زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
چشم‭ ‬اندازی‭ ‬روشن

همایش‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه

معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭:‬
‭ ‬طی‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬بدون‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬۲۵‭ ‬درصد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬افزایش‭ ‬یافت

چشم‭ ‬اندازی‭ ‬روشن

مهندس محمدرضا منصوریان
محبوبه قرمزچشمه

مهندسی‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬گردهمایی‭ ‬سراسری‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬گفت‭: ‬اگرچه‭ ‬عملكرد‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشت‭ ‬مستقیم‭ ‬۲۲۰‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬نیست‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬آبادی‭ ‬زمین‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬رفع بحران‭ ‬منابع‭ ‬آبی‌،‭ ‬گره‌گشا‭ ‬است‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬اجرای‮ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‮ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬نخست‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬عملكرد‭ ‬اندكی‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬به‌طور‭ ‬مستمر‭ ‬پایداری‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬كود‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭: ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ساماندهی‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬توزیع،‭ ‬عرضه‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬كردیم‭ ‬و‭ ‬۷۸۶۶‭ ‬برند‭ ‬كودی‭ ‬تقاضای‭ ‬ثبت‭ ‬داده‌اند‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬۵۷۶۴‭ ‬برند‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

‮ ‬بهره‌وری‭ ‬خوشه‭ ‬زرین‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬۱‭/‬۲‭ ‬درصد

كشاورز‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬علی‌رغم‭ ‬كاهش‭ ‬میزان‭ ‬بارندگی‭ ‬و‭ ‬سرمای‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مناطق‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬سال‭ ‬ماقبل‭ ‬خود‭ ‬حفظ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬گندم را‭ ‬از‭ ‬نیم‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬۷۶‭٪ . ‬ ‭ ‬رساندیم‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬۱‭/‬۲‭ ‬درصد‭ ‬برسانیم‭.‬

در‭ ‬زمینه‭ ‬كمباین‭ ‬برنج،‭ ‬استثنایی‭ ‬عمل‭ ‬كردیم

كشاورز‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬طی‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬تقویت‭ ‬ناوگان‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬تأثیر‭ ‬به‌سزایی‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬سختی‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬زیادی‭ ‬مانند‭ ‬باغبانی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬صفر‭ ‬باقی‭ ‬مانده‌ایم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كمباین‭ ‬برنج،‭ ‬استثنایی‭ ‬عمل‭ ‬كردیم‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬تراكتورهای‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬سنگین‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬بود‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬توسعه‭ ‬یافت‭.‬

اقدامات‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬
كشاورز‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬۹۶‭ ‬–‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬برشمرد‭:‬
•‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬تدارك‭ ‬۱۴۵۰‭ ‬تن‭ ‬بذر‭.‬
•‭ ‬پرداخت‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬مزارع‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬¬¬¬۱۸۰¬‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬به‌صورت‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬رایگان‭. ‬
•‭ ‬توزیع‭ ‬تعداد‭ ‬۱۰۳۷¬¬‭ ‬دستگاه‭ ‬بذركار‭ ‬دانه‭ ‬ریز‭ ‬مخصوص‭ ‬كلزا‭ ‬با‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬یارانه‭.‬

برنامه‌ها
معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬عناوین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬۴‭ ‬ساله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدین‭ ‬شرح‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭:‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬سایت‌های‭ ‬الگویی‭ ‬چغندرقند‭ ‬پاییزه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬مسئولیت‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬چغندرقند‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬شیوه‌های‭ ‬جدید‭ ‬به‌زراعی
•‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬عاملیت‭ ‬با‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬تسهیلات‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گردش‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬
•‭ ‬اختصاص‭ ‬یارانه‭ ‬جهت‭ ‬خرید‭ ‬ادوات‭ ‬تخصصی‭ ‬چغندرقند ‭ -‬نشاء‭ ‬كار،‭ ‬دقیق‌كار،‭ ‬ست‭ ‬برداشت ‭ -‬
•‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬نشائی‭ ‬در‭ ‬زراعت‭ ‬چغندرقند‭ ‬پاییزه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬كوتاه‭ ‬كردن‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬رشد
•‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬میكرو‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب
•‭ ‬توسعه‭ ‬آرایش‭ ‬جدید‭ ‬كشت‭۲۵ ‬ ‭x‬ ۵۰ ‬و‭ ‬۳۰‭ x ‬۵۰‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬تراكم‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح‭ ‬
آموزش‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬كارشناسان
•‭ ‬شناسائی‭ ‬پهنه‌های‭ ‬جدید‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ ‬چغندرقند‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬چغندرقند
•‭ ‬پیگیری‭ ‬درخصوص‭ ‬رفع‭ ‬مشكلات‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬قند‭ ‬غیرفعال
•‭ ‬تشكیل‭ ‬اتاق‭ ‬فكر‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬خبره‭ ‬
•‭ ‬فعال‭ ‬نمودن‭ ‬تشكل‌ها،‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‭ ‬نهاد‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ ‬چغندر‭ ‬

چالش‌های‭ ‬جدی‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬چالش‌های‭ ‬جدی‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬برشمرد‭:‬
۱-‭ ‬نبود‭ ‬عزم‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬وابستگی
۲-‭ ‬مشكلات‭ ‬بازرگانی‭ ‬سنوات‭ ‬قبل -‬ تحویل‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬به‌موقع‭ ‬بهای‭ ‬آن ‭. -
۳-‭ ‬پائین‭ ‬بودن‭ ‬عملكرد
۴-‭ ‬عدم‭ ‬تمایل‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬خارج‭.‬
۵-‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬كمبود‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬تكنولوژی‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬كارآمد‭.‬
۶-‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬تعرفه‌ای‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬آن‭. ‬

دست‭ ‬یافتن‭ ‬به‭ ‬ركورد‭ ‬جهانی‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬نزدیك

وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬قیمت‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬شكر در‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬۳‭/‬۵‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬سوم‭ ‬به‭ ‬۷/۵ ‬تن‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬اخیر‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬شكر‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬قیمتی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
كشاورز‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬خرسندی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬آینده تولید‭ ‬كلزا در‭ ‬ایران‭ ‬ركورد‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬ضریب‭ ‬خوداتكایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬نیابد،‭ ‬واردات،‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬خواهد‭ ‬برد‭. ‬

    ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow