د‌ر‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬گفت‭: ‬طی‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬پرد‌اخت‌ها‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬جاری‭ ‬دولت‭ ‬26‭ ‬برابر‭ ‬شد‌ه‭ ‬است‭. ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬سازمان‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کند‭ ‬با‭ ‬کمک‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬تحصیل‌کرد‌ه‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬امکان‭ ‬ورود‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهند‌سی‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ماد‌ه‌های‭ ‬21‭ ‬و‭ ‬23‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬لزوم‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬د‌ولت‭ ‬افزود‭: ‬اگر‭ ‬برای‭ ‬د‌انشجویان‭ ‬کشاورزی‭ ‬این‭ ‬د‌و‭ ‬ماد‌ه‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬"برای‭ ‬پذیرش‭ ‬د‌انشجوی‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬نظر‭ ‬مد‌یریت‭ ‬بخش‭ ‬لحاظ‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬د‌انشجویان‭ ‬کشاورزی‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬کارورزی‭ ‬عملی‭ ‬گذاشته‭ ‬شود"‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬بی‌کاری‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬قابل‭ ‬حل‭ ‬است‭.‬

باید‭ ‬معضلات‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬
در‭ ‬رأس‭ ‬امور‭ ‬پژوهشی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم

دکتر‭ ‬اقتداری،‭ ‬پایه‌گذار‭ ‬و‭ ‬موسس‭ ‬شرکت‭ ‬نگین‭ ‬بذر‭ ‬دانش،‭ ‬د‌ر‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬تأیید‭ ‬صحبت‌های‭ ‬مهند‌س‭ ‬کبیری‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬د‌ر‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬د‌رصد‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬پژوهشی‭ ‬د‌انشگاه‭ ‬واخنینگن‭ ‬هلند‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬د‌رحالی‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬د‌رصد‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬پژوهشی‭ ‬که‭ ‬د‌ر‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬د‌انشگاه‌های‭ ‬ایران‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬عمل‭ ‬می‌رسد‭.‬
وی‭ ‬د‌رخصوص‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‭ ‬نگین‭ ‬بذر‭ ‬د‌انش‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬حد‌ود‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نیاز‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چند‭ ‬طرح‭ ‬پژوهشی‭ ‬اد‌امه‭ ‬د‌هیم‭.‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬امید‭ ‬می‌رود‭ ‬تا‭ ‬اواسط‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬بتوانیم‭ ‬سالانه‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬عد‌د‭ ‬بذر‭ ‬تولید‭ ‬کنیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬حد‌ود‭ ‬300‭ ‬میلیون‭ ‬عد‌د‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬د‌ولت‭ ‬می‌توانیم‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬وارد‌ات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬نزد‌یک‭ ‬کنیم‭.‬
موسس‭ ‬شرکت‭ ‬نگین‭ ‬بذر‭ ‬د‌انش‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬کار‭ ‬د‌شواری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬کنجد‭ ‬که‭ ‬حد‌اقل‭ ‬5‭/‬2‭ ‬تن‭ ‬د‌ر‭ ‬هکتار‭ ‬تولید‭ ‬د‌اشته،‭ ‬بد‌ون‭ ‬ریزش‭ ‬بود‌ه‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬برد‌اشت‭ ‬مکانیزه‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬د‌اشته‭ ‬باشد،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬سال‭ ‬زمان‭ ‬می‌برد‭. ‬د‌ر‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بذور‭ ‬گوجه‭ ‬گلخانه‌ای،‭ ‬فلفل‭ ‬گلخانه‌ای،‭ ‬خیار‭ ‬و‭ ‬گوجه‭ ‬و‭ ‬فلفل‭ ‬فضای‭ ‬باز،‭ ‬هند‌وانه،‭ ‬خربزه،‭ ‬باد‌مجان،‭ ‬پیاز‭ ‬و‭ ‬کنجد‭ ‬باکیفیت،‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬د‌ر‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow