سیاستگذاری کشاورزی
سازمانی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬صنفی

ضرورت‌های‭ ‬تحول
در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬
سازمانی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬صنفی

سیدنصیر‭ ‬سیادت

تجارب‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬بشر‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬گریزی‭ ‬از‭ ‬تقسیم‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬شدن‭ ‬امور‭ ‬نیست،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬دانش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬آن،‭ ‬پیشینه‌ای‭ ‬بسیار‭ ‬طولانی‭ ‬دارد‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬كه‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬زرع،‭ ‬جزو‭ ‬اولین‭ ‬دستاوردها‭ ‬و‭ ‬یافته‌های‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬
رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬افزایش‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬كشور،‭ ‬همچنین‭ ‬نگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬منابع،‭ ‬حكایت‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬پیوند‭ ‬این‭ ‬پیشینه‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬فراوان‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬علم‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬برآیند‭ ‬آن،‭ ‬گامی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬خدمات‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‭ ‬نهاد‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭.‬
اكنون‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬كشور‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬سازمانی‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬نیروی‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬مهندس،‭ ‬فوق‌لیسانس،‭ ‬دكتر‭ ‬و‭ ‬فوق‌دكترا،‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬یا‭ ‬دكتر‭ ‬جلال‭ ‬رسول‌اف‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬فعلی‭ ‬وزیر‭ ‬تا‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مجریان‭ ‬در‭ ‬دولت،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عضو‭ ‬هستند،‭ ‬سازمانی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬مجلسیان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬زیرا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬عضو‭ ‬تحصیل‌كرده،‭ ‬صاحب‭ ‬فكر‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیر‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬رأی‭ -‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬كردن‭ ‬اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬یك‭ ‬جمعیت‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬را‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهد‭- ‬در‭ ‬آن‭ ‬فعال‭ ‬است‭.
 ‬ترجمه‭ ‬معنای‭ ‬تحت‌اللفظی‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬متبادر‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬آن‭ ‬نظام‌مند‭ ‬كردن‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬مهندسی‌سازی‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشد‭. ‬امر‭ ‬مباركی‭ ‬كه‭ ‬تصمیم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬دولت‭ ‬اصلاحات‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬گذشت‭ ‬دو‭ ‬دوهه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬تأسیس‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬فرصتی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬ساختار‭ ‬تشكیلاتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قوام‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬نماید‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬طی‭ ‬انتخابات‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬انتصابات‭ ‬می‌بایستی‭ ‬محقق‭ ‬می‌گردید‭ ‬كه‭ ‬به‌صورت‭ ‬مطلوب‭ ‬میسر‭ ‬نشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تشكیلات‭ ‬اداری‭ ‬سازمان‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬استان‭ ‬كشور‭ ‬دایر‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬انجام‭ ‬مأموریت‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬گام‌های‭ ‬زیادی‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬است‭. ‬
انتخاب‭ ‬و‭ ‬به‌كار‭ ‬گماردن‭ ‬مدیری‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬مسلط‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬چندین‭ ‬دوره،‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ -‬عضو‭ ‬شورا‭ ‬تا‭ ‬نایب‭ ‬رئیس،‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬مركزی‭- ‬داشته‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬نوید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬تحولات‭ ‬جدیدی‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬تحولاتی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬بنیان‌های‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬هویت‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬اعضاء‭ ‬سازمان،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬صنفی‭ ‬دانش‌آموختگان،‭ ‬مهارت‭ ‬آموزی‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬جوان،‭ ‬گسترش‭ ‬راه‌كارهای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬كشاورزی،‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬بوركراسی‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬خود‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬افزایش‭ ‬كیفی‭ ‬تولیدات،‭ ‬رقابت‌پذیر‭ ‬نمودن‭ ‬تولیدات‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان،‭ ‬ارتقاء‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬لازم،‭ ‬گسترش‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬امور‭ ‬كشاورزی،‭ ‬اجرایی‭ ‬كردن‭ ‬خدمات‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬جزئی‭ ‬از‭ ‬مأموریت‭ ‬كلان‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬والای‭ ‬سازمان‭ ‬به‌شمار‭ ‬رود‭. ‬
به‭ ‬امید‭ ‬روزی‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور،‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬درآوردن‭ ‬و‭ ‬سودآور‭ ‬نمودن‭ ‬یك‭ ‬مجموعه‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow