کود
یكه‌تازی‌های‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك

می‌تواند‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬محورهای‭ ‬اصلی‭ ‬استیضاح‭ ‬بعدی‭ ‬وزیر‭ ‬باشد‭ ‬
یكه‌تازی‌های‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬‭ ‬بر"گُرده"‭ ‬كودسازان

مهندس‭ ‬نیره‭ ‬حسن‌پور

دولت‌ها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدافع‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬همواره‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬مراحل‭ ‬كیفیت‭ ‬تولید‌،‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬راستی‌آزمایی‭ ‬را‭ ‬باهزینه‭ ‬دولت‭-‬نه‭ ‬مصرف‌كننده‭- ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كارآفرین‌،‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬
یادمان‭ ‬هست‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اول‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬گفت‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬توزیع‭ ‬شده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬دارای‭ ‬ماده‭ ‬موثر‭ ‬صفر‭ ‬بوده‭ ‬بلكه‭ ‬فلزات‭ ‬سنگین‭ ‬در‭ ‬مقادیر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬یافت‭ ‬می‌شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬"عدم‭ ‬منع‭ ‬مصرف"‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬"تطابق‭ ‬لیبل‭ ‬با‭ ‬محتوا"‭ ‬و‭... ‬هم‭ ‬نتوانست‭ ‬به‭ ‬سالم‌سازی‭ ‬فضای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬كود‭ ‬كمك‭ ‬كند‭.‬
پیگیری‭ ‬كارشناسان‭ ‬مجله‭ ‬دام،‭ ‬كشت،‭ ‬صنعت‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬"عدم‭ ‬منع‭ ‬مصرف"‭ ‬راه‌كارهایی‭ ‬برای‭ ‬رانت‌خواری‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ویژه‌خواران‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بود. چنان‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬درخواست‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬كود‌،‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬مثلا‭ ‬از‭ ‬كرج‭ ‬طی‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬درخواست‭ ‬چندمیلیون‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬تاییدیه‭ ‬منع‭ ‬عدم‭ ‬مصرف‭ ‬می‌داد‭ ‬و‭ ‬درغیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭... ‬
همین‭ ‬تالی‭ ‬فاسد‭ ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬"تطابق‭ ‬لیبل‭ ‬با‭ ‬محتوا"‭ ‬نیز‭ ‬بعضاً‭ ‬رسوخ‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬نهادن‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬حالی‌كه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌توانست‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬بدون‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‭ ‬به‭ ‬تولید‌كننده‭ -‬كه‭ ‬طبعا‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬توسط‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌گردد‭- ‬پیگیر‭ ‬سلامت‭ ‬كودهای‭ ‬تولیدی‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬مصمم‭ ‬شد‭ ‬راهی‭ ‬بیابد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬رانت‌خواری‭ ‬وزیر‭ ‬میزی‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تولید،‭ ‬درستی‭ ‬آزمایی‭ ‬محتوای‭ ‬بسته‌های‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬پیگیر‭ ‬باشد‭.‬
اعمال‭ ‬سلیقه‭ ‬به جای‭ ‬قانون‭ ‬
پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬138‭ ‬اختیار‭ ‬به‭ ‬وزرا‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬جهت‭ ‬تكمیل‭ ‬وظایف‭ ‬سازمان‭ ‬تحت‭ ‬كنترل‭ ‬خود‭ ‬"شیوه‌نامه‌ای"‭ ‬در‭ ‬80‭ ‬صفحه‭ ‬تنظیم‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آن‌،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬راستی‭ ‬آزمایی‭ ‬گواهی‌نامه‭ ‬ثبت‭ ‬كود‭ ‬برای‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬صادر‭ ‬گردد‭.‬
انتظار‭ ‬500‭ ‬یا600‭ ‬كارخانه‭ ‬تولیدكننده‭ ‬انواع‭ ‬كود‭ ‬با‭ ‬6‭ ‬الی‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬كارگرو‭ ‬كارمند‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬این‭ ‬بودكه‭ ‬شیوه‌نامه‭ ‬حامی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬درستكار‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬قاتل‭ ‬جانشان‭ ‬اما‭ ‬روال‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬طی‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬تحت‭ ‬عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬تعرفه‭ ‬ثبت‭ ‬كود‌،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬و‭ ‬تمدید‭ ‬ثبت‭ ‬كود‭ ‬از‭ ‬كارخانه‌داران‭ ‬دریافت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جالب‌تر‭ ‬آنكه‭ ‬ظاهراً‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬پول‌ها‭ ‬به‭ ‬خزانه‭ ‬واریز‭ ‬نگشت‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬چكها‭ ‬صرفا‭ ‬در‭ ‬وجه‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬مهر‭ ‬توسط‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬قابل‭ ‬دریافت‭ ‬بود‭ -‬البته‭ ‬مدتی‭ ‬ست‭ ‬كه‭ ‬وجوه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬جدید‭ ‬موسسه‭ ‬نزد‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬واریز‭ ‬می‌شود‭-. ‬حال‭ ‬باید‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬مجلس،‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه،‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات،‭ ‬تعزیرات‭ ‬و‭... ‬پاسخگو‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬طی‭ ‬چه‭ ‬قانونی‭ ‬این‭ ‬وجوه‭ ‬از‭ ‬تولیدكننده‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ریزمصارف‭ ‬وجوهی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خزانه‭ ‬واریزنشده‭ ‬به‭ ‬تفكیك‭ ‬اعلام‭ ‬گردد‭.‬
سوال‭ ‬این‭ ‬است‭: ‬وقتی‭ ‬مراحل‭ ‬تایید‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬گواهی‭ ‬كه‭ ‬تماماً‭ -‬به‭ ‬جز‭ ‬هزینه‭ ‬آزمایشگاه‭- ‬توسط‭ ‬كارمندان،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬حقوق،‭ ‬عیدی،‭ ‬پاداش،‭ ‬حق‭ ‬مأموریت‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬كاری‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬كار‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬هزینه‭ ‬گزاف‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬تولید‌كنندگان‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود‭. ‬طی‭ ‬بررسی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬تعرفه‭ ‬ثبت‭ ‬هر‭ ‬نمونه‭ ‬كود‭ ‬شیمیایی‭ ‬13میلیون‭ ‬و590هزار‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬تعرفه‭ ‬ثبت‭ ‬هر‭ ‬نمونه‭ ‬كود‭ ‬آلی‭ ‬27میلیون‭ ‬و‭ ‬190هزار‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬تعرفه‭ ‬تمدید‭ ‬ثبت‭ ‬كود‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬نمونه‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬نمونه‭ ‬توسط‭ ‬تولیدكننده‭ ‬به‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مرجع‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬پاسخ‭ ‬آن‭ ‬پذیرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬وجه‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬ثبت‭ ‬كود‭ ‬كسر‭ ‬نمی‌گردد‭!‬
شوربختانه‭ ‬صدور‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬و‭ ‬بخش‌نامه‌های‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬همین‭ ‬مورد‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬پایانی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬گزاف‭ ‬ثبت‭ ‬گواهی‭ ‬تولید‭ ‬كود،‭ ‬در‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اعمال‭ ‬شیوه‭ ‬نامه‌،‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬صدور‭ ‬دستورالعمل‭ ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نمونه‭ ‬جدید‭ ‬كود‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجزا‭ -‬در‭ ‬هیچ‭ ‬كشور‭ ‬پیشرفته‌ای‭ ‬چنین‭ ‬نیست‭- ‬كه‭ ‬این‭ ‬مسئله،‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬سردرگم‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬هزینه‭ ‬تغییرات‭ ‬مكرر‭ ‬لیبل‭ ‬و‭ ‬تحمیل‭ ‬گرانی‭ ‬به‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬نهایی‭ ‬محصول‭ -‬مردم‭- ‬می‌گرداند‭. ‬
در‭ ‬حالی‌كه‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬امور‭ ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬مالكیت‭ ‬معنوی‭ ‬جزو‭ ‬اختیارات‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جزء‭ ‬وظایف‭ ‬موسسه‭ ‬نمی‌باشد،‭ ‬البته‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬شنیده‌ها‭ ‬حاكی‌ست‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬اخیرا‭ ‬حتی‭ ‬واردكنندگان‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬لیبل‭ ‬فارسی‭ ‬روی‭ ‬محصول‭ ‬وارداتی‭ ‬ملزم‭ ‬نموده‭ ‬است‭.
 ‬توجه‭ ‬كنید‭ ‬شركت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬درج‭ ‬مشخصات،‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬انقضاء‭ ‬و‭ ‬آنالیز‭ ‬مواد‭ ‬می‌پردازند‭ ‬هر‭ ‬كارشناس‭ ‬با‭ ‬سوادی‭ ‬می‌تواند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بخواند‭ ‬و‭ ‬درك‭ ‬كند‭. ‬اما‭ ‬دستورالعمل‭ ‬اجباری‭ ‬موسسه‭ ‬موجب‭ ‬هزینه‭ ‬مضاعف‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬جدید‭ ‬كلمات‭ ‬فارسی‭ ‬روی‭ ‬بسته‌های‭ ‬خارجی‭ -‬كه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ناآشنایی‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬احتمال‭ ‬اشتباه‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬درج‭ ‬برخی‭ ‬كلمات‭ ‬می‌رود‭- ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬كود،‭ ‬این‭ ‬مبالغ‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬كود‭ ‬سرشكن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬می‌گیرد‭. ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬صادركننده‭ ‬كود‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬صادراتی‭ ‬خود،‭ ‬فارسی‭ ‬بنویسد‭ ‬انگار،‭ ‬خریدار‭ ‬خارجی‭ ‬باید‭ ‬فارسی‭ ‬بیاموزد‭!‬
پول‭ ‬بده‭ ‬مجوز‭ ‬بگیر
مسلماً‭ ‬چنانچه‭ ‬این‭ ‬اخبار‭ ‬به‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬استیضاح‌كنندگان‭ ‬قبلی‭ ‬برسد‭ ‬قطعاً‭ ‬ضمن‭ ‬تأیید‭ ‬عمل‭ ‬نظارت‭ ‬صحیح‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬سلامت‭ ‬تولید‭ ‬كود‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬سوال‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چنین‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬وجه‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬فعال‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬براساس‭ ‬كدام‭ ‬مجوز‭ ‬قانونی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تمامی‭ ‬فرایندهای‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬بدون‭ ‬دریافت‭ ‬هزینه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سنگین‭ ‬برای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬كود‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خود‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬تولید‭ ‬كود‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬آن‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بردارد،‭ ‬لذا‭ ‬كنترل‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬اگر‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬مصوب‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬وجه‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬بوده‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬به‌صورت‭ ‬مصوبه‭ ‬قابل‭ ‬ابلاغ‭ ‬درآید‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬تمامی‭ ‬وجوه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬خزانه‭ ‬دولت‭ ‬واریز‭ ‬گردد‭ ‬كه‭ ‬طی‭ ‬بررسی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬گویا‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برخی‭ ‬وجوه‭ ‬دریافتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چك‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬تحویل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
تاوان‭ ‬سوء‭ ‬مدیریت
تاوان‭ ‬این‭ ‬سوءمدیریت‭ ‬را‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كشاورزان‌،‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬گواهی‌نامه‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌كنند‭ ‬زیرا‭ ‬همواره‭ ‬متحمل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬هنگفت‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬گواهی‌نامه‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬دریافت‭ ‬مجوز‭ ‬می‌شوند‭ ‬كه‭ ‬گاهی‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬انجامیده‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬منجربه‭ ‬دلسردی‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬و‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬صحیح‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬سود‭ ‬به‭ ‬بانك‌ها‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬بیم‭ ‬ور‭ ‬شكستگی‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدكننده‭ ‬كود‭ ‬می‌رود‭.  ‬
قاعدتاً‭ ‬چنین‭ ‬برخوردهایی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬شرایطی‭ ‬كه‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كالای‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬نام‭ ‬نهاده‌اند‭ ‬موجب‭ ‬اعتراض‭ ‬جمعی‭ ‬500‭ ‬تا‭ ‬700‭ ‬تولیدكننده‭ ‬كود،‭ ‬دلسردی‭ ‬و‭ ‬تعطیل‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬بی‌كاری‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬می‌گردد،‭ ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬زیرزمینی‭ ‬بی‌نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬مثلاً‭ ‬كود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انبارهای‭ ‬متروكه،‭ ‬گاوداری‌ها‭ ‬و‭... ‬با‭ ‬مخلوط‭ ‬كردن‭ ‬مواد‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬مأموران‭ ‬‮«‬شیوه‌نامه‮»‬‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كیسه‌ها‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‌ها‭ ‬با‭ ‬آرم‭ ‬و‭ ‬برند‭ ‬شركت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حقوق‭ ‬حقه‭ ‬دولت،‭ ‬مالیات،‭ ‬عوارض‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬نكنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ریش‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬و‭ ‬نظارت‌كنندگان‭ ‬بخندند‭.‬
به‌عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬عرضه‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬تن‭ ‬نمك‭ ‬به‌عنوان‭ ‬كود‭ ‬‮«‬سولفات‭ ‬آمونیوم‮»‬‭ ‬در‭ ‬كیسه‌های‭ ‬مثلاً‭ ‬با‭ ‬آرم‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭... ‬كه‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬انجامید‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬كسی‭ ‬پاسخگوست‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬موسسه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬پیگیر‭ ‬چنین‭ ‬جنایت‌هایی‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬نشریه‭ ‬موفق‭ ‬نشده‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬ذیربط‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تماس‭ ‬برقرار‭ ‬و‭ ‬مستندات‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬رفرنس‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬وجوه‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬مستدل‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬نماید؛‭ ‬و‭ ‬جناب‭ ‬دكتر‭ ‬داوودی‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالات،‭ ‬فرمودند‭ ‬كه‭ ‬آگهی‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬مجوز‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬شما‭ ‬چاپ‭ ‬می‌شود‭. ‬
امید‭ ‬است‭ ‬مدیران‭ ‬مسئول‭ ‬دولتی‭ ‬كه‭ ‬چنین‭ ‬تصمیماتی‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬كرده‌اند‭ ‬در‭ ‬میزگردی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬نشریه‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬حضور‭ ‬یابند‭ ‬تا‭ ‬نظرات‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬وكلای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬فنی‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬منعكس‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow