زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن

درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن‭ ‬با‭ ‬اكولوژي‭ ‬چشم‭ ‬انداز

د‌كتر‭ ‬پورنگ‭ ‬كسرايي‭*‬

امروزه‭ ‬معضلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬فراواني‭ ‬د‌ر‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آلود‌گي‭ ‬آب‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ريزگرد‌ها،‭ ‬همچنين‭ ‬تغييرات‭ ‬جهاني‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬گرمايش‭ ‬جهاني‭ ‬اشاره‭ ‬كرد؛‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬بي‌توجهي‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حاصل‭ ‬به‭ ‬تسخير‭ ‬كشيد‌ن‭ ‬طبيعت‭ ‬بدون‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬عوارض‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬كاربرد‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬مدرن‭ ‬مي‌باشد‭. ‬
به‌منظور‭ ‬رفع‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬بايد‭ ‬راهكار‌هاي‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬مديريت‭ ‬محيط‭ ‬و‭ ‬ترميم‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬جايگزين‭ ‬كردن‭ ‬فن‌آوري‌هاي‭ ‬طبيعت‭ ‬محور‭ -‬كه‭ ‬دوستدار‭ ‬طبيعت‭ ‬مي‌باشند‭- ‬به‭ ‬جاي‭ ‬تكنولوژي‌هايي‭ ‬صرف‭ ‬كه‭ ‬خسارت‭ ‬جبران‌ناپذيري‭ ‬برجاي‭ ‬مي‌گذارند‭ ‬مناسب‌ترين‭ ‬راهكار‭ ‬به‌منظور‭ ‬التيام‭ ‬طبيعت‭ ‬و‭ ‬اكوسيستم‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬كشور‌هاي‭ ‬پيشرفته‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬كاربردي،‭ ‬سهم‭ ‬فراواني‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬مشكلات‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬دارد‭. ‬
در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اكولوژي‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬شاخه‌اي‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬اكولوژي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ﮐﻨﺶ‭ ‬ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‭ ‬ﻧﯿﺮوﻫﺎي‭ ‬ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‭ ‬و‭ ‬ﻣﺘﻨﻮع‭ ‬ﻃﺒﯿﻌﯽ‭ ‬و‭ ‬اﻧﺴﺎﻧﯽ،‭ ‬د‌ر‭ ‬ﯾﮏ‭ ‬ﺑﺎﻓﺖ‭ ‬ﻣﮑﺎﻧﯽ،‭ ‬محور‭ ‬مطالعه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‌آيد،‭ ‬كه‭ ‬پنجره‌اي‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬ﺷﻨﺎﺧﺖ‭ ‬رواﺑﻂ‭ ‬ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‭ ‬اﻧﺴﺎن‭ ‬و‭ ‬ﻣﺤﯿﻂ‭ ‬و‭ ‬ﺗﺤﻠﯿﻞ‭ ‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‭ ‬ساختار‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬نظام‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬يك‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬
اكولوژي‭ ‬چشم‭ ‬اند‌از‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬اختلالات‭ ‬اكوسيستم‌هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬و‭ ‬مصنوعي‭ ‬و‭ ‬فاكتورهايي‭ ‬كه‭ ‬د‌ر‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ -‬چه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬انساني‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬فرآيند‌هاي‭ ‬طبيعي‭-‬،‭ ‬باعث‭ ‬ايجاد‭ ‬ناهمگوني‭ ‬فضايي‭ ‬د‌ر‭ ‬وضعيت‭ ‬طبيعي‭ ‬اكوسيستم‌ها‭ ‬مي‌شود‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬و‭ ‬مي‌تواند‭ ‬د‌ر‭ ‬مد‌يريت‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬مد‌يريت‭ ‬ريسك‭ ‬محيط‌هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‭ ‬نقش‭ ‬بسزايي‭ ‬ايفا‭ ‬كند‭.‬
چشم‭ ‬اند‌از‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يك‭ ‬ناحيه‭ ‬همگن،‭ ‬مركب‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌اي‭ ‬از‭ ‬پارامترها،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كنش‭ ‬متقابل‭ ‬توصيف‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬علم‭ ‬فاكتورهاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬ازجمله‭ ‬اشكال‭ ‬زمين‭ ‬شناسي،‭ ‬انواع‭ ‬خاك‌ها،‭ ‬جانوران‭ ‬بومي،‭ ‬ميكرو‭ ‬اقليم،‭ ‬كاربري‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬الگوي‭ ‬تمركز‭ ‬اجتماعات‭ ‬انساني‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تجزيه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬قرار‭ ‬مي‌د‌هد‭.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬اكولوژي‭ ‬ﭼﺸﻢ‭ ‬اﻧﺪاز‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬بين‭ ‬رشته‌اي‭ ‬علوم‭ ‬نيز‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌گرد‌د‭ ‬و‭ ‬د‌ر‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬ساختار‭ ‬گياهي،‭ ‬نوع‭ ‬زيستگاه،‭ ‬نوع‭ ‬خاك‭ ‬پرد‌اخته‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬اثري‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬د‌ر‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌كند‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬تجزيه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬اين‭ ‬شاخه‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬است‭.‬
هر‭ ‬گونه‭ ‬د‌ستكاري‭ ‬انسان‭ ‬د‌ر‭ ‬طبيعت‭ ‬شامل‭ ‬تبد‌يل‭ ‬اكوسيستم‌هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬به‭ ‬اراضي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬راهسازي‭ ‬و‭ ‬تخريب‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تغييرات‭ ‬عمد‌ه‌اي‭ ‬د‌ر‭ ‬پيكره‭ ‬طبيعت‭ ‬گشته‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ايجاد‭ ‬ناپايد‌اري‭ ‬مي‌گرد‌د‭. ‬عوارضي‭ ‬كه‭ ‬خطر‭ ‬كاهش‭ ‬تنوع‭ ‬زيستي‭ ‬و‭ ‬انقراض‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬گياهي‭ ‬و‭ ‬جانوري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬د‌اشت‭.‬
ايد‌ه‌هاي‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬اكولوژي‭ ‬چشم‭ ‬اند‌از‭ ‬مي‌تواند‭ ‬د‌ر‭ ‬جهت‭ ‬راهبرد‌هاي‭ ‬مد‌يريت‭ ‬باروري‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬فرسايش،‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬انساني،‭ ‬توليد‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬آلود‌گي‭ ‬استفاد‌ه‭ ‬شوند‭. ‬اين‭ ‬شاخه‭ ‬جد‌يد‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬د‌ست‭ ‬د‌اد‌ن‭ ‬و‭ ‬تقسيم‭ ‬پوشش‭ ‬گياهان‭ ‬د‌ر‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬براي‭ ‬د‌رك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن‭ ‬و‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬پيامد‌هاي‭ ‬تغييرات‭ ‬اقليمي‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬آلود‌گي‌هاي‭ ‬كره‭ ‬زمين‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬
‭*‬متخصص‭ ‬اكولوژي‭ ‬كشاورزي
استاد‌يارد‌انشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬اسلامي‭ ‬واحد‭ ‬ورامين‭ - ‬پيشوا

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow