زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
در‭ ‬مرز‭ ‬توانایی‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬كلزا

بازدید‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬ركورددار‭ ‬برداشت‭ ‬كلزا
در‭ ‬مرز‭ ‬توانایی‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬كلزا

مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬معاون‭ ‬زراعت،‭ ‬دكتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی‭ ‬معاون‭ ‬تولیدات‭ ‬امور‭ ‬دامی،‭ ‬مهندس‭ ‬علیرضا‭ ‬مهاجر‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬شهرستان‭ ‬ورامین،‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬یك‭ ‬روزه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شهرستان‭ ‬داشتند‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬33‭ ‬هكتاری‭ ‬گندم،‭ ‬چهار‭ ‬هكتاری‭ ‬جو،‭ ‬36‭ ‬هكتاری‭ ‬كلزا،‭ ‬40‭ ‬هكتاری‭ ‬یونجه،‭ ‬هشت‭ ‬هكتاری‭ ‬شوید‭ ‬بذری،‭ ‬15‭ ‬هكتاری‭ ‬پسته‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬مزرعه‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬بوربور‭ ‬نیز‭ ‬بازدید‭ ‬كردند‭. ‬
توانایی‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬داریم‭!‬
مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬بوربور‭ ‬گفت‭: ‬سیاست‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
•‭ ‬تنوع‌سازی‭ ‬كه‭ ‬شامل47‭ ‬رقم‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬بذور‭ ‬كلزای‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬تن،‭ ‬سال‭ ‬دوم‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5/3‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬سوم‭ ‬حداقل‭ ‬4‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬بدهند‭.‬
•‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬نداریم‭. ‬
وی‭ ‬ظرفیت‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬ارزیابی‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬كشاورزان‭ ‬ماهری‭ ‬كه‭ ‬داریم‭ ‬باید‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تكثیر‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كلزای‭ ‬بهاره‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دزفول‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬ معاون‭ ‬زراعت‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬كلزا‭ ‬زمستانه‭ ‬تجربه‭ ‬نداشتیم‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬هم‭ ‬بودیم‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬شركت‭ ‬اورالیس‭ ‬با‭ ‬قراردادی‭ ‬كه‭ ‬به‌منظور‭ ‬تأمین‭ ‬بذر‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬والدین‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬پروتكل‭ ‬می‌دهد‭. ‬والدین‭ ‬باید‭ ‬25‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬ماده‭ ‬باشند‭. ‬ماده‌ها‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬كنترل‭ ‬شود؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬نرها‭ ‬حذف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ماده‌ها‭ ‬بذرهیبرید‭ ‬می‌دهند
 ‮«‬كشاورز‮»‬‭ ‬درباره‭ ‬قیمت‭ ‬بذور‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬بذور‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬گفت‭: ‬بذری‭ ‬كه‭ ‬وارد‭ ‬می‌كنیم‭ ‬كیلویی‭ ‬10‭ ‬یورو‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬بذری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌كنیم‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬ 5 / 3 - 4‭ ‬یورو‭ ‬می‌شود‭. ‬كار‭ ‬بسیار‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌باشد‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬آقای‭ ‬بوربور‭ ‬افزود‭: ‬مزرعه‭ ‬كلزای‭ ‬آقای‭ ‬بوربور‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬تن‭ ‬میزان‭ ‬خالص‭ ‬برداشت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬ركورد‭ ‬برداشت‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬را‭ ‬شكست‭.‬
از‭ ‬كارشناسان‭ ‬كمك‭ ‬گرفته‌ایم
مهندس‭ ‬علیرضا‭ ‬مهاجر،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬تغییر‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬گفت‭: ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬گندم‭ ‬كشت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تشویق‭ ‬كشاورزان‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬گندم‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬قیمت‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬تضمینی‭ ‬افزایش‭ ‬نیافته‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬كلزا‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬جذب‭ ‬كشاورزان‭ ‬باشد‭. ‬ وی‭ ‬درباره‭ ‬سرنوشت‭ ‬طرح‭ ‬10‭ ‬ساله‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزی،‭ ‬كم‎آبی‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬اراضی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬پاییز‭ ‬كشت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزولات‭ ‬جوی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كند‭ ‬مسئله‭ ‬كم‎آبی‭ ‬به‌طور‭ ‬جدی‭ ‬متوجه‭ ‬آن‭ ‬نیست‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬معطوف‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬امسال‭ ‬16‭ ‬الی‭ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬روغن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تأمین‭ ‬می‌كنیم‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬450‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬ارزی‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬شروع‭ ‬برنامه‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تداوم‭ ‬خشكسالی‭ ‬و‭ ‬حساس‭ ‬بودن‭ ‬ارقام‭ ‬به‭ ‬بیماری‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬كلزا‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬در‌حال‭ ‬حاضر‭ ‬ارقام‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬ مهاجر‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تولید‭ ‬هیبرید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بومی‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬سازش‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬منطقه‭ ‬خوب‭ ‬جواب‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬به‌نحوی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬4‭ ‬استان‭ -‬161‭ ‬هكتار‭- ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬4‭ ‬قلم‭ ‬هیبرید‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬200‭ ‬تن‭ ‬عملكرد‭ ‬محصول‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬ماحصل‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬را‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬درخواست‭ ‬هیبرید‭ ‬5/1‭ ‬تن‭ ‬لاین‭ ‬مادری‭ ‬و‭ ‬120‭ ‬تن‭ ‬هیبرید‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬فرانسه‭ ‬داشتیم‭ ‬كه‭ ‬درصورت‭ ‬محقق‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬500‭ ‬تا‭ ‬600‭ ‬هیبرید‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬شود‭. ‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬85‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬پیشرو،‭ ‬محققین‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬خارجی‭ ‬كمك‭ ‬گرفته‌ایم‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow