سیاستگذاری کشاورزی
اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي

اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي
در‭ ‬هفت‭ ‬منطقه‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌شود

در‭ ‬پي‭ ‬چاپ‭ ‬مطلبي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬"اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي،‭ ‬قانوني‭ ‬كه‭ ‬عملي‭ ‬نشد"‭ ‬مهندس‭ ‬رحمت‭ ‬الله‭ ‬بنار،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬اتحاديه،‭ ‬پاسخي‭ ‬براي‭ ‬نشريه‭ ‬ارسال‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اطلاع‭ ‬خوانندگان‭ ‬درج‭ ‬مي‌گردد‭.‬
مدير‭ ‬مسئول‭ ‬محترم‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت
با‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬احترام
اخيراً‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬219‭ ‬منتشره‭ ‬در‭ ‬تير‭ ‬ماه‭ ‬1397‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬"اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬قانوني‭ ‬كه‭ ‬عملي‭ ‬نشد"‭ ‬چاپ‭ ‬گرديد‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬بر‭ ‬واقعيت‌ها‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬موجود‭ ‬منطبق‭ ‬نمي‌باشد‭. ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬در‭ ‬بياني‭ ‬كلي‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬و‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬متن‭ ‬قانون‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬برداشت‌ها‭ ‬و‭ ‬مواضع‭ ‬شخصي‭ ‬نگارنده‭ ‬را‭ ‬تحت‌عنوان‭ ‬قانون‭ ‬بيان‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬خلاف‭ ‬قانون‭ ‬بوده‭ ‬لذا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬محترم‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬پاسخ‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬آينده‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬برساند‭.‬ 
1‭- ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬مصوب‭ ‬1350‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مجوز‭ ‬شماره‭ ‬2461 184/ 111 / 204‭ ‬مورخ‭ ‬7 /2/ 1388‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬ايران‭ ‬تاسيس‭ ‬گرديد‭ ‬ليكن‭ ‬مشخص‭ ‬نيست‭ ‬نگارنده‭ ‬مقاله‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كدام‭ ‬بند‭ ‬و‭ ‬ماده‌اي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬هسته‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬تعيين‭ ‬كرده‭ ‬است؟‭ ‬
2‭- ‬در‭ ‬مواد‭ ‬15،‭ ‬61،‭ ‬62،‭ ‬63،‭ ‬64،‭ ‬65،‭ ‬135،‭ ‬139‭ ‬و‭ ‬140‭ ‬قانون‭ ‬فوق‌الاشاره‭ ‬درخصوص‭ ‬تشكيل‌،‭ ‬وظايف‭ ‬و‭ ‬اختيارات‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬بحث‭ ‬گرديده‌است‌،‭ ‬ليكن‭ ‬در‭ ‬هيچيك‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬درخصوص‭ ‬اعضاي‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬بيان‭ ‬يا‭ ‬چيزي‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬"هيچ‭ ‬اتحاديه‭ ‬سراسري‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬اركان‭ ‬اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬مركزي‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬هيات‌مديره‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬‭... ‬‭.‬‭ ‬يا‭ ‬تقدم‭ ‬و‭ ‬تاخر‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬منطقه‌اي"‭ ‬بحثي‭ ‬نگرديده‌است‭. ‬اي‭ ‬كاش‭ ‬نگارنده‭ ‬مقاله‭ ‬مستندات‭ ‬قانوني‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬به‌صورت‭ ‬شفاف‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌نمود‭. ‬
3‭- ‬ماده‭ ‬60‭ ‬قانون‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬اشعار‭ ‬مي‌دارد‭ ‬"اتحاديه‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬براساس‭ ‬مقررات‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تشكيل‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬از‭ ‬عضويت‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬يا‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌شود‭.‬
"همچنين‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬63‭ ‬اين‭ ‬قانون"‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬به‌شرط‭ ‬عضويت‭ ‬در‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬از‭ ‬مزايا‭ ‬و‭ ‬معافيت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬برخوردار‭ ‬مي‌گردند"‭ ‬ناگفته‭ ‬پيداست‭ ‬كه‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬سراسري‭ ‬و‭ ‬مركزي‭ ‬با‭ ‬عنايت‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬آن‌ها‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬استان‭ ‬يا‭ ‬منطقه‭ ‬مي‌باشد‭ ‬ناچارند‭ ‬در‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬عضو‭ ‬شوند‭.‬
لذا‭ ‬حضور‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬هيچگونه‭ ‬مغايرتي‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬ندارد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬اوصاف‭ ‬اعضاي‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬از‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬سراسري‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌گردد‌،‭ ‬كما‭ ‬اينكه‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاديه‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬خراسان‌،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارسال‭ ‬تقاضاي‭ ‬عضويت‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬هيئت‭ ‬مديره‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬بلافاصله‭ ‬پذيرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تكميل‭ ‬سرمايه‌،‭ ‬اتحاديه‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬خراسان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬رسماً‭ ‬به‭ ‬عضويت‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬درآمده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نيز‭ ‬بازرس‭ ‬علي‭ ‬البدل‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬نيز‭ ‬درخواست‭ ‬عضويت‭ ‬اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬هيئت‭ ‬مديره‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسي‭ ‬است‌،‭ ‬مطمئناً‭ ‬چنانچه‭ ‬ساير‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬نيز‭ ‬درخواست‭ ‬عضويت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارسال‭ ‬نمايند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬احراز‭ ‬شرايط‭ ‬مقرر‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬عضو‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬منعي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
4‭- ‬متاسفانه‭ ‬اطلاعات‭ ‬نگارنده‭ ‬مقاله‭ ‬از‭ ‬چارت‭ ‬تشكيلاتي‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬كم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬نيز‭ ‬مطالبي‭ ‬را‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬خلاف‭ ‬واقع‭ ‬است‌،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬قسمتي‭ ‬كه‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭: ‬"‭... ‬هيچ‭ ‬جايگاهي‭ ‬براي‭ ‬صاحبان‭ ‬حق‭ -‬مانند‭ ‬دادن‭ ‬سهام‭ ‬به‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‌،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬هيئت‭ ‬مديره‌،‭ ‬پذيرش‭ ‬پست‭ ‬مديرعاملي‌،‭ ‬حسابرسي‌،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬داوري‭ ‬توسط‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬و‭ ...- ‬منظور‭ ‬نشده‭ ‬است"‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬ذكر‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اتحاديه‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬خراسان‭ ‬عضو‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬سهام‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برگه‭ ‬سهام‭ ‬اتحاديه‭ ‬مذكور‭ ‬نيز‭ ‬صادر‭ ‬و‭ ‬تحويل‭ ‬گرديده‭ ‬است‌؛‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬وي‭ ‬هنوز‭ ‬مطلع‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬اشخاص‭ ‬حقوقي‭ -‬اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬منطقه‌اي‭- ‬نمي‌توانند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مديرعامل‭ ‬انتخاب‭ ‬شوند‭.‬
از‭ ‬طرفي‭ ‬حسابرسي‭ ‬واحدهاي‭ ‬تعاوني‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬139‭ ‬قانون‭ ‬برعهده‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬سالانه‭ ‬آن‭ ‬سازمان‭ ‬حسابرسي‭ ‬واحدهاي‭ ‬تعاوني‭ ‬عضو‭ ‬به‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬واگذار‭ ‬مي‌گردد‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬آموزش‭ ‬واحدهاي‭ ‬تعاوني‭ ‬عضو‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تشكيل‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
5‭- ‬درخصوص‭ ‬اطلاع‭ ‬نداشتن‭ ‬نگارنده‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬بي‌اطلاعي‭ ‬از‭ ‬امورات‭ ‬جاري‭ ‬همين‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬ايشان‭ ‬بدون‭ ‬مطالعه‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬درخصوص‭ ‬اركان‭ ‬تعاوني‌ها‭ ‬و‭ ‬وظايف‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬و‭ ‬اساسنامه‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬راي‭ ‬به‭ ‬تغيير‭ ‬اساسنامه‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬داده‌‭ ‬در‭ ‬حالي‌كه‭ ‬نمي‌داند‭ ‬كه‭ ‬اساسنامه‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬و‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬دقيقاً‭ ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬نص‌قانون‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬آن‌ها‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬اساسنامه‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬تصويب‭ ‬مجمع‭ ‬عمومي‭ ‬امكان‌پذير‭ ‬است‭.‬
6‭- ‬درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬منطقه‌بندي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬چگونگي‭ ‬تاسيس‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬بين‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬بخش‭ ‬تعاون‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬و‭ ‬استان‌ها‭ ‬اختلافات‭ ‬فراواني‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دارد؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬9‭ ‬منطقه‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬شده‭ ‬فعلا‭ ‬فقط‭ ‬پنج‭ ‬منطقه‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اخيراً‭ ‬طي‭ ‬مصوبه‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬محترم‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬ايران‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اتحاديه‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬منطقه‭ ‬تشكيل‭ ‬گردد‭.‬
لذا‭ ‬ارتباط‭ ‬دادن‭ ‬عدم‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬مذكور‭ ‬به‭ ‬اتحاديه‭ ‬مركزي‭ ‬نظارت‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬نداشتن‭ ‬اطلاع‭ ‬وي‭ ‬از‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نگارش‭ ‬اينگونه‭ ‬مطالب‭ ‬موجب‭ ‬ايجاد‭ ‬شائبه‭ ‬براي‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬استان‌ها‭ ‬مي‌شود‭.‬
7‭- ‬با‭ ‬شناختي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬محترم‭ ‬آن‭ ‬نشريه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬انتظار‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چاپ‭ ‬مقاله‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬شنيده‌ها‭ ‬و‭ ‬شايعات‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬اتحاديه‌هاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬مركزي‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬نيز‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌گرديد‌،‭ ‬بدون‭ ‬ترديد‭ ‬مقايسه‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬مرجع‭ ‬با‭ ‬مقاله‭ ‬نگارش‭ ‬شده‭ ‬مي‌توانست‭ ‬كمكي‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬قضاوت‭ ‬مخاطبان‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬محترم‭ ‬درخصوص‭ ‬چگونگي‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعات‭ ‬نادرست‭ ‬به‭ ‬مخاطبان‭.‬
8‭- ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬كجاي‭ ‬بيانات‭ ‬مهندس‭ ‬طاهري‭ ‬تيتر‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬"اتحاديه‌هاي‭ ‬ملي‌،‭ ‬جاي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬گرفته‌اند"‭ ‬مستفاد‭ ‬نمي‌شود‭ ‬همچنين‭ ‬نتيجه‌گيري‭ ‬انتهايي‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬مغاير‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬مصوب‭ ‬16 /3/ 1350‭ ‬است‭.‬
‭ ‬رحمت‌اله‭ ‬بنار
مديرعامل

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow