زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
بازگشت‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬وطن‭!!‬

بازگشت‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬وطن‭!!‬
تا‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬كه‭ ‬پرده‭ ‬در‭ ‬افتد‭ ‬چه‌ها‭ ‬كنند‭!‬

مهندس‭ ‬حبیب‌ا‭... ‬بصیری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬24‭ ‬سال‭ ‬مطالعه،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كشاورزی‭-‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭- ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬از30‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬در‭ ‬امریكا،‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬استرالیا‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬استادان‭ ‬تراز‭ ‬اول‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬استرالیا،‭ ‬پروژه‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬اصفهان‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬پی‌گیری‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬چندین‭ ‬نوع‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬كیش‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬رسید‭.‬
پروژه‭ ‬مدیریت‭ ‬جامع‭ ‬اراضی‭ ‬ایران‭ ‬23‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬هفت‭ ‬نفر‭ ‬متخصص‭ ‬تراز‭ ‬اول‭ ‬استرالیایی‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬استادان‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬ایرانی‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مرتع‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬فرونشاندن‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬مركزی‭ ‬تهیه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬استرالیا‭ ‬آماده‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬بود؛‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حسابی‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬كار‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬خوردن‭ ‬در‭ ‬آرشیو‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭.‬
مهندس‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬مختلف‭ ‬آزمایشی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬نتایج‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬متقاضی‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬اكنون‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقاضای‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬گردشگری‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬گرداب‭ ‬مخالفت‌های‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬و‭ ‬باندی‭ ‬فروغلطیده‭ ‬است‭. ‬بانیان‭ ‬چنین‭ ‬تصمیمی‭ ‬كه‭ ‬خلاف‭ ‬نظر‭ ‬منطق‭ ‬عمل‭ ‬می‌كنند‭ ‬موجبات‭ ‬مهاجرت‭ ‬مدیران،‭ ‬متخصصان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌نمایند‭! ‬مهندس‭ ‬بصیری‭ ‬طی‭ ‬ارائه‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬ماوقع‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬تقاضای‭ ‬مردمی‭ ‬خود‭ ‬می‌گوید‭ ‬یك‭ ‬نفر‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬باند‭ ‬مخصوص‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬مخالفت‭ ‬می‌كند‭!‬
در‭ ‬سال‌های‭ ‬اول‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬ماه‭ ‬اظهار‭ ‬داشتند‭ ‬كمیسیون‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالف‭ ‬است؛‭ ‬كه‭ ‬بعدا‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬یا‭ ‬مطرح‭ ‬نشده‭ ‬یا‭ ‬بدون‭ ‬نتیجه‭ ‬بایگانی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
یكه‌تازی‭ ‬غیرقابل‭ ‬مهار‭!‬
چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬فلاورجان‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬درخواست‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬رسیدگی‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬منطقه،‭ ‬خود‭ ‬پشتیبان‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬نماینده‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬من‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دبیر‭ ‬كمیسیون‭ -‬مدیر‭ ‬وقت‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬اصفهان‭- ‬برنمی‌آیم‭. ‬درنهایت‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬نویسنده‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مراجعه‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬درباره‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬امكان‭ ‬پیشبرد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬باغبانی‭ ‬مملكت‭ ‬ساماندهی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬روستاییان‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬جدید‭ ‬باغبانی‭ ‬آشنا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬كشت‭ ‬بافت‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬بهترین‭ ‬نهال‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬گل،‭ ‬بر‭ ‬درآمد‭ ‬روستائیان‭ ‬بیافزاید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬باغبانی‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬كار‭ ‬تجربی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬انجام‭ ‬نداده‌اند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬تولید،‭ ‬تكثیر،‭ ‬هرس‭ ‬كردن‭ ‬صحیح،‭ ‬سمپاشی،‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬كوددهی‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬گل‌ها‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭. ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬اینكه‭ ‬بالاخره‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬دستور‭ ‬صریح‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دقیق‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬تمام‭ ‬اعضاء،‭ ‬برای‭ ‬امضای‭ ‬نهایی‭ ‬نزد‭ ‬وی‭ ‬ببرد؛‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشت،‭ ‬تصویب‌نامه‭ ‬كمیسیون‭ ‬برای‭ ‬امضا‭ ‬نزد‭ ‬رئیس‭ ‬ارسال‭ ‬نگشت‭. ‬پیگیری‭ ‬كارشناسان‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مخالفت‌های‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬و‭ ‬غیراصولی‭ ‬نتیجه‭ ‬نمی‌داد‭ ‬تا‭ ‬اینكه‭ ‬رئیس‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬خود‭ ‬عزل‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬انتصاب‭ ‬مدیر‭ ‬جدید‭ ‬سازمان‭ ‬درخواست‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬را‭ ‬تجدید‭ ‬كردیم‭. ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اول‭ ‬درخواست،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جوسازی‌ها‭ ‬مافیای‭ ‬مخالف‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬كشاورزی،‭ ‬اینجانب‭ ‬یا‭ ‬كارشناسان‭ ‬مجموعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬مدیر‭ ‬راه‭ ‬نمی‌دادند‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند‭ ‬نزد‭ ‬فردی‭ ‬برویم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬وی‭ ‬شكایت‭ ‬داشتیم،‭ ‬تا‭ ‬بالاخره‭ ‬با‭ ‬وساطت‭ ‬بعضی‭ ‬كارمندان‭ ‬متعهد،‭ ‬اجازه‭ ‬ملاقات‭ ‬گرفتیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صحبت‌های‭ ‬فیمابین‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم،‭ ‬بوروكراسی‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬كارمند‭ ‬بر‭ ‬حرف‭ ‬حق‭ ‬ترجیح‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬
باند‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬در‭ ‬استانداری‭ ‬نیز‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬مستندی‭ ‬شایعه‭ ‬پراكنی‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬می‌خواهد‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬خود‭ ‬ساختمان‌سازی‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قطعه‌قطعه‭ ‬كرده،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ویلا‭ ‬بفروشد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬مشاور‭ ‬استاندار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معاون‭ ‬وی‭ ‬عرض‭ ‬شد‭ ‬مگر‭ ‬مجری،‭ ‬دیوانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬پیگیری‭ ‬پروژه‭ ‬ی‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬ملی‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بعداً‭ ‬تقلب‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ویلا‭ ‬بفروشد‭! -‬واقعاً‭ ‬چه‭ ‬زیبا‭ ‬گفتند‭ ‬كه‭ ‬كافر‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كیش‭ ‬خود‭ ‬پندارد‭!- ‬در‭ ‬حالیكه‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬اراضی‭ ‬ما‭ ‬مجوز‭ ‬ساخت‭ ‬دو‭ ‬ویلا‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬آسان‌تر‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬از‭ ‬همسایه‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬دو‭ ‬ویلا‭ ‬ساخته‭ ‬می‌پرسیدند‭ ‬چه‭ ‬مقاماتی‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬اجازه‭ ‬دادند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آسانی‭ ‬دیوار‭ ‬كشیده‭ ‬و‭ ‬ویلا‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬همسایه‭ ‬دیگر‭ ‬كه‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬راهسازی‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬فروش‭ ‬بنا‭ ‬كرد‭ ‬یا‭ ‬دیگری‭ ‬كه‭ ‬كارخانه‭ ‬موزاییك‌سازی‭ ‬احداث‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬جنب‭ ‬آن،‭ ‬فروشگاه‭ ‬اتومبیل‭ ‬احداث‭ ‬كردند؟‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬منطقه‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬مجوز‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬ندادند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬بناها‭ ‬را‭ ‬ساختند‭ ‬و‭ ‬سال‌هاست‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬مشغول‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬اثر‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬است،‭ ‬مشكل‭ ‬برای‭ ‬مدیر‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كرد‭ ‬كه‭ ‬دستورات‭ ‬مافوق‭ ‬خود‭ ‬یعنی‭ ‬دو‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬استاندار‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬جمعه‭ ‬اصفهان‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬گذارده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دستور‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬تاكید‭ ‬دارند‭ ‬مقاومت‭ ‬كرده‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند‭ ‬كار‭ ‬برای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬450‭ ‬نفر‭ -‬از‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬بیكار‭ ‬ایرانی‭- ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تولید‭ ‬7‭ ‬میلیون‭ ‬اصله‭ ‬نهال‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬حتی‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌شود‭ ‬ایستاده‌اند‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬كسی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬بالادست،‭ ‬متاسفانه‭ ‬شهامت‭ ‬و‭ ‬علاقمندی‭ ‬و‭ ‬تعصب‭ ‬وافر‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬كشاورزی‭ ‬مملكت‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬باند‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬بایستد‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬كند‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬طبق‭ ‬دستور‭ ‬مشاور‭ ‬محترم‭ ‬استاندار،‭ ‬اعضای‭ ‬كمیسیون‭ ‬تبصره‭ ‬یك‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬فروردین‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‭ ‬آن‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬تعجب‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خوبی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬زیاد،‭ ‬تاكنون‭ ‬اجرا‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
ترفند‭ ‬جدید‭ ‬امور‭ ‬ارضی‭ ‬اصفهان
بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مدیر‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬گردشگری‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬متقاضی‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬بایستی‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬كوه‭ ‬نزدیك‭ ‬اراضی‭ ‬خود‭ -‬منابع‭ ‬مالی‭- ‬بسازد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬سوال‭ ‬شد‭ ‬چرا‭ ‬چنین‭ ‬ترفندی‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده،‭ ‬اعلام‭ ‬داشته‭ ‬زمین‭ ‬محل،‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬كاشت‭.‬
وقتی‭ ‬گفتیم‭ ‬روی‭ ‬تپه‭ ‬سنگی‭ ‬كه‭ ‬5‭ ‬متر‭ ‬زمین‭ ‬مسطح‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬چگونه‭ ‬می‌توان‭ ‬مخزن‭ ‬آب‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬كشت‭ ‬بافت‭ ‬و‭ ... ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬كه‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬اراضی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بی‌آبی‭ ‬بدون‭ ‬كشت‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬كه‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬15‭ ‬هكتار‭ ‬به‭ ‬ثلث‭ ‬تغییر‭ ‬می‌دهد‭ ‬چرا‭ ‬نباید‭ ‬احداث‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬كارگر‭ ‬با‭ ‬نبود‭ ‬آب‭-‬نصف‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬بدون‭ ‬كشت‭ ‬ماند‭- ‬نیز‭ ‬بیكار‭ ‬شوند‭.‬
اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مدیر‭ ‬امور‭ ‬اراضی،‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬میان‭ ‬روستاهای‭ ‬پرجمعیت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬درآمد،‭ ‬لااقل‭ ‬450‭ ‬نفر‭ ‬آن‌ها‭ ‬مشغول‭ ‬بكار‭ ‬شوند‭! ‬آیا‭ ‬اشتغال‌زائی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬گناه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نمی‌دانستیم؟‭ ‬بعضی‭ ‬اطرافیان‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬می‌گویند‭ ‬تو‭ ‬دیوانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬می‌خواهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مملكت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬انجام‭ ‬دهی؟ بارها‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬كرده‌اند‭ ‬با‭ ‬فرش‭ ‬این‭ ‬اراضی،‭ ‬دلار‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬سكونت‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬میلیاردر‭ ‬شوم‭. ‬
ترفندهای‭ ‬ضد‭ ‬توسعه
هنگامی‭ ‬كه‭ ‬ترفند‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬باغ‭ ‬گردشی‭ ‬را‭ ‬سركوه‭ ‬بسازیم‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬گردید‭ ‬كه‭ ‬چنین‭ ‬نامه‌ای‭ ‬نظر‭ ‬كمیسیون‭ ‬تبصره‭ ‬یك‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬صورت‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬نوشته‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬به‌منظور‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬كسی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬كار‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬فلاورجان‭ ‬شایع‭ ‬می‌شود‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬ملك‭ ‬اینجانب‭ ‬بنا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬فورا‭ ‬شكایت‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬تخریب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دادگاه‭ ‬بگیرد‭.‬ یك‭ ‬روز‭ ‬صبح‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬كارمند‭ ‬كشاورزی،‭ ‬دادگستری‭ ‬و‭ ‬كارشناس‭ ‬دادگستری‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬آمده‭ ‬دنبال‭ ‬مجرم‭ ‬می‌گردند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬می‌بینند‭ ‬ادعای‭ ‬مغرضانه‭ ‬ساختمان‌سازی‭ ‬صحیح‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬مدرن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برخلاف‭ ‬همه‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬موازی‭ ‬زمین،‭ ‬این‭ ‬یكی‭ ‬به‌صورت‭ ‬گنبدی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬باغبانی‭ ‬ما‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭ ‬برای‭ ‬درختان‭ ‬بلند‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬چنین‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬جزء‭ ‬مجوز‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬گلخانه‭ ‬قبلی‭ ‬ما‭ ‬است‭.‬
كارشناس‭ ‬صالح‭ ‬و‭ ‬واقع‌بین‭ ‬دادگستری‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد‭ ‬ساختمانی‭ ‬ساخته‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬گلخانه‭ ‬جرم‭ ‬نیست‭ ‬فقط‭ ‬100‭ ‬مترمربع‭ ‬زمین‭ ‬ریگ‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭!‬ دادگاه‌ها‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬ادعای‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬می‌دانند‭ ‬به‌خاطر‭ ‬همان‭ ‬100‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬هكتار‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬تراكتور‭ ‬باغبانی‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬آن،‭ ‬گذاردن‭ ‬گل‌ها‭ ‬برای‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬مبلغ‭ ‬24‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬جریمه‭ ‬كرده‭ ‬است‭!‬
سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬درختكاری‭ ‬و‭ ‬گلكاری‭ ‬100‭ ‬مترمربع‭ ‬ریگ‭ ‬ریختن‭ ‬كه‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمی‌دانند‭ ‬جرم‭ ‬است‭!‬ آیا‭ ‬كسی‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬می‌خواهد‭ ‬كار‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬رشا‭ ‬و‭ ‬ارتشا‭ ‬را‭ ‬حرام‭ ‬می‌داند‭ ‬بایستی‭ ‬به‭ ‬بهانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬باعث‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬وی‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬هجرت‭ ‬را‭ ‬برماندن‭ ‬ترجیح‭ ‬دهد؟
راه‭ ‬و‭ ‬آب
سخت‌گیری‌ها‭ ‬و‭ ‬مخالفت‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬پرونده‌سازی‌هایی‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬امكان‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تأخیر‭ ‬می‌انداخت‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬معاون‭ ‬استاندار‭ ‬متوسل‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فرمانداری‭ ‬محل‭ ‬خواستند،‭ ‬جریان‭ ‬ماوقع‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬دهند‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬ماه‭ ‬فرماندار‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬قطعه‭ ‬زمین‭ ‬محل‭ ‬ساخت‭ ‬باغ‌‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬تقریبی‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬علاوه‭ ‬برچوب‭ ‬لای‭ ‬چرخ‭ ‬گذاشتن‌های‭ ‬قبلی،‭ ‬دو‭ ‬مدعی‭ ‬جدید‭ ‬نیز‭ ‬كشف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نصف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬راه‭ ‬ادعا‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬جوار‭ ‬اتوبان‭ ‬است‭ ‬نمی‌شود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گلخانه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬كشید‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬نصف‭ ‬دیگر‭ ‬آن،‭ ‬اداره‭ ‬آب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬به‌طرف‭ ‬رودخانه‭ ‬خشك‭ ‬شده‭ ‬زاینده‭ ‬رود‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬است‭! ‬اینك‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬تازه‭ ‬فهمیدیم‭ ‬كه‭ ‬مدعی‭ ‬نصف‭ ‬زمین‭ ‬ما‭ ‬اداره‭ ‬راه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬نیمی‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭ ‬اداره‭ ‬آب‭!‬
راه‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭! ‬
رودخانه‭ ‬خشكی‭ ‬كه‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬هیات‭ ‬وزیران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬تاكید‭ ‬می‌كند‭ ‬بایستی‭ ‬هر‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬داغاب‭ ‬رودخانه‭ ‬معلوم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬از‭ ‬10-20‭ ‬متر‭ ‬است،‭ ‬ظاهراَ‭ ‬برای‭ ‬اضافه‌خواهی‭ ‬و‭ ‬گرفتار‭ ‬كردن‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬نگویند‭ ‬حق‭ ‬آبه‭ ‬ما‭ ‬مطرح‭ ‬است‭. ‬اداره‭ ‬آب‭ ‬نیز‭ ‬یك‭ ‬CD‭ ‬غیرقابل‭ ‬استناد‭ ‬تهیه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬بتوانند‭ CD‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قانون‭ ‬بلامنازع‭ ‬خود‭ ‬درآورده‭ ‬و‭ ‬می‌گویند‭ ‬زمین‭ ‬كشاورزان‭ ‬مستاصل‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬است‭ ‬مگر‭ ‬آنكه‭ ‬خدمت‭ ‬وی‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬دیگر‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬كنند‭!‬
هنگامی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬بستر‭ ‬بودن‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬فنس‌كشی‭ ‬اطراف‭ ‬درختان‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬شكستند‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬درخت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬حمله‭ ‬بعدی‭ -‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭- ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬فنس‌ها‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬150‭ ‬متری‭ ‬رودخانه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬شكایت‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬به‌جایی‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬برای‭ ‬سرپوش‭ ‬گذاشتن‭ ‬بر‭ ‬خشكی‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬و‭ ‬خاموش‭ ‬كردن‭ ‬صدای‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬نگویند‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬یا‭ ‬راهكارهای‭ ‬غیرقانونی،‭ ‬مقام‭ ‬گرفتید‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬فروختید‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬دادید‭ ‬تا‭ ‬سر‭ ‬كوه‌های‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كم‌بازده‭ ‬درخت‌های‭ ‬بی‌حاصل‭ ‬فقط‭ ‬به‌منظور‭ ‬زمین‌خواری‭ ‬غرس‭ ‬شود‭!‬
مالیات‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭!‬
از‭ ‬همه‭ ‬تأسف‭ ‬بارتر‭ ‬اینكه‭ ‬اداره‭ ‬دارایی‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬كارآفرینی‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬پروژه‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬و‭ ‬كارآفرینی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نشده‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬می‌خواهد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬7‭ ‬یا‭ ‬8‭ ‬نفر‭ ‬استخدام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اداره‭ ‬می‌روند‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬آزمایش‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬مالیات‭ ‬نمی‌دهید؟‭ ‬پس‭ ‬سهم‭ ‬دارایی‭ ‬چه‭ ‬می‌شود؟‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬دارایی‭ ‬معمولا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬مالیات‭ ‬می‌كنند‭.‬
این‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارك،‭ ‬به‭ ‬دارایی‭ ‬اثبات‭ ‬كردم‭ ‬املاك‭ ‬پدری‭ ‬را‭ ‬می‌فروشم‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬پیشرفت‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬كوشش‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬باقی‭ ‬گذاردن‭ ‬نام‭ ‬نیك‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬خودم‭ ‬می‌كنم‭ ‬اداره‭ ‬دارائی‭ ‬اما‭ ‬می‌گوید‭ ‬قبول‭ ‬نداریم‭. ‬از‭ ‬همه‭ ‬عذاب‭ ‬آورتر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬علیه‭ ‬رشوه‌خواری،‭ ‬بیكاری،‭ ‬نفهمی‭ ‬و‭ ‬خرابكاری‭ ‬بعضی‭ ‬عوامل‭ ‬فاسد‭ ‬دولتی‭ ‬صرف‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬تبیین‭ ‬نظرات‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری،‭ ‬درنهایت‭ ‬می‌خواهند‭ ‬مالیاتش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگیرند‭!‬
سازنده‭ ‬راهنمایی‭ ‬شده‭ ‬است‭!‬
بعدها‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬منبع‭ ‬آگاه‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬مسئله‭ ‬بستر‭ ‬رودخانه‭ ‬زیاد‭ ‬مطرح‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ساخت‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مذكور‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬رعایت‭ ‬مسائل‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬موافقت‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬باغ‭ ‬باید‭ ‬مجوزهای‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬اخذ‭ ‬می‌شده‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬موافقت‭ ‬سازنده‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬
نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی
همیشه‭ ‬آرزو‭ ‬داشتم‭ ‬تشكیلاتی‭ ‬وجود‭ ‬می‌داشت‭ ‬تا‭ ‬كشاورزی‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬معرفی‭ ‬كند‭. ‬فكر‭ ‬كردم‭ ‬شاید‭ ‬همین‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬تشكیل‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬خواسته‌اند‭ ‬یك‭ ‬سر‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬خودشان‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬نتوانسته‌اند‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬دانشگاه‌ها‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ‬مرغداری‭ ‬برای‭ ‬مهارت‭ ‬آموزشی‭ ‬دانشجوها‭ ‬ندارند‭.‬
تأخیر‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬گلخانه
این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬پیدا‭ ‬كردن‭ ‬پشتیبان‭ ‬به‭ ‬جلسه‭ ‬معرفی‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬دوره‭ ‬اخیر‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬رفتم‭ ‬تا‭ ‬اعتراضات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬برسانم‭ ‬كه‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬باید‭ ‬پشتیبان‭ ‬كشاورزی‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬مبتكر‭ ‬روش‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارهای‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬افكار‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬باشد؟
اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬مدیر‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬عضو‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬گردشگری‭ ‬در‭ ‬املاك‭ ‬اینجانب‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬نیكوكاران‭ ‬مخالفت‭ ‬كرده،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬معطل‭ ‬گذارده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬زیردستان‭ ‬خود‭ ‬به‌عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تاخیر‭ ‬انداخته‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬ادعا‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬شعار‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬باید‭ ‬پیگیر‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬مجوز‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬نمی‌دهند‭! ‬خودشان‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬دلیل‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ناحق‭ ‬به‭ ‬تاخیر‭ ‬می‌اندازد‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌خواهد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پدیده‭ ‬غیرقانونی‭ -‬صادر‭ ‬نشدن‭ ‬مجوز‭- ‬مقابله‭ ‬كنند‭!‬
متاسفانه‭ ‬طی‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬پیگیری،‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬شكایت‭ ‬و‭ ‬عریضه‌ها‭ ‬صفر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هیچگاه‭ ‬از‭ ‬مدیر‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬یا‭ ‬رئیس‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬لاحق‭ ‬اداره‭ ‬آب‭ ‬سوال‭ ‬نكردند،‭ ‬چرا‭ ‬نمی‌گذارید‭ ‬مردم‭ ‬كار‭ ‬كنند،‭ ‬تولید‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مملكت‭ ‬پیشرفت‭ ‬كند‭.‬
نپرسیدند‭ ‬حق‭ ‬آبه‭ ‬اصفهان‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬كردید‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬حالا‭ ‬60‭-‬70‭ ‬متر‭ ‬جاده‭ ‬پرگرد‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬محصول‭ ‬باغات‭ ‬كشاورزی‭ ‬كنار‭ ‬رودخانه‭ ‬خشك‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬تا‭ ‬350‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رودخانه‌‭ ‬مانده‭ ‬را‭ ‬ادعای‭ ‬مالكیت‭ ‬می‌كنید‭ ‬و‭ ‬می‌گویید‭ ‬بستر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬رودخانه‌ای‭ ‬كه‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قطره‌ای‭ ‬آب‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬حتی‭ ‬نیم‭ ‬متر‭ ‬زمین‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬350‭ ‬متر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬آب‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬حریم‭ ‬20‭ ‬متری‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬خشك‭ ‬بوده‭ ‬است‭!‬
سازمان‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬نظارتی
به‭ ‬عملكرد‭ ‬مافیای‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬ورود‭ ‬كنند
من،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬همكارانم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬دوندگی‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬میلیاردها‭ ‬هزینه‭ ‬كردن‭ ‬اینك‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬به‭ ‬كجا‭ ‬پناه‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مقامی‭ ‬بگوییم‭ ‬مدیرانی‭ ‬یافت‭ ‬می‌شوند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‌دهند‭ ‬فردی‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مدت‭ ‬پنجاه‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬مملكت‭ ‬فراگرفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بروز‭ ‬رساند؟‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كنم‭ ‬فكر‭ ‬می‌كنم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬مهاجرت‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌مان‭ ‬می‌كنند‭.‬
همچنین‭ ‬پروژه‭ ‬چابهار‭ ‬و‭ ‬كیش‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پروژه‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬كردن‭ ‬بهترین‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬برای‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ -‬اما‭ ‬فساد‭ ‬فشرده‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬كیش‭ ‬اجازه‭ ‬نداد‭- ‬درنهایت‭ ‬فكر‭ ‬كردم‭ ‬آن‌ها‭ ‬پروژه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خودمانی‌ها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فردی‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬نفع‭ ‬شخصی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نمی‌برد،‭ ‬مخالفت‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬نگذاشتن‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬ارث‭ ‬پدری‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تخصص‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬مملكت‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تامین‭ ‬شود‭ ‬مسلماً‭ ‬شایسته‭ ‬نیست‭ ‬مخالفت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ترفندها‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬ببندند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬ملی‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد؛‭ ‬متأسفانه‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‌ایم‭ ‬كه‭ ‬اشتباه‭ ‬می‌كردم‭.‬
سال‌هاست‭ ‬فریاد‭ ‬می‌زنیم‭ ‬"هل‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬ینصرنی"‭ ‬ولی‭ ‬فریادرسی‭ ‬نیست
و‭ ‬حتی‭ ‬همكاران،‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬خیابان‭ ‬هم‭ ‬بی‌تفاوتند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

نظر در مورد این مطلب

tans.By محمد سعید توکل- عضو هیئت علمی( بازنشسته ) باغ گیاهشناسی ملی ایران- تهران در تاریخ 1398/12/29

با آرزوی موفقیت های بیشتر

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow