زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
به‭ ‬گل‌ها‭ ‬نگاه‭ ‬كنیم

به‭ ‬گل‌ها‭ ‬نگاه‭ ‬كنیم

مهندس محمدرضا منصوریان

تولید‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬امری‭ ‬بومی‭ ‬است و‭ ‬اگر‭ ‬‮ - ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‮ - ‬‭ ‬را‭ ‬روایت‭ ‬دیگری‭ ‬از ‮ - ‬اقتصاد‭ ‬بدون‭ ‬نفت‮ - ‬‭ ‬بدانیم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬ایران‭ ‬كه‭ ‬رتبه‭ ‬هفتم‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬باید‭ ‬موجب‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬مزیت‌های‭ ‬نسبی‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬آن‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ها‭ - ‬مراكز‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬كنترل‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬و‭ ‬گل‭- ‬ مراكزی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سازه‌های‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬كنترل‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬آبیاری،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬تولید،كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬نجات‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬ در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬توسعة‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬تولید‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬غلامرضا‭ ‬تقوی،‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه،‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراكی،‭ ‬درخصوص‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفتگویی‭ ‬داشته‌ایم‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌كنیم‭: ‬
مهندس‭ ‬تقوی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اینكه‭ ‬میانگین‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬خوراكی‭ ‬و‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬به‭ ‬ترتیب‬  ۵/۱۹ ‬كیلوگرم‭ ‬در‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬و‭ ‬۲۴۱‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬است‭ ‬گفت‭: ‬۵۲۲‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬۱۹۶‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برداشت‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭.‬ وی‭ ‬فعالیت‭ ‬گل‌های‭ ‬زینتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬وظایف‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬۲‭ ‬هزارو‭ ‬۳۷۷‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬كشت‭ ‬گل‌های‭ ‬شاخه‭ ‬بریده‭ ‬و‭ ‬گلدانی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬كه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬۴‭ ‬هزار و‭ ‬۳۱۹‭ ‬هكتار‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬ تقوی‭ ‬تمركز‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬اقتصادی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬خدمات،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۶‭ ‬میلیون‭ ‬عدد‭ ‬بذر‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬توزیع‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬۲۴۰‭ ‬میلیون‭ ‬بذر‭ ‬خیار‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬نیاز‭ ‬است‭.‬

دیگر‭ ‬حلقه‎های‭ ‬خدمات‭ ‬گلخانه‌ای
مدیر‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه،‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراكی‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬حلقه‌های‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬خدمات‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬سرفصل‌های‭ ‬آموزش،‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬كاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬كامل‭ ‬كردن‭ ‬فرایند‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬نیازمند‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬داریم‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬ویژگی‭ ‬اجناس‭ ‬صادراتی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭:‬‭ ‬تقاضای‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬خارجی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬كاهش‭ ‬رغبت‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬كیفیت‭ ‬بالا،‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استمرار‭ ‬در‭ ‬عرضه،‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬بهبود‭ ‬رتبه‭ ‬۱۱۷‭ ‬صادراتی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ ‬شود‭.‬‭ ‬تقوی‭ ‬درخصوص‭ ‬احداث‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۲۰۰‭ ‬هكتار‭ ‬گلخانه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬شدن‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬۱۱‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم،‭ ‬رو‭ ‬آوردن‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭.‬ وی‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬۱۸‭ ‬شاخه‭ ‬گل‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬۱۵۰‭ ‬شاخه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ارگان‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬بیمارستان‌ها‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محدودیت‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ملاقات‭ ‬بیماران‭ ‬را‭ ‬رفع‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬گل‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬تبعات‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گل‌های‭ ‬مصنوعی‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬تاثیر‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬مصرف‭ ‬گل‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

اظهار ‬نظرهای‭ ‬كارشناسی‭ ‬مدیركل
تقوی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كارشناس‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صادرات‭ ‬هندوانه‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬انتقادهای‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬كیلوگرم‭ ‬هندوانه‭ ‬۴۰۰‭ ‬لیتر‭ ‬آب‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬اگر‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارتقا‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تكمیل‭ ‬سبد‭ ‬صادراتی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬قابل‭ ‬دفاع‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬شاخص‌های‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬شخصی‭ ‬كه‭ ‬عهده‌دار‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬شود‭ ‬برنامه‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬نگرش‭ ‬محوری‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬معیار‭ ‬مناسبی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جهشی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬زیربنایی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow