مکانیزاسیون
تابلوی‭ ‬ایست‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مکانیزاسیون

تابلوی‭ ‬ایست‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مکانیزاسیون

مهدی‭ ‬رجول‭ ‬دزفولی

نمیتوان‭ ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬تحولی‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬اگرچه‭ ‬مسئولان‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬زمانی‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬تغییری‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬داشتند،‭ ‬اما‭ ‬بنابر‭ ‬دلایل‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬موانعی‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ماهیت‭ ‬این‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬می‌باشند،‭ ‬اقدامات‭ ‬مقطعی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬نیز‭ ‬پاسخی‭ ‬درخور‭ ‬و‭ ‬شایسته‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬کشورهایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ترکیه،‭ ‬هندوستان،‭ ‬کره،‭ ‬چین‭ ‬و‭ .... ‬که‭ ‬در‭ ‬سی‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬شرایط‭ ‬مشابهی‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬داشتند،‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬یک‭ ‬تابلوی‭ ‬ایست‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشدی‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬نیازهای‭ ‬جامعه،‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬جهانی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬‭ ‬کشوری‭ ‬مانند‭ ‬هندوستان‭ ‬با‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‌های‭ ‬دراز‭ ‬مدت،‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬کننده‌های‭ ‬ماشینهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭.‬‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌ایم‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیر‭ ‬است،‭ ‬مضافا‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬نیازهای‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬پیشرفت‭ ‬نکرده‌ایم‭.‬
اگرچه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬عقب‌تر‭ ‬از‭ ‬موازین‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬میباشیم،‭ ‬که‭ ‬نشأت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬سیاستهای‭ ‬کلی‭ ‬اتخاذ‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬میباشد،‭ ‬اما‭ ‬بحث‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نقش‭ ‬زیر‭ ‬ساختی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬زمینه سازی‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬صنعتی،‭ ‬موضوعی‭ ‬جدا‭ ‬و‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬امور‭ ‬است‭.‬
آنچه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم،‭ ‬اتکای‭ ‬اقتصاد‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬تقریبا‭ ‬تمام‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صنعتی،‭ ‬کشاورزی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاهی‭ ‬برتر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬کسب‭ ‬چنین‭ ‬مرتبه‌ای‭ ‬امری‭ ‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسد‭.‬
اما‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬فاقد‭ ‬شخصیتی‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬‮«‬زائده»ای‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬نگرش‭ ‬مسئولان‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشوربه‭ ‬آن‭ ‬برمی‌گردد‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخشهای‭ ‬زراعت،‭ ‬باغبانی،‭ ‬دامپروری،‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬وابسته،‭ ‬حضوری‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬انکار‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬بازدهی‭ ‬خود‭ ‬مورد‭ ‬عنایت‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است،‭  ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬این‭ ‬تفکر،‭ ‬عقب‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬میباشد‭.‬
شرایط‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬شخصیتی‭ ‬حقوقی‭ ‬همانند‭ ‬معاونت‌های‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬باید‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬وابسته‭ ‬ماندن‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت،‭ ‬دایره‭ ‬تعریف‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتباراتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬الزاماٌ‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬آموزش،‭ ‬ترویج،‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فناوریها‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬حداکثری‭ ‬از‭ ‬پتانسیلهای‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬لازم‭ ‬است،‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬کماکان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭. ‬متأسفانه‭ ‬همین‭ ‬ناتوانی‌های‭ ‬مالی،‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬حرکت‭ ‬یک‭ ‬تراکتور‭ ‬یا‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬تنزل‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬بودن‭ ‬اقلیم‭ ‬ایران،‭ ‬فرصت‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬حداکثری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬فراهم‭ ‬میآورد‭.‬
با‭ ‬این‭ ‬توضیحات‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬چند‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬بازماندگی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬میپردازیم‭:‬
‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسد‭ ‬هنوز‭ ‬ضرورت‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬قوی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولان‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬واقع‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نوعاٌ‭ ‬نحوه‭ ‬رویکردها‭ ‬و‭ ‬عملکردهای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬برخلاف‭ ‬واقعیات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنوع‭ ‬محدود‭ ‬ماشینها‭ ‬و‭ ‬ادوات،‭ ‬مؤید‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬سالها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬‭ ‬کوچک‭ ‬بودن‭ ‬مساحت‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬اراضی‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شد‭ (‬چین،‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭)‬‭ ‬کشاورزان‭ ‬خرده‭ ‬پا‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬زمین‭ ‬با‭ ‬ماشینها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬مناسب‭ ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬مشغول‌اند‭.‬‭ ‬بنابراین،‭ ‬خرد‭ ‬بودن‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬دیگر‭ ‬چندان‭ ‬بهانه‭ ‬مقبولی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمیآید،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین ها‭ ‬بسیار‭ ‬متنوع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‭ ‬سازی‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه،‭ ‬بسیار‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بی‌رمق‭ ‬حرکت‭ ‬میکنند‭. ‬سازندگان‭ ‬واقعی‭ ‬این‭ ‬ماشینها‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬انگشتان‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬دچار‭ ‬در‭ ‬جا‭ ‬زدن‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬کاستی‌ها‭ ‬نشآت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬سالیان‭ ‬دراز‭ ‬تراکتورسازی‭ ‬تبریز‭ ‬منحصراً‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬تراکتور‭ ‬تولید‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬روال‭ ‬عمل‭ ‬میکردند‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬هیچ‭ ‬کوششی‭ ‬برای‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬براساس‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬جغرافیایی‭ ‬متفاوت‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬اندک،‭ ‬مطمئن‭ ‬از‭ ‬ناچار‭ ‬بودن‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬محصول‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬سود‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬ماشینها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬بودند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬ضعف‭ ‬جایگاه‭ ‬مدیریت‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬آن‭ ‬قدرت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬تطبیق‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬با‭ ‬نیازها‭ ‬را‭ ‬نداشت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬تراکتورهای‭ ‬ویژه‭ ‬شالیزارها‭ ‬و‭ ‬کمباین‌های‭ ‬برنج‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬می‌بایست‭ ‬شرایط‭ ‬بهتری‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬حاکم‭ ‬بود‭. ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬نیز‭ ‬مؤید‭ ‬این‭ ‬کاستی‌ها‭ ‬است‭.‬‭ ‬
با‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬دولت‌ها‭ ‬همیشه‭ ‬دم‭ ‬از«محور‭ ‬اقتصاد‭ ‬بودن‮»‬‭ ‬کشاورزی‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬میزنند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‌اند‭. ‬کشورهای‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬پیشرفته،‭ ‬علیرغم‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬محور‭ ‬اقتصاد‭ ‬بودن‭ ‬کشاورزی‭ ‬ندارند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬درازمدتشان‭ ‬همیشه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬میلیاردها‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آن‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬میکنند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬منبعی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬میدانند،‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬کاملا‭ ‬خلاف‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬می شود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬سالیانه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬آنقدر‭ ‬سوراخ‭ ‬و‭ ‬سنبه‌های‭ ‬مخفی‭ ‬و‭ ‬آشکار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬بخواهند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کنند،‭ ‬دیگر‭ ‬چیزی‭ ‬برای‭ ‬‮«‬محور‭ ‬اقتصاد‮»‬‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌ماند‭. ‬حتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال های‭ ‬تلف‭ ‬شده،‭ ‬دولت‌ها‭ ‬هیچ‭ ‬کوششی‭ ‬در‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬فنآوری های‭ ‬تولید‭ ‬ماشین ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬نداده‌اند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬میکردند‭ ‬کشاورزان‭ ‬با‭ ‬بیل‭ ‬و‭ ‬داس‭ ‬خود‭ ‬تمام‭ ‬امور‭ ‬مکانیزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭.‬
مشکل‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬اگرچه‭ ‬سالها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬توفیقی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نیامده،‭ ‬مسأله‭ ‬خردبودن‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬معیار‭ ‬های‭ ‬مکانیزه‭ ‬شدن‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬درد‭ ‬بی‭ ‬درمان‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1342‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬ماند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برانداختن‭ ‬روش‭ ‬بزرگ‭ ‬مالکی‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬دار‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزان،‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬بعد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فوت‭ ‬مالکان‭ ‬اولیه،‭ ‬فرزندان‭ ‬آنها‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تقسیم‭ ‬ارث‭ ‬برجا‭ ‬مانده‭ ‬کردند،‭ ‬مشکلی‭ ‬که‭ ‬برطرف‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬تقریبا‭ ‬با‭ ‬دستورالعمل‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نیست‭.‬
با‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬هزینه‭ ‬کردن‭ ‬برای‭ ‬اراضی‭ ‬خرد‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نبود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اکثرا‭ ‬ماشینها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬اراضی‭ ‬بزرگ‭ ‬ساخته‭ ‬شده‌اند‭. ‬نقطه‭ ‬ضعفی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬انگشت‭ ‬گذاشت‭ ‬ناتوانی‭ ‬دولت ها‭ ‬در‭ ‬تکنولوژی‭ ‬ساخت‭ ‬این‭ ‬ماشین ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬چنین‭ ‬بی‌توجهیهایی،‭ ‬در‭ ‬جا‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬فقیر‭ ‬ماندن‭ ‬این‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬علیرغم‭ ‬نیاز‭ ‬شدید‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬دگرگونی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬انکار‭ ‬است،‭ ‬تأثیر‭ ‬مخرب‭ ‬ماشینها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬فرسوده‭ ‬و‭ ‬ناتوانی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬تعویق‭ ‬انداختن‭ ‬جایگزینی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬این‭ ‬ماشین ها‭ ‬است‭. ‬تأسفبار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬سالانه‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬فرسوده‭ ‬بودن‭ ‬کمباین‌ها‭ ‬هستیم‭. ‬گندمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬محصول‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬کشور،‭ ‬شدیدا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیازمندیم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬باید‭ ‬میلیاردها‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬پول‭ ‬پرداخت‭ ‬کنیم،‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می رود،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬می توانستیم‭ ‬با‭ ‬نوسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬کمباینها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬گندم‌های‭ ‬ضایعاتی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬اقدام‭ ‬نمائیم‭ ‬که‭ ‬شوربختانه‭ ‬با‭ ‬بی تفاوتی‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬گذشته‌ایم‭. ‬تحمل‭ ‬این‭ ‬خسارات‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬ما‭ ‬می‌انجامد،‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬فقدان‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬نگر‭ ‬دارد‭.‬‭ 
بدون‭ ‬شک‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬کشاورزی‭ ‬مکانیزه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عصر‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست‭. ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬زیر‭ ‬ساخت،‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬خودکفایی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬یک‭ ‬الزام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرفصل‭ ‬تعریف‭ ‬نماید‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬این‭ ‬تابویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬جلوی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow