سم
سلطان سم و حامیان دولتی آن

خروج‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دلار‭ ‬ارز
از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬آزاد‭ ‬
گام‭ ‬به‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬شناسایی
‮«‬سلطان‭ ‬سم‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬حامیان‭ ‬دولتی‮»‬‭ ‬آن

در‭ ‬مرداد‭ ‬سال‭ ‬1388‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬تحریم‌های‭ ‬آمریكا‭ ‬علیه‭ ‬ایران،‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬وزرا‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬14‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬اصل‭ ‬یكصد‭ ‬و‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬هشتم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران،‭ ‬تبصره‭ ‬3‭ ‬ماده‭ ‬7‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬مصوب‭ ‬1392‭ ‬و‭ ‬مصوبه‭ ‬مجلس‭ ‬14‭ ‬مرداد‭ ‬97‭ -‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬هماهنگی‭ ‬اقتصادی‭- ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬ساماندهی‭ ‬مدیریت‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬تعداد‭ ‬یازده‭ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬تبصره‭ ‬تصویب‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬5‭ ‬آن‭ ‬چنین‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬
سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬مكلف‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬كلیه‭ ‬كالاهایی‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ابلاغ‭ ‬این‭ ‬تصویب‌نامه،‭ ‬ارز‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬بانكی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬نیما‭ -‬گروه‌های‭ ‬كالایی‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭- ‬تأمین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ترخیص‭ ‬آن‌ها‭ ‬صورت‭ ‬نپذیرفته‭ -‬به‭ ‬جز‭ ‬كالاهای‭ ‬موضوع‭ ‬بند‭ -‬1‭- ‬این‭ ‬تصویب‎نامه‭-‬،‭ ‬ضمن‭ ‬اخذ‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬‮«‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ترخیص‮»‬‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬سایر‭ ‬ضوابط‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬ترخیص‭ ‬اقدام‭ ‬نماید‭.‬
جالب‭ ‬توجه‭ ‬اینكه‭ ‬ردیف‭ ‬12‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬كالاهای‭ ‬موضوع‭ ‬بند‭ ‬یك‭ ‬سموم‭ ‬تكنیكال‭ ‬شیمیایی‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬قید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬شیمیایی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬در‭ ‬25‭ ‬ردیف‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬كالاهای‭ ‬بند‭ ‬یك‭ ‬كه‭ ‬20‭ ‬ردیف‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ -‬گوشت،‭ ‬برنج،‭ ‬چای،‭ ‬گندم،‭ ‬مرغ،‭ ‬تخم‌مرغ،‭ ‬شكر‭ ‬و‭...- ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬درج‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تكنیكال‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬وارد‭ ‬شود‭. ‬
مهم‌تر‭ ‬اینكه‭ ‬جدول‭ ‬كالایی‭ ‬بند‭ ‬یك‭ ‬را‭ ‬دفتر‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬تأیید‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬شماره‭ ‬00063231‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مصوبه‭ ‬شماره‭ ‬63792‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬16‭/‬5‭/‬97‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سرپیچی‭ ‬از‭ ‬مفاد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬ازجمله‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬سازمان‭ ‬بازرسی‭ ‬كل‭ ‬كشور،‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات‭ ‬كشور،‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬شورای‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬دولت‭ ‬ابلاغ‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
قدر‭ ‬مسلم‭ ‬اینكه‭ ‬خاطیان‭ ‬و‭ ‬سرپیچی‌كنندگان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬درصورت‭ ‬عملكرد‭ ‬فراقانونی‭ ‬باید‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬مافوق‭ ‬آن‌ها‭ ‬موظفند‭ ‬بلافاصله‭ ‬هرگونه‭ ‬مجوز‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‭ ‬مخالف‭ ‬با‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬متن‭ ‬و‭ ‬مفاد‭ ‬مصوبه‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬قانونی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬حال‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران،‭ ‬معاونت‭ ‬كنترل‭ ‬آفات‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مصوبه‌ای‭ ‬كه‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬ارشد‭ ‬مافوق‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬كامل‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬میثاق‌نامه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬امضا‭ ‬كرده‭ ‬علناَ‭ ‬با‭ ‬مخدوش‭ ‬نمودن‭ ‬مصوبه‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬اعلام‭ ‬می‌كند‭ ‬آفت‌كش‌های‭ ‬كشاورزی‭ -‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬صرفاَ‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬آفت‌كش‌ها‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭- ‬در‭ ‬گروه‭ ‬یك‭ ‬كالایی‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬اهمیت‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬شبكه‭ ‬توزیع‭ ‬آفت‌كش‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬توزیع‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بهانه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬واردكنندگان‭ ‬سم‭ ‬دستور‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬ترتیبی‭ ‬اتخاذ‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬ممنوعیت‭ ‬واردات‭ ‬آفت‌كش‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تكنیكال‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬نیمایی‭ ‬و‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬شركت‌های‭ ‬عضو‭ ‬رسانده‭ ‬شود‭. ‬یعنی‭ ‬سلاطین‭ ‬سم‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬مرجع‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬وارد‭ ‬كنند‭!‬
جالب‌تر‭ ‬اینكه‭ ‬كار‭ ‬واردات‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬می‌رسد‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬واردكنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬كود‭ -‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬صادرات‭ ‬سم‭ ‬ممنوع‭ ‬است‭- ‬جهت‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬فرصت‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬دعوت‭ ‬می‌آورد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬عراق‭ ‬مقصد‭ ‬شماره‭ ‬یك‭ ‬سموم‭ ‬شیمیایی‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬
حال‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬چگونه‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬مشابه‭ ‬تولیدات‭ ‬داخل،‭ ‬خلاف‭ ‬مصوبه‭ ‬وزیران‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬مرجع‭ ‬وارد‭ ‬گردد‭ -‬و‭ ‬البته‭ ‬مقادیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬به‌صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬خارج‭ ‬گردد‭- ‬به‌‌ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬سموم‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭ ‬مشابه‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نامه‭ -‬كه‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬سال‭ ‬1397‭: ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كالای‭ ‬ایرانی‭- ‬مجوز‭ ‬ورود‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬داخلی‭ ‬مجبور‭ ‬است‭ ‬حاصل‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬70‭ ‬الی‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬آزاد‭ ‬تولید‭ ‬كرده‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ -‬با‭ ‬یارانه‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭- ‬بفروشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هستی‭ ‬ساقط‭ ‬شود‭. ‬
چراغ‌های‭ ‬خاموش‭ ‬نظارتی‭!‬
سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬معاونت‭ ‬حقوقی‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری،‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات‭ ‬كشور،‭ ‬دیوان‭ ‬عدالت‭ ‬اداری،‭ ‬سازمان‭ ‬بازرسی‭ ‬كل‭ ‬كشور،‭ ‬حراست‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظارتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ورود‭ ‬نمی‌كنند،‭ ‬مگر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬مصوبه‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬رویه‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬دیگر‭ ‬حاكم‭ ‬شده‭ ‬باشد‭! ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow