سیاستگذاری کشاورزی
دره‌ ای‭ ‬به‌ عمق‭ ‬تاریخ

از‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‌ها

دره‌ای‭ ‬به‌عمق‭ ‬تاریخ

نویسنده: دکتر نعمت‭ ‬احمدی‌نسب /  وکیل پایه یک دادگستری

اروپا‭ ‬هم‭ ‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬کرة‭ ‬زمین‭ ‬گرم‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬گرمایی‭ ‬طاقت‌فرسا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬ساعات‭ ‬روز‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می‌کند‭. ‬
در‭ ‬اروپا‭ ‬بیشتر‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬مسکونی‭ ‬فاقد‭ ‬وسایل‭ ‬سرمایشی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬کولر‭ ‬معنا‭ ‬و‭ ‬مفهومی‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سبک‭ ‬ساخت‌وساز‭ ‬به‭ ‬آب‌وهوای‭ ‬گذشت‭ ‬اروپا‭ ‬برمی‌گردد؛‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فروش‭ ‬پنکه‭ ‬رواج‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬هرکس‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬حیطة‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬درخصوص‭ ‬هر‭ ‬موضوعی‭ ‬دیدگاهی‭ ‬دارد،‭ ‬نگارنده‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حرفة‭ ‬کشاورزی‭ ‬مشغول‭ ‬است‭ ‬دربارة‭ ‬این‭ ‬شدت‭ ‬گرما‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬زرع‭ ‬کشاورزان‭ ‬مشکلاتی‭ ‬را‭ ‬به‌وجود‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬حرف‌هایی‭ ‬دارد‭. ‬
مرداد،‭ ‬زمان‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬نواحی‭ ‬اروپا‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بسته‌های‭ ‬کلشن‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬نشانة‭ ‬سال‭ ‬پرباری‭ ‬ازنظر‭ ‬برداشت‭ ‬گندم‭ ‬است‭.‬‭ ‬اما‭ ‬کشت‭ ‬بهاره‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬ذرت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬گاوداری‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬خوبی‭ ‬ندارد‭.‬
سال‌ها‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬سفری‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬زرع‭ ‬قارة‭ ‬سبز،‭ ‬اراضی‭ ‬زیرکشت‭ ‬ذرت‭ ‬از‭ ‬شادابی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬خوبی‭ ‬برخوردار‭ ‬بودند،‭ ‬رشدی‭ ‬که‭ ‬رشک‌برانگیز‭ ‬بود‭. ‬به‌طورکلی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قاره‭ ‬به‌واقع‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬کافی‭ ‬است‭ ‬بذری‭ ‬افشاند‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬صبر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬موقع‭ ‬برداشت‭ ‬برسد‭. ‬
فروشگاه‌های‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬لبنی‭ ‬و‭ ‬انباشته‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬نشانة‭ ‬رونق‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬گوشت‭ ‬خوک‭ ‬که‭ ‬حکایت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬باوجود‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬مشاهدة‭ ‬روش‭ ‬پرورش‭ ‬خوک‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬میسر‭ ‬نشد‭. ‬
در‭ ‬اروپا‭ ‬پرورش‭ ‬گاو‭ ‬چه‭ ‬به‌صورت‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬به‌شیوة‭ ‬سنتی‭ ‬گوشه‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬گاوداری‭ ‬به‌شیوة‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬مسیر‭ ‬اطراف‭ ‬اراضی‭ ‬مانع‭ ‬حرکت‭ ‬گاوها‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فضایی‭ ‬به‌نسبت‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نگهبان‭ ‬گاوهایی‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬پروارند،‭ ‬مشغول‭ ‬چرا‭ ‬هستند‭. ‬
روش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغداری‭ ‬هم‭ ‬جالب‭ ‬است‭. ‬مثلاً‭ ‬باغ‌های‭ ‬انگور‭ ‬یا‭ ‬تاکستان‌های‭ ‬این‭ ‬نواحی‭ ‬هم‭ ‬دیدنی‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬فاصله‌های‭ ‬یک‌و‌نیم‭ ‬متر‭ ‬داربستی‭ ‬فلزی‭ ‬در‭ ‬ردیف‌های‭ ‬به‌‭ ‬هم‌پیوسته‭ ‬شاخه‌های‭ ‬درختان‭ ‬انگور‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شانة‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬حداکثر‭ ‬رشد‭ ‬درخت‭ ‬انگور‭ ‬یک‭ ‬متر‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬فاصلة‭ ‬ژنو‭ ‬تا‭ ‬لوزان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چرخشی‭ ‬180درجه‌ای‭ ‬دور‭ ‬دریاچة‭ ‬لمان‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاکستان‌ها‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬ندیدم‭. ‬معلوم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تاکستان‌ها‭ ‬دیم‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ریزش‭ ‬سرشاخه‌های‭ ‬درخت‭ ‬انگور‭ ‬در‭ ‬حاشیة‭ ‬داربست‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬هرس‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬علف‌کش،‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فاصلة‭ ‬معین‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬درختان‭ ‬مو‭ ‬خشکانده‭ ‬بودند‭. ‬روی‭ ‬ردیف‭ ‬داربست‌ها‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬سیم‌های‭ ‬فلزی‭ ‬سرتاسری‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬چندین‭ ‬خوشة‭ ‬انگور‌های‭ ‬نارس‭ ‬خودنمائی‭ ‬می‌کردند‭. ‬
پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬درخت‌ها‭ ‬می‌دهند؛‭ ‬وقتی‭ ‬نه‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬غرق‌آبی‭. ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬نبود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬سوال‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬جست‌و‌جو‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬و‭ ‬گوگل‭ ‬نیز‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬نداشت‭.‬

نگاه‭ ‬پایدار‭ ‬به‭ ‬کشاورزی
راز‭ ‬موفقیت‭ ‬کشورهای‭ ‬صنعتی

اما‭ ‬وضع‭ ‬مزارع‭ ‬ذرت‭ ‬تعریفی‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دریاچة‭ ‬لمان‭ ‬کشتزار‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬ذرت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬نفری‭ ‬مشغول‭ ‬بررسی‭ ‬ساقه‭ ‬و‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬بوته‌های‭ ‬ذرت‭ ‬بودند‭.‬
کل‭ ‬کشت‭ ‬این‭ ‬نواحی‭ ‬و‭ ‬اصولاً‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬شمالی‭ ‬دیم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬زیرکشت‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬معین‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬است‭.‬‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬میزانی‭ ‬که‭ ‬سهمیه‭ ‬دارند‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬ذرت‭ ‬کشت‭ ‬کنند؛‭ ‬زیرا‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬سهمیه‌ای‭ ‬برای‭ ‬اراضی‭ ‬زیرکشت‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬سبب‭ ‬به‭ ‬هم‌خوردن‭ ‬قانون‭ ‬عرضه‭ ‬وتقاضا‭ ‬نشوند‭.‬
قیمت‭ ‬محصول‭ ‬هم‭ ‬معین‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬است؛‭ ‬یعنی‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌داند‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬کشت‭ ‬کند،‭ ‬قیمت‭ ‬محصول‭ ‬چقدر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬با‭ ‬اندک‭ ‬تفاوتی،‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬درآمدش‭ ‬معین‭ ‬است‭.‬
ولی‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬آب‌وهوا‭ ‬میزان‭ ‬کشت‭ ‬ذرت‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬نبود؛‭ ‬زیرا‭ ‬گرمای‭ ‬بیش‭ ‬ازحد‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬باران‭ ‬سبب‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬ذرت‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬توضیح‭ ‬اینکه‭ ‬دولت‭ ‬آلمان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬کشاورزان‭ ‬ذرت‌کارآمده‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬آلمان‭ ‬خواسته‌اند‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬کمک‭ ‬اضطراری‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬ضرر‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬گرمای‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کنند‭.‬
برابر‭ ‬برآورد‭ ‬اتحادیة‭ ‬کشاورزان‭ ‬آلمان‭ ‬تاکنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬ششصد‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬خسارت‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬به‌دلیل‭ ‬کم‭ ‬شدن‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬برای‭ ‬تغذیة‭ ‬دام‌ها،‭ ‬بخش‭ ‬دامداری‭ ‬هم‭ ‬متحمل‭ ‬خسارت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬علف‭ ‬در‭ ‬گاوداری‌ها‭ ‬محسوس‭ ‬است‭.‬
وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬آلمان‭ ‬در‌این‌باره‭ ‬گفته‭ ‬بود‭: ‬‮«‬باید‭ ‬تا‭ ‬یک‌ماه‭ ‬آینده‭ ‬که‭ ‬اثرات‭ ‬خسارت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنیم‭ ‬صبر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گاوداران‭ ‬کمک‭ ‬بلاعوض‭ ‬شود‮»‬‭.‬
راز‭ ‬توفیق‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬کشورهای‭ ‬صنعتی،‭ ‬نگاه‭ ‬پایدار‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬آذوقه‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬مردمِ‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬صادرات‭ ‬مواد‭ ‬لبنی‭ ‬و‭ ‬گوشتی،‭ ‬ثبات‭ ‬اقتصادی‭ ‬اقشار‭ ‬دست‌اندرکار‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورند‭.‬
راز‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬برمی‌گردد‭.‬

کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬یا‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالی‭ ‬خصوصی؟‭ ‬
مسأله‭ ‬این‭ ‬است

اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬عوض‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالی‭ ‬خصوصی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رباخواری،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬ایمان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اعتماد‭ ‬عمومی‭ ‬آسیب‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬رئیس‭ ‬قوة‭ ‬قضائیه،‭ ‬30هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬خسارت‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالی‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عملکرد‭ ‬نادرست‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬سودهای‭ ‬نجومی‭ ‬به‭ ‬سپرده‌هایی‭ ‬که‭ ‬منشأ‭ ‬اولیة‭ ‬آن‌ها‭ ‬معلوم‭ ‬نیست،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬قصد‭ ‬نوعی‭ ‬پولشویی‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬خانواده‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬فریب‭ ‬تبلیغاتِ‭ ‬متأسفانه‭ ‬هدایت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رسمی‭ ‬این‭ ‬مؤسسات‭ ‬را‭ ‬خوردند‭ ‬و‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬ندار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اینان‭ ‬سپردند‭.‬
مؤسسات‭ ‬یاد‌شده‭ ‬چند‭ ‬صباحی‭ ‬با‭ ‬دور‭ ‬ماندن‭ ‬از‭ ‬نظارت‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬پول‭ ‬مردم‭ ‬پرداختند‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬25‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬نقدینگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دادند‭. ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬25درصد‭ ‬از‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬اشتغال،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌رفت‭ ‬محترم‭ ‬بودند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مسیری‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬انباشت‭ ‬تورم‭ ‬افزودند‭. ‬هزاران‭ ‬مسکن‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬مؤسسات‭ ‬احتکار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬سکه‭ ‬در‭ ‬انبار‭ ‬این‭ ‬بانک‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬گزارشی‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬خزانة‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بانک‌ها‭ ‬از‭ ‬سکة‭ ‬صدهزارتومانی‭ ‬تا‭ ‬سکه‌هایی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬امروز‭ ‬خریداری‭ ‬شده،‭ ‬احتکار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬افزایش‭ ‬ناگهانی‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬سکه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بنگاه‌داری‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬بانکداری،‭ ‬خود‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬بنگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدند‭.‬
در‭ ‬روش‭ ‬صحیح‭ ‬کشور‭ ‬آلمان،‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی،‭ ‬مانند‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬گرمای‭ ‬هوا‭ ‬اجازة‭ ‬رشد‭ ‬محصول‭ ‬ذرت‭ ‬را‭ ‬نداد‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬متحمل‭ ‬ضرر‭ ‬شدند،‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬خسارت‭ ‬ذرت‌کاران‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دامپروری‌ها‭ ‬برآورد‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬آسیب‌دیدن‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شوند‭. ‬
در‭ ‬ایران‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬آسیب‭ ‬تجربه‭ ‬شد‭. ‬گرمای‭ ‬زودهنگام‭ ‬اسفند‭ ‬سبب‭ ‬شکوفه‌زدن‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬سرمای‭ ‬فروردین‌‭ ‬باعث‭ ‬سرمازدگی‭ ‬شکوفه‌ها‭ ‬گردید‭.‬
در‭ ‬پاییز‭ ‬و‭ ‬زمستان‭ ‬از‭ ‬باران‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لطافت‭ ‬طبعش‭ ‬ملالی‭ ‬نیست،‭ ‬محروم‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سال‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬زمانی‌که‭ ‬زراعت،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬باغداری‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬اول‭ ‬فصل‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬باران‭ ‬و‭ ‬رعدوبرق‭ ‬مداوم‭ ‬ته‌ماندة‭ ‬محصولی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سرمازدگی‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬مانده‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برد‭.‬
برای‭ ‬نمونه،‭ ‬پسته‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬ارزآور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬کشت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬استان‭ ‬کشور‭ ‬حتی‭ ‬آذربایجان‭ ‬رواج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬آنچنان‭ ‬آسیب‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬آمار‭ ‬سرانگشتی‭ ‬حتی‭ ‬20درصد‭ ‬تولید‭ ‬سالیان‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬نواحی‭ ‬حتی‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬مصرف‭ ‬باغداران‭ ‬نبود‭,‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روستاهای‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬فصل‭ ‬برداشت‭ ‬پسته‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اندک‭ ‬محصولی‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬میزانی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬فرآوری‭ ‬پسته‭ ‬فعال‭ ‬شوند‭. ‬
صنعت‭ ‬پسته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬بیشترین‭ ‬ارزآوری‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حکایت‭ ‬سوابق‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی‭ ‬بیشترین‭ ‬کمک‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ارزی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬حال‭ ‬که‭ ‬وضع‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬باغداری‭ ‬به‌خاطر‭ ‬عوارض‭ ‬جوّی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬افتاده‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬باغداران‭ ‬پسته‭ ‬بیاید‭.‬
یاد‭ ‬کنند‭! ‬روزهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دلار‭ ‬ارزش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬چگونه‭ ‬دلسوزان‭ ‬کشور‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‌دادند‭ ‬که‭ ‬دلارها،‭ ‬خرج‭ ‬پارتی‌های‭ ‬شبانه‭ ‬آقازاده‌ها‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬محصولاتی‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬خرج‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬وارد‌کردن‭ ‬مخفیانه‭ ‬و‭ ‬ناباورانة‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬اتومبیل‭ ‬گران‌قیمت‭ ‬و‭ ‬لوکس‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬یا‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خارج‌کردن‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دلار‭ ‬توسط‭ ‬فلان‭ ‬شخص‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬بسته‌های‭ ‬کشمش،‭ ‬ماش‭ ‬و‭ ‬نخود‭ ‬که‭ ‬سرانجامشان‭ ‬واریز‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬خزانه‭ ‬ترکیه‭ ‬بود‭. ‬
اقتصاد‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬پایدار،‭ ‬کشاورزی‭ ‬ماندگار‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬باثبات‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬صحیح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همة‭ ‬جنبه‌های‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وسیلة‭ ‬نهاد‭ ‬قدرتمند‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شود‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۳- سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow