سم
‬ثبت فراقانونی سم

درخواست‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬كشاورزی‭ ‬
و‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬شركت‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬

لطفاً‭ ‬کارهای‭ ‬ثبت فراقانونی‭ ‬را‭‬ متوقف‭ ‬کنید

در‭ ‬شماره‭ ‬پیش‭ ‬دادنامه‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬تولیدكننده،‭ ‬واردكننده،‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬و‭ ‬توزیع‌كننده‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭  - ‬مال‌باختگانی‭ ‬كه‭ ‬نهایتاً‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬بدون‭ ‬ضوابط‭ ‬مصرح‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬موسسه‭ ‬دولتی‭ ‬پرداخت‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬استمرار‭ ‬باید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬پرداخت‭ ‬نمایند -   ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬
صدها‭ ‬تلفن‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬موید‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬حركت‭ ‬فراقانونی‭ ‬برخی‭ ‬عوامل‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬ارتباطات،‭ ‬موجب‭ ‬تضییع‭ ‬حقوق‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬نوبت‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم،‭ ‬احتمال‭ ‬رانت‭ ‬خواری،‭ ‬اشتباه‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬افزایش‭ ‬نا‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬تحمیل‭ ‬به‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬نهایی‭ ‬می‌گردد‭. ‬
این‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬پاسخگویی‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬ذیربط‭ ‬كه‭ ‬اختیارات‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬قائدتا‭ ‬باید‭ ‬پاسخگوی‭ ‬چرایی‭ ‬صدور‭ ‬دستور‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬انداختن‭ ‬دریافت‭ ‬یك‭ ‬موسسه‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬حق‭ ‬الناس‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬هزینه‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬باشند‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬مطلب‭  - ‬بیستم‭ ‬اسفند‭ -  ‬هیچگونه‭ ‬تكذیبیه،‭ ‬جوابیه‭ ‬یا‭ ‬توضیحی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬ارسال‭ ‬نگردید‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬سكوت‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬تأییدی‭ ‬بر‭ ‬محتوای‭ ‬مطالب‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬همچنان‭ ‬آمادگی‭ ‬دریافت‭ ‬نظرات‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬كشور‭ ‬طی‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬اختصاصی‭ ‬با‭ ‬مجله‭ ‬كشاورز  -  صفحه‭ ‬7‭ ‬نشریه‭ ‬شماره‭ ‬459  -   ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كیفیت‭ ‬برخی‭ ‬سموم‭ ‬اعتراض‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬اطلاع‭ ‬دهند،‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬سم‌سازان‭ ‬معترضان‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬درآوردی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬براین‭ ‬سمومی‭ ‬كه‭ ‬مراحل‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬گذرانده،‭ ‬قاعدتاً‭ ‬نمی‌بایست‭ ‬كیفیت‭ ‬پایین‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
كارشناسان‭ ‬می‌گویند‭ ‬متأسفانه‭ ‬مدیرانی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬می‌دانستند‭ ‬و‭ ‬می‌گفتند‭ ‬‮«‬حرف،‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬است‮»‬‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اعتبار‭ ‬60 - 50‭ ‬ساله‭ ‬سازمان‭ ‬زیر‭ ‬سؤال‭ ‬رفت‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دستورات‭ ‬و‭ ‬دریافت‌های‭ ‬بدون‭ ‬قانون‭ ‬موجبات‭ ‬بلبشوی‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تاكنون‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬مطالبات‭ ‬حق‭ ‬الناس‭ ‬و‭ ‬وجوه‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صاحبان‭ ‬حق‭ ‬مسترد‭ ‬شود‭. ‬
درحالی‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬سعی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات،‭ ‬كیفی‌تر‭ ‬و‭ ‬ارزانتر‭ ‬تولید،‭ ‬آزمایش‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حركت‭ ‬اما،‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬اقدامات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید،‭ ‬هم‭ ‬سموم‭ ‬گرانتر‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬سموم‭ ‬خطرناك‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬چرخه‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬می‌گردد‭. ‬هم‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬دریافت‭ ‬می‌گردد‭.  - ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬گرانتر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ -  ‬این‭ ‬حركت‭ ‬جای‭ ‬شبهه‭ ‬را‭ ‬باقی‭ ‬می‌گذارد‭ ‬كه‭ ‬كیفیت،‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬پرداخت‌ها‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬زیرمیزی‭ ‬و‭ ‬رومیزی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

آیا‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬گل‭ ‬بهار‭ ‬می‌شود

سؤال‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬بازنشست‭ ‬كردن‭ ‬یك‭ ‬مدیر‭ ‬و‭...‬،‭ ‬موضوع‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تفحص‭ ‬از‭ ‬كادر‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬چندساله‭ ‬و‭ ‬وضعی‭ ‬كه‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬می‌شود؟‭ ‬
آیا‭ ‬شرایط‭ ‬اصلاح‭ ‬می‌شود؟‭ ‬
آیا‭ ‬مجلس‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كمیسیون‭ ‬اصل‭ ‬نود‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬نماینده‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬حركت‭ ‬خزنده‭ ‬می‌بندد؟‭ ‬
آیا‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬منتصب‭ ‬بعدی،‭ ‬ادامه‭ ‬دهنده‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ریاست‭ ‬قبلی‭ ‬باشند؟‭ ‬آیا‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬رئیس‭ ‬بعدی‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬معاونین‭ ‬وی‭ ‬دقت‭ ‬بیشتری‭ ‬خواهد‭ ‬كرد؟‭  ‬
چه‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬و‭ ‬مصوبه‭ ‬و‭ ‬قانونی،‭ ‬دست‭ ‬آویز‭ ‬دریافت‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬هنگفت‭ ‬شده‭ ‬است؟
كارشناسان‭ ‬می‌پرسند،‭ ‬آیا‭ ‬صحیح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬كارشناسان‭ ‬ذیربط‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اقتدار‭ ‬خود‭ ‬بتوانند‭ ‬بر‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬حكمرانی‭ ‬كنند؟‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬سم‭ ‬می‌باید‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬نظر‭ ‬كارشناسی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬تغییر‭ ‬تعرفه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حجم‭ ‬ترخیص‭ ‬شده‌ی‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬تولید،‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬نماید‭. ‬
آیا‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬آفت‌كش‌ها‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرند‭ ‬صرفا‭ ‬به‌دلیل‭ ‬مافوق‭ ‬بودن،‭ ‬صلاحیت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬دارند؛‭  - ‬همین‭ ‬نوع‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬ارباب‭ ‬مابانه‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬مثلاً‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬تعرفه‭ ‬كمتر‭  - ‬تا‭ ‬400‭ ‬درصد‭ ‬كمتر‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬اقدام‌كنندگان‭ ‬بی‌توجه‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬صدماتی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬ایرانی‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ - ‬،‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬فكر‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬می‌نمایند‭. ‬
آیا‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬كارشناسی‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬تصمیمات‭ ‬لحظه‌ای،‭ ‬بهبودی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬سالم‌تر‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود؟

فعالان‭ ‬خواستار‭ ‬توقف‭ ‬فوری‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فعلی‭ ‬هستند‭

كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬باید‭ ‬همواره‭ ‬كنترل‭ ‬بر‭ ‬كیفیت‭ ‬تولید،‭ ‬سلامت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬عوامل‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬در‭ ‬تهیه،‭ ‬فرمولاسیون‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬چنین‭ ‬تأثیری‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬شبهه‌ها‭ ‬افزوده‭ ‬است‭. ‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مستندات‭ ‬ارائه‭ ‬شده،‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬درخواست‭ ‬دارند‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬اقدامی‭ ‬نحوه‭ ‬فعلی‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‌ساز‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬واردكنندگان‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬نماینده‭ ‬از‭ ‬رسانه‭ ‬تخصصی‭ ‬كشاورزی‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭  - ‬بدون‭ ‬حق‭ ‬رأی‭ -  ‬تا‭ ‬نظرات‭ ‬بدون‭ ‬پرده‌پوشی‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬نهایی‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬
ضمناً‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مصوبات‭ ‬جلسات‭ ‬سازمان،‭ ‬مستندات‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مربوطه‭ ‬آن‭ ‬اعلام‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬ترازوی‭ ‬نقد‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

تعدیل‭ ‬دریافت‭ ‬زیرمیزی‌ها‭ ‬

برخی‭ ‬می‌گویند‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬فساد‭ ‬قابل‭ ‬ریشه‭ ‬كن‭ ‬كردن‭ ‬نیست‭ ‬لااقل‭ ‬می‌توان‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬حدی‭ ‬قائل‭ ‬شد‭. ‬
حراست‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬عملكرد‭ ‬سازمان،‭ ‬قطعا‭ ‬طی‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬حداقلی‭ ‬از‭ ‬تظلم‌خواهی‌ها،‭ ‬رانت‌خواهی‌ها‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‭ ‬نامه‌های‭ ‬خودساخته‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬كرده‌اند‭. ‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬كارشناسان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌كنند‭ ‬اگر‭ ‬امكان‭ ‬حذف‭ ‬رانت،‭ ‬شفاف‭ ‬نمودن‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬مطالبات‭ ‬فراقانونی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬لااقل‭ ‬برای‭ ‬آن،‭ ‬مرز‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬كارخانه‭ ‬داران‭ ‬مصیبت‭ ‬زده‭ ‬می‌گویند‭ ‬جبرا‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬گیر‭ ‬نكردن‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬چرخ‭ ‬دنده‌های‭ ‬بوركراسی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬درآوردی‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬لااقل‭ ‬برخی‭ ‬تك‌تازان‭ ‬كمتر‭ ‬بگیرند،‭ ‬یا‭ ‬رعایت‭ ‬حال‭ ‬تولیدكننده‭ ‬را‭ ‬بنمایند‭.‬
شركت‌های‭ ‬ذیربط‭ ‬می‌گویند‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬وزیر،‭ ‬كارگروهی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حقیقت‭ ‬یاب‭ ‬تشكیل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬خاطیان‭ ‬و‭ ‬هرآن‌كس‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬وجوه‭ ‬حدود‭ ‬1000‭ ‬میلیارد‭ ‬ریالی‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شده‌اند،‭ ‬بخواهند‭ ‬اینك‭ ‬حق‭ ‬الناس‭ ‬را‭ ‬بازگرداند‭.‬
یكی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬تولید‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬می‌گوید‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬براساس‭ ‬تصمیمات‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬محل‭ ‬و‭ ‬ردیف‭ ‬قانونی‭ ‬چه‭ ‬كسانی‭ ‬دستور‭ ‬داده‭ ‬یا‭ ‬موجب‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬وجه‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬چه‭ ‬قانونی‭ ‬مصارف‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
ضمناً‭ ‬وقتی‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬اعلام‭ ‬می‌نماید‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬روشنگری‭ ‬اعلام‭ ‬می‌كند‭ ‬وجوه‭ ‬دریافتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مصارفی‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬اذهان‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬می‌كند‭ ‬پس‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬نیز‭ ‬ریزدریافتی‌ها‭ ‬و‭ ‬پرداختی‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مستندات‭ ‬و‭ ‬امضاء‭ ‬گیرنده‭ ‬وجوه‭  - ‬چه‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬چه‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬چه‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساعاتی‭ ‬با‭ ‬آنجا‭ ‬همكاری‭ ‬كرده‌اند‭ -  ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬واضح،‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬كند‭.‬
مهمتر‭ ‬اینكه‭ ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬بهره‭ ‬بانكی‭ ‬این‭ ‬وجوه‭ ‬در‭ ‬ایامی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬چقدر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مبالغ‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬شده‭ ‬است؟‭!‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬درخواست‭ ‬شركت‌ها‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬وجوه‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬آزمایشات‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬سم‭ ‬باهم،‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬آن‭ ‬بدون‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬كاست‭ ‬به‭ ‬موسسات‭ ‬بازگردانده‭ ‬شود‭.‬

دكتر‭ ‬زند‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد

سؤال‭ ‬بعدی‭ ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬باید‭ ‬دكتر‭ ‬زند‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬پاسخگوی‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مگر‭ ‬پرسنل،‭ ‬مهندسین‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬دكترهای‭ ‬موسسه‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬حقوق،‭ ‬اضافه‭ ‬كار،‭ ‬حق‭ ‬ایاب‭ ‬ذهاب،‭ ‬مأموریت‭ ‬و‭... ‬ دریافت‭ ‬نمی‌كنند‭ ‬پس‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬خود‭ ‬هزینه‭ ‬سرسام‌آور‭ ‬پرداخت‭ ‬نماید‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬كه‭ ‬سربه‭ ‬صدها‭ ‬میلیارد‭ ‬می‌زند‭. ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬طرح‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬آزمایشات‭ ‬تطبیقی‭ ‬سموم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌واقع،‭ ‬تحقیقی‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬نیست‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬كه‭ ‬فاقد‭ ‬سابقه‭ ‬مدیریتی‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬بوده‭ ‬این‌گونه‭ ‬چاره‌سازی‭ ‬برای‭ ‬درآمدزایی‭ ‬ابلاغ‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬باید‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬دیوان‭ ‬عدالت‭ ‬اداری‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬سؤال‭ ‬كند‭ ‬چرا‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬این‭ ‬وجوه‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكل‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬افراد‭ ‬واریز‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬
انتظار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مدیران‭ ‬كنار‭ ‬گذاشته‭ ‬شده،‭ ‬بازنشست‭ ‬شده،‭ ‬مأموریت‭ ‬رفته،‭ ‬تغییر‭ ‬پست‭ ‬یا‭ ‬جابجا‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬تكلیف‭ ‬حدود‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬وجوه‭ ‬دریافتی‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬بازگرداندن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صاحبان‭ ‬حق،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند‭. ‬
موضوع‭ ‬دیگر‭ ‬اینكه‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬اضافه‭ ‬دریافتی‭  - ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬گمركی‭ ‬قانونی‭ -  ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬كجا‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬چه‭ ‬اساسی‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬سندنویسی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مصارفی‭ ‬رسیده‭ ‬است؟‭ ‬

‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬جدید‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر

جالب‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬جدول‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬شده‭ ‬توجه‭ ‬كنید‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬شاخص‭ ‬تركیبی‭ ‬EPA‭ ‬و‭ ‬WHO‭ ‬و‭ ‬LD50‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬پرخطر‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
براساس‭ ‬شاخص‌ها،‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬LD50‭ ‬سموم‭ ‬كمتر‭ ‬باشد‭ ‬درجه‭ ‬سمیت‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬خطرناك‌تر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬سازمان،‭ ‬سمومی‭ ‬با‭ ‬LD50‭ ‬بسیار‭ ‬كم‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
برخی‭ ‬معتقدند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬انیكه‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬با‭ ‬تعرفه‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬با‭ ‬تعرفه‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬26‭ ‬درصد،‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬جدول‌سازی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬پشت‭ ‬پرده،‭ ‬بتوانند‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر  -  ‬كه‭ ‬بلای‭ ‬سلامت‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬نابودكننده‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬انواع‭ ‬حشرات‭ ‬مفید،‭ ‬پرندگان‭ ‬و‭ ‬جوندگان‭ ‬است -   ‬را‭ ‬با‭ ‬تعرفه‭ ‬پایین‭ 5‭ -  ‬درصد -   ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬نرخی‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬بفروشند،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬هم‭ ‬احتمالاً‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬پاسخگویی‭ ‬نباشند‭. ‬
كارشناسان‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬می‌پرسند‭ ‬مگر‭ ‬مسئولان‭ ‬با‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالیه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬موسسه‭ ‬گیاهپزشكی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬ذیربط‭ ‬مفاهیم‭ ‬و‭ ‬تعاریف‭ ‬شاخص‭ ‬تركیبی‭ ‬LD50‭ ‬را‭ ‬نمی‌شناسند؟‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬مثلا‭ ‬“اكسی‭ ‬دیمتون‭ ‬متیل‭ ‬با‭ ‬ LD50‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬65”‭ ‬یا‭ ‬“فن‭ ‬پروپاترین‭ ‬با‭ ‬ LD50‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬6‭/‬70”‭ ‬و‭  ‬“دلتامترین‭ ‬با‭ ‬ LD50‭ ‬با‭ ‬رقم‭ ‬135”‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬سموم‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭. ‬
آیا‭ ‬مسئولان‭ ‬وقت‭ ‬می‌توانند‭ ‬توضیح‭ ‬دهند‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬جداولی‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬ایرانی‭ ‬چه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬دادگاهی‭ ‬می‌توانند‭ ‬پاسخگوی‭ ‬این‭ ‬اعمال‭ ‬خود‭ ‬باشند‭؟‭ ‬

راه‭ ‬حل‭ ‬منطقی‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬ثبت‭ ‬سموم

شاید‭ ‬شایسته‌‌ترین‭ ‬راه‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬اولین‭ ‬مورد‭ ‬ثبت‭ ‬سموم  -  آن‌ها‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬ثبت‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬سموم‭ ‬جایگزین‭ ‬سموم‭ ‬حذف‭ ‬شده  -  ‬را‭ ‬با‭ ‬محاسبه‭ ‬هزینه‭ ‬آزمایش‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬دریافت‭ ‬وجه‭ ‬مشخص‭ ‬كرده‭ ‬باشد‭ ‬منظور‭ ‬نمود،‭ ‬نه اینکه بابت ثبت هر سم حدود 10 میلیون تومان (7/5+2/5) اخذ شود. جالب اینکه ابتدا هزینه ثبت هر سم 45 میلیون تومان بود و مسئله این است که چنانچه 45 میلیون تومان صحیح و درست بود چرا در سال های بعد علیرغم تورم و افزایش هزینه به 32 میلیون و سپس 10 میلیون تومان کاهش یافت. 
با‭ ‬این‭ ‬حركت‭ ‬و‭ ‬مسترد‭ ‬شدن‭ ‬وجوه‭ ‬پرداختی،‭ ‬مسلما‭ ‬60‭ ‬یا‭ ‬70‭ ‬كارخانه‭ ‬موجود‭ ‬می‌توانند‭ ‬ضمن‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬كارگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬خود‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬نیز‭ ‬بشوند‭. ‬
گروهی‭ ‬معتقدند‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬نهادهای‭ ‬قضایی‭ ‬مانند‭ ‬دیوان‭ ‬عدالت‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬كارشناسان‭ ‬خبره‭ ‬سم‌سازی‭ ‬و‭ ‬سم‌شناسی‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬یا‭ ‬حداقل‭ ‬یك‭ ‬دوره‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬مشكل‭ ‬اجرایی‭ ‬كار،‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬رانت‭ ‬و‭... ‬ شود‭.‬‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬فرآیند‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬شواهدی‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬اخذ‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬شركت‌ها‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬دست‌اندركار‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬فرآیندها‭ ‬دست‭ ‬یافت‭. ‬

امضاء‭ ‬طومار

ظاهرا‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬طوماری‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬تهیه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬امضاء‭ ‬ده‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬كارخانجات‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مراجع‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬قضایی‭ ‬تقدیم‭ ‬خواهد‭ ‬گردید‭.‬

چه‭ ‬باید‭ ‬كرد؟‭ ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬برای‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬استاندارد‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬رعایت‭ ‬موضوع‭ ‬ماده‭ ‬42‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‌گشا‭ ‬باشد‭ ‬
یكی‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬كهنه‭ ‬كار‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬كه‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حرفه‭ ‬فعال‭ ‬است،‭ ‬می‌گوید‭: ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬باید‭ ‬طبق‭ ‬ماده‭ ‬42‭ ‬عمل‭ ‬شود‭ ‬یعنی‭ ‬سمومی‭ ‬كه‭ ‬قبلا‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬جهانی‭ ‬مصرف‭ ‬حذف‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬جدید‭ ‬كم‭ ‬خطر‭ ‬جایگزین‭ ‬آن‭ ‬شود‭. ‬
مسلما‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬بار‭ ‬باید‭ ‬ثبت‭ ‬شود‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬هركس‭ ‬پول‭ ‬بیشتری‭ ‬بدهد‭ ‬بتواند‭ ‬سم‭ ‬وارد‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬ناسالم‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow