زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
خاك‌های‭ ‬سالم‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی

خاك‌های‭ ‬سالم‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی

عملیات‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬حداقلی‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬یعنی‭ ‬اتفاقی‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رخ‭ ‬دادن‭ ‬است‭. ‬علم،‭ ‬فریاد‭ ‬نسوزاندن‭ ‬بقایای‭ ‬گیاهی‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬با‭ ‬زارعی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬سریع‭ ‬زمین،‭ ‬تمام‭ ‬بقایا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬می‌كشد‭ ‬و‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬معضلات‭ ‬زیست‌محیطی،‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬موجودات‭ ‬خاكزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ورطه‭ ‬نابودی‭ ‬می‌كشاند‭.‬
كتاب‌ها‭ ‬گنجینه‌ای‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬سال‌ها‭ ‬ممارست‭ ‬محققان‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬اوضاع‭ ‬مثمرثمر‭ ‬واقع‭ ‬شود‭.‬ كتاب‭ ‬پیش‌رو‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬خاك‌های‭ ‬سالم‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‮»‬‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬‭ ‬افزایش‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬جمعیت‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬مردم‭ ‬لزوم‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬غذای‭ ‬كافی‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬آشكار‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬بشر‭ ‬است‭. ‬كشور‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬عرض‭ ‬جغرافیایی‭ ‬28-40‭ ‬درجه‭ ‬در‭ ‬نوار‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬نیمه‌خشك‭ ‬نیم‌كره‭ ‬شمالی‭ ‬كره‭ ‬زمین‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
كمبود‭ ‬بارندگی،‭ ‬توزیع‭ ‬نامناسب‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬تبخیر‭ ‬زیاد‭ ‬جزو‭ ‬مواردی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اختیار‭ ‬بشر‭ ‬خارج‭ ‬بوده؛‭ ‬اما‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬نزولات‭ ‬آسمانی‭ ‬و‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬نوین‭ ‬موهبتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬بشر‭ ‬ارزانی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬خاك‭ ‬تنها‭ ‬كارخانه‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬اقدام‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬دائمی‭ ‬است‭.‬
امروزه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬غیراصولی‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬سبب‭ ‬بروز‭ ‬مشكلات‭ ‬عدیده‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬برای‭ ‬انسان‭ ‬شده‌‌است‭. ‬طبق‭ ‬تحقیقات‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬حدود‭ ‬350‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬خاك‌ورزی‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬نامناسب‭ ‬دچار‭ ‬فرسایش‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬گردیده‌‌است‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬كل‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬26‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬می‌شود‭. ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬زنگ‭ ‬خطر‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬می‌باشد‭.‬
دكتر‭ ‬اریك‭ ‬كونمن،‭ ‬پژوهشگر‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬بازنشسته‭ ‬معاونت‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬فائو،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كتاب‭ ‬پیش‌رو‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬این‭ ‬كتاب‭ ‬برای‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬كشاورزی‭ ‬برای‭ ‬شیوه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬افزایش‭ ‬انعطاف‌پذیری‭ ‬سامانه‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬كمتر‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬نوشته‭ ‬شده‌است‭. ‬
در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬خاك‌‌های‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬سالم‌تر‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬منابع‭ ‬پایه تولید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬همگان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭. ‬اطمینان‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬كتاب‭ ‬یك‭ ‬كتاب‭ ‬ارزشمند‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow