زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
زبان‭ ‬دیپلماسی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی

زبان‭ ‬دیپلماسی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی

اگر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬محاسبه‭ ‬شود،‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬مالی‭ ‬عظیم‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‭ ‬بردار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬بالای‭ ‬20‭ ‬درصدی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬متفاوت‭ (‬کشور‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭- ‬می‌تواند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬150‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬سالم‭ -‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬واقعی‭- ‬برای‭ ‬جمعیت‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬میلیون‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬مقدار‭ ‬معتنابهی‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی،‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬پروتئین‭ ‬تولید‭ ‬کند‭. ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیپلماسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬فتح ‬الباب‭ ‬نماید‭.‬ با‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسی‭ ‬باید‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬دولت‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬قوه‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬کشاورزی‭ ‬درآیند‭ ‬تا‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬و‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬اول‭ ‬اقتصادی‭ ‬منطقه‭ ‬شدن‭ ‬و‭... ‬گوشه‭ ‬چشمی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭.‬
مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬شریفی‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬کارآفرین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬مدیریت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬صرف‭ ‬اصلاح‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬باکیفیت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭‬ D&R،‭ ‬ایجاد‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬حضور‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ -‬با‭ ‬عرضه‭ ‬انواع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬محصولات‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭- ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬عملی‭ ‬برای‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬بزرگان‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
عمر‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬که‭ ‬شریفی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬صرف‭ ‬کرده‭ ‬چنانچه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬دیگری‭ ‬هزینه‭ ‬می‌شد،‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دولت،‭ ‬فرش‭ ‬قرمز‭ ‬برای‭ ‬اوپهن‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬قدر‭ ‬می‌دانستند‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬گری‭ ‬برای‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬رونق‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬قلمداد‭ ‬می‌شد‭.‬‭ ‬ مردی‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬قلم‭ ‬نهاده‭ -‬از‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬ادوات‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی،‭ ‬پمپ‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭...) ‬از‭ ‬برندهای‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬جهانی‭-‬حدود30‭ ‬کشور‭- ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کند‭.‬ مجتمع‌ها‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬کود،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬تراکتور،‭ ‬شهرک‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬مجتمع‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی،‭ ‬آزمایشگاه‌ها‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬افتتاح‭ ‬دارد‭.‬ صدها‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬کارشناس‭ ‬تا‭ ‬دکترا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬همکاران‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬یافته‌های‭ ‬نوین‭ ‬می‌پردازند‭. ‬
در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روزهای‭ ‬پاییزی‭ ‬با‭ ‬مهندس‭ ‬شریفی‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬کارش‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشستیم‭.‬
پرچم‌های‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬برشورها‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬متنوع‭ ‬به‭ ‬زبان‌های‭ ‬زنده‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬کنفرانس‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬گستردگی‭ ‬مبادلات‭ ‬شریفی‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬پیشرفته‭ ‬دارد‭. ‬ جالب‌تر‭ ‬اینکه‭ ‬پذیرایی‭ ‬در‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬خشکبار‭ ‬تولید‭ ‬مجتمع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شکلات‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬ تکنولوژی،‭ ‬ماشین‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مراحل‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬شعارهای‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬کشاورزی،‭ ‬خون‭ ‬تازه‌ای‭ ‬تزریق‭ ‬نکرده‭ ‬است؟
•‭ ‬نیاز‭ ‬سالانه‭ ‬کشور‭ ‬بین‭ ‬15‭ ‬الی‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬تراکتور‭ ‬با‭ ‬مصارف‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬مختلف‭ ‬می‌باشد‭. ‬اینک‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬تراکتورهای‭ ‬رومانی‭ ‬و‭ ‬مسی‭ ‬فرگوسن‭ -‬از‭ ‬آن‭ ‬نوع‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭- ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬تجارب‭ ‬دیگری‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬فرایند‭ -‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬به‭ ‬ایران‭- ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد،‭ ‬نیاز‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬آن،‭ ‬رغبت‭ ‬کمتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭. ‬
توجه‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تراکتور،‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مونتاژ‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬سازندگان‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬قطعات‭ ‬خارجی‭ ‬ممکن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اخیراً‭ ‬سهم‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬تولید‭ ‬اندک‭ ‬تراکتور‭ ‬با‭ ‬توان‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬غیرممکن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬می‌کند‭.‬ وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬درک‭ ‬ضرورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تراکتورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬می‌بایست‭ ‬درصد‭ ‬مشارکت‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌داد‭ ‬نه‭ ‬افزایش‭.‬
چرا‭ ‬کشورهای‭ ‬صاحب‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭-‬ماشین‌ها،‭ ‬بذر‭ ‬و‭ -... ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬ساکن‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬نیستند‭ ‬ولی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دارد؟
•‭ ‬فرایند‭ ‬همکاری‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬شروع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اعتمادسازی‭ ‬با‭ ‬شیب‭ ‬ملایمی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬برسد‭. ‬نمی‌توان‭ ‬حاصل‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬هزینه‭ ‬کردن،‭ ‬فقط‭ ‬وارد‭ ‬کرد‭.‬
عملکرد‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌شود؟‭ ‬
•‭ ‬تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬مسئولان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بهینه‭ ‬سازی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬مدیریتی‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬تقدیر‭ ‬است‭. ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬صاحب‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬مدیریت‭-‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی،‭ ‬بذرکاری،‭ ‬آبیاری،‭ ‬تغذیه‭ ‬زمین‭ ‬و‭ -... ‬از‭ ‬سطح‭ ‬یک‭ ‬کارشناس‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬دانشمند‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشراف‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬می‌باشد‭. ‬ فردی‭ ‬کارکرده،‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬متعصب‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬کشور،‭ ‬جالب‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬سفرهای‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬احترام‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭ ‬قایلند‭. ‬
بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬کشور،‭ ‬نقش‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬فرد‭ ‬ملی‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‭ ‬مبتکر‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭ ‬پذیرفته‭ ‬است‭. ‬مختصری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنید‭.‬
•‭ ‬آرمان‭ ‬سبز،‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬اقتصادی‭ ‬فدک،‭ ‬بزرگترین‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬کشور‭ -‬جزء‭ ‬بزرگترین‌ها‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه - ‬را‭ ‬با‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬پیشرفت‭ ‬فیزیکی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬ساخت‭ ‬دارد‭.‬ کارخانه‭ ‬مذکور‭ -‬در‭ ‬مساحت‭ ‬50‭ ‬هزارمتر‭ ‬زمین‭ ‬با‭ ‬32‭ ‬هزار‭ ‬مترمربع‭ ‬زیربنا‭- ‬به‭ ‬دفعات‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭ ‬نیز‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی-‬وزیر‭-‬ و‭ ‬هیأت‭ ‬همراه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بازدید‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬
•‭ ‬کارخانه‭ ‬مونتاژ‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬گروه‭ ‬LG کره‌جنوبی‭ -‬فاز‭ ‬اول‭- ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مونتاژ‭ ‬تراکتورهای‭ ‬کوچک‭ ‬باغی‭ ‬تا‭ ‬تراکتورهای‭ ‬140‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬تراکتور‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬گروه‭ ‬LG‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬میلادی‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬تراکتور‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استاندارد‭ ‬اروپا‭ ‬تولید‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭-‬فاز‭ ‬دوم‭- ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬صدور‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬خاورمیانه‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬مزارع‭ ‬فدک‭ ‬با‭ ‬مدرن‌ترین‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬زیرکشت‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬استاندارد‭ -‬op‭- ‬و‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬باغات‭ ‬پسته‭ ‬ارگانیک‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬بزرگترین‭ ‬کارخانه‭ ‬فرآوری‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬ده‌ها‭ ‬رقم‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ... ‬در‭ ‬آن‭ ‬براساس‭ ‬خلوص‭ ‬پروسس،‭ ‬بوجاری،‭ ‬درجه‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬بذور‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬این‭ ‬کارخانه‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬مزارع‭ ‬شاهد،‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬تولیدی‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬بهتر‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬رقم‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭-‬پدری‭ ‬و‭ ‬مادری‭ -‬نیز‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬آن‌ها‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‌شده‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنیم‭. ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬برترین‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬فرانسه‭ -‬لیماگرین‭ ‬Limagrain‭- ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬اول‭ ‬مهر‭ ‬سال‌جاری‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬آن‭ ‬بازدید‭ ‬نمودند،‭ ‬آلمان -‬Dieckmann- ‭و‭ ‬اتریش -Saatbau Linz-مشارکت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬داریم‭.‬

•‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬نظر‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬محصول‭ ‬زراعی،‭ ‬کلیه‭ ‬زراعت‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬نشاء‭ ‬کاشت‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬نوبت،‭ ‬آبیاری‭ ‬کمتر‭ ‬طلب‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬کنترل‭ ‬آفات،‭ ‬رشد‭ ‬بهتری‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬پاک‭ ‬دارد‭. ‬طرح‭ ‬احداث‭ ‬واحد‭ ‬تولید‭ ‬نشاء‭ ‬صنعتی‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬واحد‭ ‬R&D‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بذرهای‭ ‬باکیفیت‭ ‬خارجی‭ ‬که‭ ‬مناسب‭ ‬اراضی‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬نمونه‌های‭ ‬اولیه‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬شاهد‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬می‌نماید‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینکه‭ ‬300‭ ‬تن‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬کلزا‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬تراز‭ ‬اول‭ ‬مانند‭: ‬آلمان‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬مراحل،‭ ‬توزیع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬شهرک‭ ‬و‭ ‬مجتمع‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی،‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬کارخانجات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬400‭ ‬الی‭ ‬500‭ ‬نوع‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بهداشتی،‭ ‬پاک،‭ ‬درجه‌بندی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌نماید‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انواع‭ ‬حبوبات،‭ ‬خشکبار‭ ‬و‭ ‬آجیل،‭ ‬ادویه‭ ‬و‭ ‬چاشنی،‭ ‬سبزیجات‌‬خشک‭ ‬و‭... ‬ در‭ ‬این‭ ‬شهرک‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سردخانه،‭ ‬سالن‌های‭ ‬تأسیسات،‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی،سوپرمارکت،‭ ‬مسجد‭ ‬و‭ ‬بناهای‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬دارد‭.‬
•‭ ‬دفتر‭ ‬بین‌الملل‭ ‬مجموعه،‭ ‬ضمن‭ ‬ارتباط‭ ‬کاری‭ ‬با‭ ‬30‭ ‬کشور‭ ‬پیشرفته‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بذر،‭ ‬کود،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬
•‭ ‬انبارهای‭ ‬نگهداری‭ ‬کود،‭ ‬سم،‭ ‬بذور،‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬در‭ ‬مبادی‭ ‬ورودی‭ ‬مراکز‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرک‭ ‬اقتصادی
•‭ ‬هایپر‭ ‬مارکت‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬همه‭ ‬خواسته‌ها‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭. ‬
این‌ها‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬عملی‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬
تعریف‭ ‬جایگاه‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬2020‭ ‬میلادی‭ ‬چیست؟‭ ‬
نخستین‭ ‬بیانیه‭ ‬ماموریت‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬مطلوب‭ ‬به‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬بهره‭ ‬بردار‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬آن‌هاست،‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬سه،‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬تکامل‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬برسیم‭. ‬ طبق‭ ‬برنامه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬2020‭ ‬با‭ ‬150‭ ‬الی‭ ‬250‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬حجم‭ ‬تولید‭ ‬بالاترین‭ ‬شرایط‭ ‬تولید‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬ در‭ ‬پروژه‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم،‭ ‬بازار‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬داریم،‭ ‬زیرا‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬4‭ ‬الی‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬کیلو‭ ‬کود‭-‬ مایع،‭ ‬ماکرو‭ ‬وغیره‭- ‬و‭ ‬5‭/‬7‭ ‬میلیون‭ ‬لیتر‭ ‬تولید‭ ‬سم‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭. ‬ بذر،‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬سرنوشت‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬مرغوب‭ ‬باکیفیت‭ ‬بالا‭ ‬متأسفانه‭ ‬گواهینامه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بذر‭ ‬نداریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسی‭ ‬است‭. ‬
آرمان‭ ‬سبز‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬زنجیره‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬توسط‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مستقل‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬بازدید‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عظمت‭ ‬کار،‭ ‬آیا‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شوید؟‭ ‬
تاکنون‭ ‬حمایت‭ ‬قابل‌قبولی‭ ‬مانند‭ ‬دریافت‭ ‬وام‭ ‬کم‭ ‬بهره‭ ‬یا‭ ‬مساعدت‭ ‬ویژه‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬موردنیاز‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬‭ ‬لذا‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬وام‭ ‬و‭ ‬مسائلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل،‭ ‬باشد‭ ‬چنانچه‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬کافی‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬بانک‌های‭ ‬ایرانی-‬نه‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬اعلام‭ ‬بهره‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬عملکرد‭- ‬استاندارد‭ ‬بانک‌های‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬ندارند‭.‬‭ ‬ شرایط‭ ‬بانک‌های‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬نیست،‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬سرمایه‭ ‬داران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬کارآفرینان‭ ‬و‭ ‬مولدهای‭ ‬اشتغال‭ ‬می‌روند‭ ‬تا‭ ‬کار‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآید،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬عده‌ای‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬خویش‭ ‬و‭ ‬رابطه،‭ ‬یک‭ ‬بانک‭ ‬بدون‭ ‬سرمایه‭ ‬تأسیس‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جوایز‭ ‬و‭ ‬تشویق‌ها‭ ‬و‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سپرده‌های‭ ‬مردم،‭ ‬وام‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬کارمزد‭ ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬می‌دهند‭. ‬
مسلما‭ ‬چنین‭ ‬پولی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬اقساط‭ ‬را‭ ‬برگرداند،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بانک‌ها‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬واسطه‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬می‌کنند‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬سود‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬بهره‭ ‬بانک‌ها‭ ‬را‭ ‬17‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬بیشتر‭ ‬بپردازد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬دولت،‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬جز‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬دارد؟‭ ‬
وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواسته‭ ‬یا‭ ‬ناخواسته‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬می‌فروشد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خلاف‭ ‬نظر‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬خصوصی‭ ‬سازی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬معتقدند‭ ‬همه‭ ‬فعالیتهای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬حتی‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬ترویج‭  ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭.‬
آیا‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬مشارکتی‭ ‬در‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیک‭ ‬دارد؟‭ ‬
ما‭ ‬همواره‭ ‬مصوبه‌ها‭ ‬و‭ ‬خواسته‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬نصب‌العین‭ ‬قرار‭ ‬داده‌ایم،‭ ‬گرچه‭ ‬مورد‭ ‬عنایت‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیریم‭.‬ سال‭ ‬زراعی‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردیم‭ -‬محور‭ ‬اصلی‭ ‬همایش‭ ‬کشت‭ ‬پاییزه‭ ‬امسال‭ ‬و‭ ‬سخنان‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭- ‬چرا‭ ‬که‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭/‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬سوبسیدهایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشکال‭ ‬مختلف‭ ‬تحلیل‭ ‬می‌شود‭ ‬می‌تواند‭ ‬تحولی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بیاورد‭-‬رقمی‭ ‬معادل‭ ‬کل‭ ‬بودجه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬کوچک‭ ‬اروپایی-.‬ ترویج‭ ‬کشت‭ ‬زمستانی‭ ‬کلزا‭ ‬با‭ ‬خرید‭ ‬بذور‭ ‬مناسب‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بعدی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ارقام‭ ‬هیبرید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬منجر‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭.‬
بحمدالله‭ ‬آرمان‭ ‬سبز‭ ‬توفیق‭ ‬یافت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ملی‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬تقدیر‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭.‬
دیدگاه‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬صادرات‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬دنیا‭ ‬صادرات‭ ‬محور‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اهمیت‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬انگار‭ ‬مسئولان‭ ‬با‭ ‬صادرات‭ ‬مخالف‭ ‬هستند‭. ‬تعرفه‌های‭ ‬ناپایدار،‭ ‬نبود‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬صادراتی،‭ ‬عدم‭ ‬رایزنی‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬سهم‭ ‬بازار،‭ ‬تلاش‭ ‬نکردن‭ ‬برای‭ ‬برندسازی‭ ‬و‭ ‬مسایلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آفت‭ ‬صادرات‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭. ‬ آرمان‭ ‬سبز‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬صادرات‭ ‬پسته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬سال‌های‭ ‬آینده‭ ‬صدور‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
مهمترین‭ ‬چالش‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬حل‌هایی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬کنید؟
من‭ ‬معتقدم‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬بحران‭ ‬کشور‭ ‬مدیریت‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬راهی‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬ناآگاهانه‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭. ‬مهمترین‭ ‬اصل‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأمین‭ ‬غذاست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬پیش‭ ‬برود،‭ ‬فقر‭ ‬مدیریت‭ ‬به‭ ‬فقر‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌انجامد،‭ ‬البته‭ ‬سطح‭ ‬پایین‭ ‬سواد‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬کشاورزان‭ ‬نیز‭ ‬معضلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬ متأسفانه‭ ‬سطح‭ ‬مدیریت‭ ‬ضعیف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‌اند‭ ‬غیرمرتبط‭ ‬هستند،‭ ‬هم‭ ‬مدیران‭ ‬میانی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کشاورزان،‭ ‬همین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬بزرگترین‭ ‬معضل‭ ‬کشور،‭ ‬ابتدا‭ ‬بحران‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬بحران‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬اقتصادی‭ ‬کنیم‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬دوام‭ ‬می‌آورد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬بازدیدی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬کره‭ ‬جنوبی‭ ‬داشتم،‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬ساختمان‌ها،‭ ‬چنانچه‭ ‬یک‭ ‬زمین‭ ‬500‭ ‬متری‭ ‬خالی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬محصول‭ ‬کشت‭ ‬شده‭ ‬بنابراین‭ ‬کشاورزی‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬زمین‌شهری‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭-‬بحث‭ ‬کشاورزی‭ ‬شهری‭- ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬اگر‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬روی‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬کار‭ ‬کنیم‭ ‬مابقی‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬بخش‭ ‬حل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬گزارشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تبعات‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬ورود‭ ‬سم‭ ‬ارائه‭ ‬کردیم،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬سم‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چگونه‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭. ‬چرا‭ ‬کسی‭ ‬پاسخگو‭ ‬نیست،‭ ‬دولت‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سم‭ ‬خطرناک‭ ‬تعرفه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد،‭ ‬آیا‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬تعرفه،‭ ‬سم‭ ‬قاچاق‭ ‬وارد‭ ‬نمی‌شود؟
گزارش‭ ‬جامعی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد،‭ ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬گران‭ ‬کردن‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬جایگزین‭ ‬برای‭ ‬کالایی‭ ‬که‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬بی‌کیفیت‭ ‬است‭ ‬معرفی‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬اینصورت‭ ‬فقط‭ ‬مسیر‭ ‬به‭ ‬انحراف‭ ‬می‌رود‭. ‬زیرا‭ ‬شرایط‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬بعضی‭ ‬سم‌های‭ ‬ژنریک‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬درآمد‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬درستی‭ ‬نیست،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قدیمی‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬سم‌ها‭ ‬ناکارآمد‭ ‬هستند‭.‬
موضوع‭ ‬بعدی‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬رسمی‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬آنالیز‭ ‬آن‭ ‬وجوددارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬کیفی‭ ‬سم،‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ضرورت‭ ‬تاسیس‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬جدید‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭. ‬چند‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنیم‭ ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬نمی‌کند‭. ‬کاش‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬کارشناسی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬حاکم‭ ‬گردد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۰ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow