مکانیزاسیون
تازه‌های تکنیکی ۲۰۱۷

فن‌آوری نوآوری
تازه‌های تکنیکی ۲۰۱۷

نویسنده: مهندس‭ ‬عطیه‭ ‬گلباف

تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬صنعتی،‭ ‬همواره‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سنت‭ ‬غیرقابل‭ ‬تغییر‭ ‬دیده‭ ‬می‌شد‭ ‬زیرا‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬ثابت‭ ‬درخصوص‭ ‬پاشش‭ ‬بذر‭ ‬با‭ ‬دست،‭ ‬داشت‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬ماشین‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت ‭ -‬مکانیزاسیون‭ - ‬انقلابی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬پدید‭ ‬آورد‭. ‬ دنیا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬ننشست‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بر‭ ‬تکمیل،‭ ‬نوسازی،‭ ‬بازآفرینی‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬اختراعات‭ ‬جدید‭ ‬افزود،‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬مدعا‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬دنیاست‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬فصل،‭ ‬تازه‌تر‭ ‬از‭ ‬تازه‌ای‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬ اخیراً‭ ‬چهار‭ ‬نوآوری‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان - ‬تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2017‮-‬‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬Eima‭ ‬2017‭ ‬ایتالیا‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خبرنگار‭ ‬اعزامی‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬ایتالیا،‭ ‬خلاصه‌ای‭ ‬از‭ ‬اطلاعات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

هد‭ ‬جدید‭ ‬کمباین‭ ‬گندم
‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬دید‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جهات

هد‭ ‬گندم‭ ‬برای‭ ‬کمباین‌های‭ ‬برداشت‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬المنت‌های‭ ‬تاشو‭ ‬تجهیز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ساختار‭ ‬تلسکوپی‭ ‬آن‭ ‬بعد‭ ‬جانبی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬ارتفاع،‭ ‬کم‭ ‬می‌کند‭.‬ رانندگان‭ ‬کمباین‭ ‬گندم‭ ‬هنگام‭ ‬برداشت‭ ‬محصول،‭ ‬اشراف‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جهات‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬کمباین‭ ‬با‭ ‬دید‭ ‬کمتر‭ ‬موجب‌‭ ‬ریزش‭ ‬محصول‭ ‬می‌شد‭.‬ از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬دید‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جهات،‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬مکانیسم‭ ‬تلسکوپی‭ ‬برای‭ ‬قرقره‭ -‬ماسوره‭-‬،‭ ‬ارتفاع‭ ‬کمتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬هد‭ ‬تاشو‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اختراع‭ ‬نسبت‭ ‬‮- ‬تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2017‭ ‬‮-‬‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

اسپری‌کننده‭ ‬انتقال‭ ‬هوا‭ ‬در‭ ‬مزرعه

اسپری‌کننده‭ ‬انتقال‭ ‬هوا‭ ‬با‭ ‬تنظیم‭ ‬اتوماتیک‭ ‬حجم‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬پارامترهائی‭ ‬که‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬اختصاصی‭ ‬تنظیم‭ ‬کرده‭ ‬دستگاه‭ ‬اسپری‌کننده‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬کشنده‭ -‬تراکتور‭- ‬بکسل‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬اطلاعات‭ ‬پشت‭ ‬سرهم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭. ‬اگر‭ ‬پارامترها‭ ‬اشتباه‭ ‬باشند‭ ‬دستگاه‭ ‬علامت‭ ‬خطر‭ ‬می‌دهد‭.‬‭ ‬
تنظیم‭ ‬فن‭ ‬نوآوری‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬اتوماتیک‭ ‬براساس‭ ‬پارمترها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬اختصاصی‭ ‬روی‭ ‬مزارع‭ ‬سبزیجات‭ ‬عمل‭ ‬کند‭ . ‬نتیجه‌اش‭ ‬تنظیم‭ ‬حرکت‭ ‬هوا‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬سیستم‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬لقب‭ ‬‮-‬ تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2017‮ -‬‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭. ‬

سیستم‭ ‬چندکاره

سیستم‭ ‬چندکاره‭ ‬برای‭ ‬پخش‭ ‬کردن‭ ‬همزمان‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬پروسه‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬نوع‭ ‬مایع‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تولیدات‭ ‬دانه‌ای‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬کنترل‭ ‬ارتباطات‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬استاندارد‭ ‬ISOBUS‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پروتکل‭ ‬اختصاصی،‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭.‬ این‭ ‬راهکار‭ ‬افزایش‭ ‬گسترش‭ ‬راه‌حل‌های‭ ‬تکنولوژیک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬Mid‭-‬Range‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭.‬ همچنین‭ ‬انعطاف‌پذیری‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬برای‭ ‬یکپارچه‭ ‬کردن‭ ‬عملیات‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کنترل‌های‭ ‬ISOBUS‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬

علف‌کش‭ ‬حرارتی

علف‌کش‭ ‬حرارتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬محلول‭ ‬کف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭ ‬روی‭ ‬چمن‌ها‭ ‬رسوب‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬را‭ ‬زیاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬می‌کند‭.‬ این‭ ‬محلول‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬شیمیائی‭ ‬سم‭ ‬علف‌کش‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬زیاد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬‮-‬‭ ‬تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2017‮-‬‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow